Na svim uputnicama (Uput za mikrobiološko ispitivanje, obrazac 1) obavezno navesti:

 • podaci o pacijentu (ime i prezime, godina rođenja, JMBG, LBO, odeljenje, odsek, npr.dijaliza)

 • dijagnoza na latinskom i MKB šifra

 • da li pacijent uzima antimikrobnu terapiju, ako da, koju

 • vrsta uzorka (kod hemokultura označiti leva/desna ruka, CVK, itd.)

 • vrstu analize

 • datum i vreme uzimanja uzorka

 • potpis i pečat nadležnog lekara

 • NAPOMENE: ako je značajno za dijagnostiku, OBAVEZNO naznačiti (npr. prethodni ujed krpelja…)

Uzorci iz primarno sterilnih regija

UzorakPosudaUzimanje materijalaTransport
(odmah po uzimanju)
Čuvanje
(samo ako transport nije moguć odmah)
Očekivani patogeni / Obrtno vreme  izdavanja nalaza
(kultivacija ne uključuje M. tuberculosis)
Krv – 2 – 3 seta u 24 sata, po potrebi i više u slučaju nejasnih febrilnih stanjaBočice za hemokulture
(AE i AN ); odrasli 7– 10 ml po bočici deca: 1-5 ml po bočici, pedijatrijske
Pre  venepunkcije kožu dezinfikovati 70% alkoholom i nakon toga to mesto više ne palpirati
Uzeti 2 do 3 uzorka u razmacima od 1/2h s različitih mesta, pre  očekivanog maksimuma temperature
U akutnoj sepsi uzeti 2 seta sa različitih mesta unutar 10 min (pre  početka antimikrobne terapije).
Kod sumnje na kateter sepsu  uzeti uzorak krvi iz periferije8suprotna strana ) i CVK – svakako naznačiti vreme uzimanja uzorka
STST do 36 hBilo koja vrsta bakterija i gljiva / 48-72 h (sa AB)

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom odeljenskom lekaru (preliminarni i definitivni)

Nalaz se izdaje za 5 dana ukoliko pre toga nije bio pozitivan

Duža inkubacija kod sumnje na brucelozu  i gljivičnu infekciju ( naznačiti na uputnici)  mora se dogovoriti telefonski

Kateteri (NE urinarni kateter)Sterilna posuda sa poklopcemDezinfikovati kožu pre vađenja
(70% alkohol), vrh urinarnog katetera ne slati na analizu, vrh i.v. katetera ne slati u bujonu!
ST+4º C
(po mogućnosti ne duže od 2 sata)
Bilo koja vrsta bakterija i gljiva/ 48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)

Mali broj bakterija kvantitativnom metodom  ukazuje na verovatnu  kontaminaciju, ali ne isključuje patogenu ulogu u slučaju kliničkih znakova kateter sepse

Telesne tečnosti
(zglobna, pleuralna, amnionska, ascit, žuč, itd)
Sterilna epruveta sa poklopcem, sadržaj u špricu sa poklopcem (zbog AN kultivacije)

Izuzetno, ako uzorka ima malo, može se inokulisati u bočicu za hemokulturu*

Dezinfikovati kožu pre aspiriranja
(70% alkohol)
BRIS nije adekvatan uzorak, već SAMO aspirat
Poslati što je moguće više materijala
STST / 24 sata

* inokulisana bočica za hemokulturu na  ST  do 36 h

Bilo koja vrsta bakterija i gljiva /48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Amnionsku tečnost  slati u anaerobnom transportnom mediju

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)

Telefonski dogovoriti dužu  inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici)

LikvorSterilna epruveta s navojem (min.1 ml,) – ako se želi aglutinacija sa spec. antiserumima.- navesti na uputnici !

*Bočice za hemokulturu (pedijatrijske) – popodne, noću i vikendom.

za AAR  bacile do 5 ml –  (Laboratorija za TBC na grudnom odeljenju)

Dezinfikovati kožu prie aspiriranja
(70% alkohol).
Uzeti po 1-2 ml u tri epruvete (za mikrobiologiju, citologiju i biohemiju – epruvetu  za mikrobiologiju nikad ne puniti prvu, ako je uzeta samo 1 epruveta prvo je odneti na mikrobiologiju)!
ST

Zbog hitnosti analize likvor se predaje iz ruke u ruku!

* STBilo koja vrsta bakterija i gljiva/48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)

Nalaz se izdaje za 5 dana ukoliko pre toga nije bio pozitivan

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici

Rutinska obrada ne uključuje tuš preparat i preparat po Ziehl-Neelsenu (po potrebi naznačiti na uputnici)

Bioptati, brisevi uzeti u toku obdukcijeSterilna posuda sa navojem (dodati par kapi sterilnog fiziološkog rastvora da tkivo bude vlažno),  Amies transportni bris za aerobe i anaerobe.Dezinfikovati  kožu pre  biopsije
(70% alkohol)
STST / 24 sata

dodatni materijal za moguće buduće analize sačuvati na -700C

Bilo koja vrsta bakterija i gljiva/48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici)

Aspirat (bris) duboke rane, apscesa
 1. Aspirat poslati u sterilnoj epruveti ili špricu, ako je moguće.
  Ako je uzorka malo ili se ne može odmah dopremiti  u laboratoriju, zasejati u bočicu za anaerobnu hemokulturu*
 2. Bris je loš uzorak, ali ako se uzima koristiti  anaerobni transportni medijum
Dezinfikovati kožu pre aspiriranja
(70% alkohol).
Aspirirati  duboko u otvorenu  ranu, najbolje s dna ili zida apscesa  ili incidirati komad tkivaTkivo ili tečnost su  bolji uzorci od brisa.
U slučaju male količine aspiriranog materijala, navući u špric malu količinu sterilnog fiziološke rastvora  i uliti  u sterilnu epruvetu ili bočicu za hemokulturu*
STST / 24 h

*aspirat u AN bočici za hemokulturu na STdo 36 h

Bilo koja vrsta bakterija i gljiva/48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici)

Kožne promene, površinske rane (celulitis, opekotine)Bris u sterilnoj epruveti

U slučaju odloženog transporta (popodne, noć, vikend),  staviti u  Amies transportni medijum*

Pre  uzimanja brisa područje isprati sterilnim fiziološkim rastvorom-
Obrisati  ivicu prema zdravom tkivu, odstraniti kraste
STST / 24 – 48 h*

Ako uzorak nije moguće poslati odmah treba ga slati u Amies transportnom medijumu

S.aureus, BHS-A i gljive /48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)se izdaju ako su prisutni u bilo kojoj količini (u slučaju bolničkih materijala preliminarni i definitivni nalaz mogu se javiti telefonom)

Ostale bakterije se izdaju samo ako predstavljaju dominantnu  floru ili zbog rezistencije zahtevaju kontaknu izolaciju pacijenta

Krv za serološke analizeKrv u epruveti bez antikoagulansaPre venepunkcije kožu dezinfikovati 70% alkoholom i nakon toga to mesto više ne palpiratiST+ 4º CDetekcija Ag, detekcija /kvantifikacija At / 48-72h (ELISA i ELFA testovi), ASO, CRP, WR, RF – istog dana, THPA, VDRL – 5 radnih dana sa tumačenjem rezulata i eventualnom preporukom  za dodatne konfirmatorne testove u RL

ST = sobna temperatura; AB= antibiogram

Uzorci iz respiratornog trakta

UzorakPosudaUzimanje materijalaTransport
(odmah po uzimanju)
Čuvanje
(samo ako transport nije moguć odmah)
Očekivani patogeni / Obrtno vreme  izdavanja nalaza
(kultivacija ne uključuje M. tuberculosis)
Aspirat ili bris srednjeg uvaSterilna posuda sa navojem ili sadržaj u špricu  (zatvoriti ga) ili bris u sterilnoj epruvetiUzorak uzeti samo ako uvo curi ili je uradjena  timpanocentezaSTST / 24 – 48 h*Bilo koja vrsta bakterija i gljiva/ 48 (sa AB) -72 sata i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive (naznačiti na uputnici)

