85142 – ostali vidovi zdravstvene zaštite – Ova delatnost obuhvata socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobilošku zdravstvenu delatnost u okviru koje:

  • prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva i izveštava nadležne organe i javnost;
  • prati i proučava zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva;
  • predlaže elemente zdravstvene politike, planove i programe sa merama i aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva;
  • vrši informisanje, obrazovanje i obuku stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju;
  • vrši procenu efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite;
  • planira razvoj stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
  • podstiče razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema;
  • vrši primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja;
  • sarađuje i razvija partnerstvo u društvenoj zajednici na identifikaciji i rešavanju zdravstvenih problema stanovništva;

Zavod za javno zdravlje vrši bakteriološke, serološke, virusološke, hemijske i toksikološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, vazduha, predmeta opšte upotrebe, kao i u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti.

Zavod za javno zdravlje koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova iz Plana mreže, za teritoriju za koju je osnovan.

Zavod za javno zdravlje sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na teritoriji za koju je osnovan, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.

74300 – tehničko ispitivanje i analiza – Ova delatnost obuhvata: merenja u vezi s čistoćom vode i vazduha, merenje radioaktivnosti i sl. i analizu potencijalnih zagađenja, kao što su zagađenje dimom, otpadnim vodama i dr. i ispitivanje higijenske ispravnosti hrane i predmeta opšte upotrebe.

74700 – čišćenje objekata – Ova delatnost obuhvata dezinfekciju i zaštitu od štetočina u zgradama, na brodovima, u vozovima i dr., kao i poslove dezinfekcije i deratizacije

85120 – medicinska praksa – Ova delatnost obuhvata savetodavne aktivnosti koje se obavljaju u školama, domovima za stare, radničkim organizacijama i društvima, medicinske konsultacije i lečenje u oblasti specijalističke medicine koje obavljaju lekari specijalisti

80420 – obrazovanje odraslih i drugo obrazovanje na drugim mestima nepomenuto.  Ova delatnost obuhvata: obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja.