O centru

Centar za promociju zdravlja,analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu obavlja  koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Zapadno Bačkog okruga. Na osnovu dostupnih pokazatelja prati efikasnost, efektivnost i kvalitet zdravstvene zaštite:

Svoju delatnost centar ostvaruje kroz dve organizacione celine:

  • Odsek za promociju zdravlja

  • Odeljenje za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

RADNO VREME

Ponedeljak – Petak 06:30 – 14:30
Subota, Nedelja neradni

  025/413-550

Odsek za promociju zdravlja

Prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, znanje, stavove i ponašanje u vezi sa zdravljem i zdravstvenu kulturu stanovništva Zapadno Bačkog  okruga,.

Procenjuje prisutne rizične oblike ponašanja u populaciji i druge faktore čiji su rizici po zdravlje široko prepoznati

Planira pruža stručno-metodološku pomoć za izradu planova i programa sa merama i aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovnštva okruga.

Sprovodi koordinira, prati i evaluira kampanje povodom obeležavanja značajnih datuma iz kalendara zdravlja, uključujući i nacionalne kampanje.

Informiše stanovništvo i radi na obrazovanju i obuci stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju.

Usklađuje i profesionalno povezuje rad zdravstvenih ustanova u okrugu, razvija partnerske odnose sa telima lokalne samouprave i svim drugim institucijama (državne, privatne, nevladine…) u društvenoj zajednici u cilju očuvanja i unapređenja javnog zdravlja.

Odeljenje za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva Zapadno Bačkog  okruga

Prati i analizira mrežu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova, njihovu dostupnost i pristupačnost.

Prati i analizira organizacionu strukturu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova.

Prati i analizira rad i korišćenje vanbolničkih zdravstvenih ustanova u celini, po oblastima zdravstvene zaštite kao rad i korišćenje bolničkih zdravstvenih ustanova.

Prati i analizira morbiditet i mortalitet u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Prati i analizira broj, strukturu i opterećenost zaposlenih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Daje mišljenje o opravdanosti prijema novih radnika i planiranih specijalizacija na zahtev zdravstvenih ustanova Zapadno bačkog okruga

Pruža stručno metodološku pomoć vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama u izradi godišnjih planova rada.

Vrši analizu planiranog i ostvarenog obima i sadržaja prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu

Pravi plan zdravsvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za teritoriju Zapadno Bačkog okruga

Daje mišljenje o usklađenosti planova rada sa Programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja kao i mišljenje na izvršenja planova rada zdravstvenih ustanova na teritoriji Zapadno Bačkog okruga.

Koordinira rad na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Zapadno Bačkog okruga, procena efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, uključujući i zadovoljstvo korisnika

Prikuplja i analizira demografske karakteristike stanovništva Zapadno Bačkog okruga.

Organizuje  sprovođenje redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe na teritoriji Zapadno Bačkog okruga.

Prikuplja i obrađuje i analizira podatke prema Programu statističkih istraživanja od interesa za celu zemlju, a koji obuhvataju:
– organizacionu strukturu i kadrove
– rad i utvrđena oboljenje/stanja u zdravstvenim ustanovama
– statistiku stacionarno lečenih lica
– statistiku porođaja
– statistiku prekida trudnoće
– statistika umrlih

Prati i prikuplja statističke izveštaje o radu i morbiditetu privatnih zdravstvenih ustanova.

Galerija slika

„ПОДРЖИ ДОЈЕЊЕ – ОСНАЖИ РОДИТЕЉЕ. САДА И УБУДУЋЕ”

OŠ „Nikola Vukičević“ Sombor
Nastavnik: Cvetkov Renata

PU „Vera Gucunja“ Sombor – Objekat „Neven“
Vaspitač: Emilija Merli

PU „Vera Gucunja“ Sombor – Objekat „Maslačak“
Vaspitači: Kljajić Ljiljana  i Džindžijev Lazar

PU „Vera Gucunja“ Sombor – Objekat „Višnjica“
Vaspitači: B.Matijević i T. Đulinac

Postavite pitanje

Ukoliko imate pitanja vezana za naše usluge možete ih postaviti putem obrasca ispod. Polja obeležena sa (*) su obavezna i morate ih popuniti.