26. juni 2009. godine «DA LI DROGA UPRAVLJA TVOJIM ŽIVOTOM?»

Svetski dan borbe protiv zloupotreba droga se obeležava svake godine u celom svetu 26. juna kao svetska kampanja.

Cilj obeležavanja je podizanje nivoa svesti o značaju problema koji droga predstavlja za društvo i pokretanje svih, kako pojedinaca i porodice, tako i najšire zajednice, da se uključe u prevenciju zloupotreba droga.

plakatsvetskidandroga2009

Ove godine Svetski dan borbe protiv zloupotreba droga se obeležava pod sloganom „DA LI DROGA UPRAVLJA TVOJIM ŽIVOTOM?“

Države članice Ujedinjenih nacija, na Specijalnoj sednici Generalne Skupštine pre jedanaest godina, suočene sa ozbiljnim svetskim problemom zloupotrebe i krijumčarenja su se obavezale da sprovedu energičan akcioni plan   u oblasti prevencije zloupotrebe, ali i aktivnosti za smanjenje kako ponude, tako i potražnje droga.

Droge i dalje uništavaju zdravlje i živote ljudi, podstiču kriminal i prete održivom razvoju. Zato je neophodna široka društvena akcija da se razviju sistemi za suprotstavljanje zloupotrebi i krijumčarenju droga, unapredi zakonodavni sistem, unapredi međunarodna saradnja i tehnička pomoća, da se poveća sposobnost kriminalističkih službi, osnaže fondovi za smanjenje siromaštva stvaranjem alternativnih izvora proizvodnje useva koji ne podrazumevaju sirovinu za droge, ali i ojačaju kapaciteti za prevenciju i lečenje. Svim ovim aktivnostima zdravlje se postavlja u centar strategije za borbu protiv droga.

Prošlo je šezdeset godina od  usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Sve države članice su saglasne da je potrebno obezbediti jednak pristup zdravstvu i socijalnim službama osobama koje se bore sa zavisnošću od droga. Niko ne sme biti žigosan niti diskriminisan zbog svoje zavisnosti od droga.

Takođe je potrebno preuzeti odgovornost u oblasti zakonodavstva i sudstva i odgovornosti da se u potpunosti poštuju prava zatvorenika koji su zavisni od droge ili su u pritvoru zbog krivičnog dela vezanog za droge, pri čemu se posebno naglašava pravo na život i pravo na pristup sudu

Zajednički napori doprinose jačanju sposobnosti i rešenosti da se smanji šteta koju droga nanosi pojedincima, njihovim porodicama, zajednicama i državama.

Skoro 200 miliona ljudi širom sveta koristi ove droge. Marihuana i  hašiš su vodeće droge sa 162 miliona korisnika. Stimulanse tipa amfetamina, metamfetamina, ekstazija, metkationina koristi oko 35 miliona ljudi.

Globalno, procenjuje se da oko 16 miliona ljudi koristi opijate – opijum, morfijum, heroin, sintetičke opijate, a oko 13 miliona ljudi koristi kokain.

Upotreba kokaina u zapadnoj Evropi je od posebnog značaja i dostiže alarmantan nivo. Kanabis, koji se uzgaja i koristi širom sveta se menja – potencijal droge se povećao nekoliko godina unazad i postoje naznake da su potcenjeni zdravstveni rizici u odnosu na mentalno zdravlje kao posledica uzimanja kanabisa. Upotreba opijata je najveća duž puteva krijumčarenja iz Avganistana, koji je najveći svetski proizvođač opijuma. Upotreba stimulansa amfetaminskog tipa u Aziji je takođe problem.

Obeležavanje 26. juna na nacionalnom nivou

Vlada Republike Srbije je u aprilu 2009. godine usvojila Akcioni plan za aprovođenje Strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine.

Ciljevi koji se žele postići Akcionim planom su:

  • efikasna i koordinisana borba protiv droga u Republici Srbiji,
  • efikasnija primena mera kojima se postiže smanjenje zdravstvenih i socijalnih posledica zloupotreba droga u društvu i smanjenje konzumiranja droga u društvu, naročito među decom i mladima,
  • unapređenje mera zaštite porodice,
  • uknjučivanje svih segmenata društva u aktivnosti vezane za borbu protiv droga.

Jedna od značajnih aktivnosti se odnosi na obeležavanje 26. juna kao nacionalne kampanje za obrležavanje «Svetskog dana borbe protiv zloupotreba droga».

Organizatori obeležavanja 26. juna 2009. godine «Svetskog dana borbe protiv zloupotreba droga» U Republici Srbiji su Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije «Dr Milan Jovanović Batut», Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarsvo omladine i sporta Republike Srbije, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Republike Srbije, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Beograd, Grad Beograd-Gradska uprava Sekretarijat za zdravstvo, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Crveni krst Srbije, Udruženje za javno zdravlje Srbije, UNODC (Uniteds Nations Ofice on Drugs and Crime), Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF.

Na nacionalnom nivou u Beogradu će 26. juna biti održana Konferencija za sredstva informisanja i Stručna konferencija..

Cela kampanja je pre svega usmerena prema mladim ljudima koji često nisu svesni brojnih opasnosti od droge. Upotreba nedozvoljenih droga daje razlog za zabrinutost zato što one predstavljaju rizik po zdravlje. Negativni efekti variraju zavisno od vrste droge koja se koristi, doze i učestalosti uzimanja. Sve nedozvoljene droge imaju neposredne fizičke efekte, ali one takođe mogu značajno ugroziti psihološki i emocionalni razvoj.

Zdrav način života zahteva određene izbore koji poštuju um i telo. Da bi napravili ovakav izbor mladim ljudima je potreban uzor, kao i tačne informacije i činjenice o korišćenju droga, štetnom uticaju i posledicama na fizičko i mentalno zdravlje, ali i socijalnu afirmaciju.

Preporuke za obeležavanje

Međunarodna kampanja «Da li droga upravlja tvojim životom?» sadrži u sebi i druge slogane:

  • Tvoj život. Tvoje  okruženje.Tu mesta za drogu nema!
  • Da li droga upravlja tvojim mozgom?
  • Da li droga upravlja tvojim telom?
  • Da li droga upravlja tvojom igrom?
  • Da li droga upravlja tvojom kreativnošću?

Varijacije slogana, u zavisnosti od događaja koji se organizuju na nacionalnom i lokalnom nivou , mogu da se upotrebe na različite načine:

Umetnički događaji – Da li droge kontrolišu vašu kreativnost?

Sportski događaji – Da li droge kotrolišu vašu igru?

Igra – Da li droga kontroliše tvoje telo?

Više informacija na sajtu: www.unodc.org; www.batut.org.rs