O centru

Centar za promociju zdravlja,analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu obavlja  koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Zapadno Bačkog okruga. Na osnovu dostupnih pokazatelja prati efikasnost, efektivnost i kvalitet zdravstvene zaštite:

Svoju delatnost centar ostvaruje kroz dve organizacione celine:

  • Odsek za promociju zdravlja

  • Odeljenje za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

RADNO VREME

Ponedeljak – Petak 06:30 – 14:30
Subota, Nedelja neradni

  025/412-888

lokal

Osoblje odseka

Doktori 17
IN-HOUSE NURSES 25
FULL TIME STAFF 43
NUMBER OF ROOMS 27
YEARLY PATIENTS 27,387

Odsek za promociju zdravlja

Prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, znanje, stavove i ponašanje u vezi sa zdravljem i zdravstvenu kulturu stanovništva Zapadno Bačkog  okruga,.

Procenjuje prisutne rizične oblike ponašanja u populaciji i druge faktore čiji su rizici po zdravlje široko prepoznati

Planira pruža stručno-metodološku pomoć za izradu planova i programa sa merama i aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovnštva okruga.

Sprovodi koordinira, prati i evaluira kampanje povodom obeležavanja značajnih datuma iz kalendara zdravlja, uključujući i nacionalne kampanje.

Informiše stanovništvo i radi na obrazovanju i obuci stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju.

Usklađuje i profesionalno povezuje rad zdravstvenih ustanova u okrugu, razvija partnerske odnose sa telima lokalne samouprave i svim drugim institucijama (državne, privatne, nevladine…) u društvenoj zajednici u cilju očuvanja i unapređenja javnog zdravlja.

Odeljenje za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva Zapadno Bačkog  okruga

Prati i analizira mrežu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova, njihovu dostupnost i pristupačnost.

Prati i analizira organizacionu strukturu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova.

Prati i analizira rad i korišćenje vanbolničkih zdravstvenih ustanova u celini, po oblastima zdravstvene zaštite kao rad i korišćenje bolničkih zdravstvenih ustanova.

Prati i analizira morbiditet i mortalitet u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Prati i analizira broj, strukturu i opterećenost zaposlenih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Daje mišljenje o opravdanosti prijema novih radnika i planiranih specijalizacija na zahtev zdravstvenih ustanova Zapadno bačkog okruga

Pruža stručno metodološku pomoć vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama u izradi godišnjih planova rada.

Vrši analizu planiranog i ostvarenog obima i sadržaja prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu

Pravi plan zdravsvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za teritoriju Zapadno Bačkog okruga

Daje mišljenje o usklađenosti planova rada sa Programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja kao i mišljenje na izvršenja planova rada zdravstvenih ustanova na teritoriji Zapadno Bačkog okruga.

Koordinira rad na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Zapadno Bačkog okruga, procena efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, uključujući i zadovoljstvo korisnika

Prikuplja i analizira demografske karakteristike stanovništva Zapadno Bačkog okruga.

Organizuje  sprovođenje redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe na teritoriji Zapadno Bačkog okruga.

Prikuplja i obrađuje i analizira podatke prema Programu statističkih istraživanja od interesa za celu zemlju, a koji obuhvataju:
– organizacionu strukturu i kadrove
– rad i utvrđena oboljenje/stanja u zdravstvenim ustanovama
– statistiku stacionarno lečenih lica
– statistiku porođaja
– statistiku prekida trudnoće
– statistika umrlih

Prati i prikuplja statističke izveštaje o radu i morbiditetu privatnih zdravstvenih ustanova.

Osoblje odeljenja

RESIDENT DOCTORS 17
IN-HOUSE NURSES 25
FULL TIME STAFF 43
NUMBER OF ROOMS 27
YEARLY PATIENTS 27,387

Galerija slika

Postavite pitanje

Ukoliko imate pitanja vezana za naše usluge možete ih postaviti putem obrasca ispod. Polja obeležena sa (*) su obavezna i morate ih popuniti.