Naša misija je kvalitetno pružanje dijagnostičkih i javno zdravstvenih usluga i postizanje sveopšte dobrobiti, kako za pacijente tako i za drušvenu zajednicu.

Zavod za javno zdravlje Sombor je zdravstvena ustanova na više nivoa zdravstvene zaštite. Kao visokospecijalizovana zdravstvena ustanova, Zavod pruža dijagnostičke i javno zdravstvene usluge ambulantnim i bolničkim pacijentima, klijentima, kao i široj drušvenoj zajednici. Mikrobiološka laboratorija Zavoda za javno zdravlje Sombor je Referentna Laboratorija  za meningokok i hemofilus (izazivače bakterijskih meningitisa).

Svrha našeg postojanja je poboljšanje, zaštita  i unapređenje zdravlja i poboljšanje kvaliteta života pacijenata.

Kvalitet rada i usluga je zasnovan na angažovanju visokokvalitetnih kompetentnih kadrova, korišćenju savremenih medicinskih tehnologija, kao i razvoju odnosa uzajamnog poverenja i zajedničkih vrednosti izmedju korisnika usluga/ pacijenata i zaposlenih.

Zaposleni u Zavodu su najznačajniji resurs te je stalna kontinuirana edukacija zaposlenih sasatavni deo misije Zavoda.