Bris spoljašnjeg uvaBris u sterilnoj epruvetiPre uzimanja brisa odstraniti kraste fiziološkom rastvorom; bris rotirati u spoljnom ušnom kanaluSTST / 24 – 48 h*Bilo koja vrsta bakterija i gljiva /48-(sa AB) – 72 sata i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

OSIM:
Saprofitne bakterije kože se ne izdaju

Bris konjunktive oka, bris kapka, kanalikularni gnojBris u sterilnoj epruvetiPrvim sterilnim štapićem odstraniti sluz, a drugim uzeti bris pazeći da se ne dotakne kožaSTST / 24 – 48 h*Bilo koja vrsta bakterija i gljiva/ 48-72 h (AB) i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

OSIM:
Saprofitne bakterije kože se ne izdaju

Analiza ne uključuje Chl. trachomatis/
(vidi: upustvo za Ch.trachomatis PCR,  molekularna dijagnostika) / 5 radnih dana

Bris ždrela

*Bris usne duplje

Bris u sterilnoj epruvetiSterilnim štapićem treba obrisati tonzile (lukove ždrela) i zadnji zid  farinksa, pazeći pritom da se ne dotakne jezik ili bukalna sluznicaSTST / 24 – 48 h*BHS – A, C, G/ 48 h sa AB

*+kvasnice/ 48 -72 sata i duže p.p (identifikacija gljiva)

Ako se traži neki drugi uzročnik treba naznačiti na uputnici, npr. N.gonorrhoae

Bris nosa / aspirat nazofarinksaBris u sterilnoj epruvetiTankim sterilnim štapićem lagano ući u nazofarinks prateći smer nosnog hodnika, lagano rotirati štapićSTST / 24 – 48 h*S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis, BHS -A, C, G /48 h sa AB

Ako se traže neki drugi uzročnici (N. meningitidis) treba naznačiti na uputnici

Bris nazofarinksa nije kvalitetan uzorak (nedovoljno specifičan i nedovoljno osetljiv) za otkrivanje uzročnika upale srednjeg uva ili sinusa

Bris / aspirat nazofarinksa na Bordetella pertusis
+ serum za serološke analize*
Bris u sterilnoj epruveti

Krv, serum

Tankim sterilnim štapićem lagano ući u nazofarinks prateći smer nosnog hodnika, lagano rotirati štapićST

Krv, serum +40C
Što hitnije dostaviti u Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (NAJAVITI SLANJE)

Prema uputstvima Centra za prevenciju i konztolu bolesti ZZJZ Sombor

Krv, serum +40C / 24 sata

Bordetella pertusis (detekcija nukleinske kiseline)
+
detekcija At(analize se rade u IZJZ Vojvodine)
Bris nosa na Staphylococcus aureus ili  MRSABris u sterilnoj epruvetiSterilni štapić navlažiti u sterilnom fiziološkom rastvoru, 5 puta čvrsto rotirati štapić brišući unutrašnji  kožni nabor prvo jedne, a potom istim štapićem i drugog nozdrve (do 1-2 cm dubine)STST / 24 – 48 h*Staphylococcus aureus,
MRSA/ 48-72 h sa ABNa uputnici naznačiti da li se traži detekcija stafilokoknog kliconoštva ili se radi o rani unutar nosnog hodnika
Sputum:

 1. ekspektorirani
 2. indukovani
Sterilna posuda sa poklopcem
 1. Pre davanja sputuma pacijent treba isprati (“grgoriti”) usta vodom zatim  izvesti  „duboki“ iskašljaj
 2. iskašljavanje se indukuje  inhalacijom 3-10% sterilnog fiziološkog rastvora
ST
 1. +40C / 24 sata  ekspektorirani
 2. ST / 24 sata indukovani
S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis, BHS-A, S.aureus enterobakterije*, Ps.aeruginosa, Burkohlderia cepacia i dr.(cistična fibroza)/ 48 -72 h sa AB

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive osim Candida spp. (naznačiti na uputnici)

Ako se traže neki drugi uzročnici   treba naznačiti na uputnici

Kvalitetnim uzorkom se smatra onaj iskašljaj u kojem ima puno (>25 u vidnom polju) polimorfonukleara i malo (<10 u vidnom polju) epitelnih ćelija Velik broj epitelnih ćelija ukazuje da se radi o ispljuvku, a ne iskašljaju

