SPRS ISO /IEC 17025: 2017: standardu ( Akreditaciono telo Stbije, ATS; akreditacioni broj 01- 349) Mikrobiološa laboratorija Centra za mikrobiologiju je sertifikovana po SRPS ISO 9001:2016 standardu i akreditovana po standardu SRPS EN ISO 15189:2014, za kliničku mikrobiologiju. Načelnik Centra za mikrobiologiju ZZJZ Sombor dr. med Marina Ogrizović specijalista mikrobiologije sa parazitologijom subspec. kliničke mikrobiologije

Načelnik Centra za mikrobiologiju ZZJZ Sombor dr. med Snežana Delić
specijalista mikrobiologije sa parazitologijom subspec. kliničke mikrobiologije