Na ovoj strani možete naći spisak analiza koje se rade u Centru za mikrobiologiju  Zavoda za javno  zdravlje   Sombor.

Pre slanja materijala koji nije naveden u ovom spisku konsultovati nadležnu osobu u Zavodu.

Sve imunoserološke analize rade se pomoću ELISA procesora: AWARNESS ®Technology Inc.  Stat Fax. 3303+ optički filter 450/630nm i EUROIMMUN Analyzer I-2P .

Mikrobiološka laboratorija poseduje multiparametarski imunoanalajzer VIDAS blue ® Biomerieux kojim takođe radi imunoserološke analize, kao i automatski sitem za identifikaciju bakterija i određivanje antimikrobne osetljivosti VITEK 2 ® – compact 15

Mikrobiološka laboratorija ZZJZ Sombor je sertifikovana po SRPS EN ISO 9001: 2015  i akreditovana po SRPS EN ISO 15189: 2014 standardu i uključena u eksternu kontrolu kvaliteta (EQC).