Bronhoalveolarna lavaža (BAL)
Endotrahealni aspirat*detekcija AAR bacila – laboratorija za TBC na grudnom odeljenju
Sterilna posuda sa poklopcem, od 15mlBAL se uzima tokom bronhoskopije

Endotrahealni aspirat se uzima preko sterilnog katetera

ST+40 C / 24 sataBilo koja vrsta bakterija i gljiva (kvantitativno  kao CFU)/ 48-72 h sa AB

Fiziološka flora gornjih respiratornih puteva  se ne izdaje

Mali broj bakterija kvantitativnom metodom ukazuje na verovatnu kontaminaciju – interpretacija zavisi i od vrste nađene bakterije

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive osim Candida spp. (naznačiti na uputnici)

ST = sobna temperatura; AB = antibiogram

* – Ako uzorak nije moguće poslati odmah treba ga slati u Amies transportnom mediju

Uzorci iz gastrointestinalnog trakta

UzorakPosudaUzimanje materijalaTransport
(odmah po uzimanju)
Čuvanje
(samo ako transport nije moguć odmah)
Očekivani patogeni / Obrtno vreme  izdavanja nalaza
(kultivacija ne uključuje M. tuberculosis)
StolicaČista, nepropusna posuda sa poklopcemDovoljno je kašičicom  čepa uzeti oko 1-2 g prolivaste  stolice ili grumen veličine lešnika  u slučaju formirane stoliceST+40C / 24 sataRutinska obrada uključuje salmonele, šigele, jersinijui kampilobakter, (krvave, vodene stolice obrađuju se i na O157; H7)/ 72 h*
Bris rektuma

(Bris ili uzorak iz pelene manje osetljivi od stolice)

Bris u sterilnojUzeti bris do dubine od 2,5cm od analnog sfinktera ( feces mora biti vidljiv na brisu zbog detekcije dijarealnih patogena)STST / 24h
Ako uzorak nije moguće poslati odmah treba ga slati u transportnom mediju
Shigellla spp, Salmonella spp./72 h*
Perianalni otisakOtisak selotejpom na predmetnom stakluNe prati analnu regiju noć pred uzimanje otiskaSTST / 24hJaja Enterobius vermicularis/24 h
Stolica na kvasniceČista, nepropusna posudaDovoljno je kašičicom čepa uzeti  oko 1-2 g prolivaste stolice ili grumen veličine lešnika u slučaju formirane stolice.ST+40C / 24 sataKvasnice / 72h i duže p.p

Obratiti pažnju da li je pacijent pre toga uzimao probiotik na bazi Saccharomyces spp. – kvasnica, (lažno pozitivan nalaz)

Stolica na parazite i  protozoeČista, nepropusna posudaDovoljno je kašičicom čepa uzeti  oko 1-2 g prolivaste stolice ili grumen veličine lešnika u slučaju formirane stolice.ST+40C / 24 sataPatogene protozoe, larve (Strongyloides stercoralis) i jaja parazita/istog dana
C. difficile dokaz toksina A&B /ili
(zavisno od testa)
+  dokaz toksina A&B i GDH Ag
Čista, nepropusna suva posuda >5 mlDovoljno je kašičicom čepa uzeti  oko 1-2 g prolivaste  stolice stolice (ili sterilnom Pasterovom pipetom), min 1 mL.

Testiranje formirane ili tvrde stolice nije preporučljivo (pacijent bi trebao imati ≥5 tečnih ili mekih stolica na dan), ili da stolica odgovara  Bristol Stool Chart tip 5-7

≤1h ST !!!1- 24h +40C
>24 h -200Coprez- brz gubitak aktivnosti citotoksina!!!
(lažno negativan rezultat)
Toksigeni  soj C. difficile /istog dana

U dečijem uzrastu česta je kolonizacija toksigenim sojevima

GDH – produkuju toksigeni i netoksigeni sojevi!

ST = sobna temperatura; AB= antibiogram

* – AB se radi za izolate Salmonella spp. iz primarno sterilnih tečnosti ili u specifičnim slučajevima