Na svim uputnicama (Uput za mikrobiološko ispitivanje, obrazac 1) obavezno navesti:

 • podaci o pacijentu (ime i prezime, godina rođenja, JMBG, LBO, odeljenje, odsek, npr.dijaliza)

 • dijagnoza na latinskom i MKB šifra

 • da li pacijent uzima antimikrobnu terapiju, ako da, koju

 • vrsta uzorka (kod hemokultura označiti leva/desna ruka, CVK, itd.)

 • vrstu analize

 • datum i vreme uzimanja uzorka

 • potpis i pečat nadležnog lekara

 • NAPOMENE: ako je značajno za dijagnostiku, OBAVEZNO naznačiti (npr. prethodni ujed krpelja…)

Uzorci iz primarno sterilnih regija

Uzorak Posuda Uzimanje materijala Transport
(odmah po uzimanju)
Čuvanje
(samo ako transport nije moguć odmah)
Očekivani patogeni / Obrtno vreme  izdavanja nalaza
(kultivacija ne uključuje M. tuberculosis)
Krv – 2 – 3 seta u 24 sata, po potrebi i više u slučaju nejasnih febrilnih stanja Bočice za hemokulture
(AE i AN ); odrasli 7– 10 ml po bočici deca: 1-5 ml po bočici, pedijatrijske
Pre  venepunkcije kožu dezinfikovati 70% alkoholom i nakon toga to mesto više ne palpirati
Uzeti 2 do 3 uzorka u razmacima od 1/2h s različitih mesta, pre  očekivanog maksimuma temperature
U akutnoj sepsi uzeti 2 seta sa različitih mesta unutar 10 min (pre  početka antimikrobne terapije).
Kod sumnje na kateter sepsu  uzeti uzorak krvi iz periferije8suprotna strana ) i CVK – svakako naznačiti vreme uzimanja uzorka
ST ST do 36 h Bilo koja vrsta bakterija i gljiva / 48-72 h (sa AB)

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom odeljenskom lekaru (preliminarni i definitivni)

Nalaz se izdaje za 5 dana ukoliko pre toga nije bio pozitivan

Duža inkubacija kod sumnje na brucelozu  i gljivičnu infekciju ( naznačiti na uputnici)  mora se dogovoriti telefonski

Kateteri (NE urinarni kateter) Sterilna posuda sa poklopcem Dezinfikovati kožu pre vađenja
(70% alkohol), vrh urinarnog katetera ne slati na analizu, vrh i.v. katetera ne slati u bujonu!
ST +4º C
(po mogućnosti ne duže od 2 sata)
Bilo koja vrsta bakterija i gljiva/ 48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)

Mali broj bakterija kvantitativnom metodom  ukazuje na verovatnu  kontaminaciju, ali ne isključuje patogenu ulogu u slučaju kliničkih znakova kateter sepse

Telesne tečnosti
(zglobna, pleuralna, amnionska, ascit, žuč, itd)
Sterilna epruveta sa poklopcem, sadržaj u špricu sa poklopcem (zbog AN kultivacije)

Izuzetno, ako uzorka ima malo, može se inokulisati u bočicu za hemokulturu*

Dezinfikovati kožu pre aspiriranja
(70% alkohol)
BRIS nije adekvatan uzorak, već SAMO aspirat
Poslati što je moguće više materijala
ST ST / 24 sata

* inokulisana bočica za hemokulturu na  ST  do 36 h

Bilo koja vrsta bakterija i gljiva /48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Amnionsku tečnost  slati u anaerobnom transportnom mediju

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)

Telefonski dogovoriti dužu  inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici)

Likvor Sterilna epruveta s navojem (min.1 ml,) – ako se želi aglutinacija sa spec. antiserumima.- navesti na uputnici !

*Bočice za hemokulturu (pedijatrijske) – popodne, noću i vikendom.

za AAR  bacile do 5 ml –  (Laboratorija za TBC na grudnom odeljenju)

Dezinfikovati kožu prie aspiriranja
(70% alkohol).
Uzeti po 1-2 ml u tri epruvete (za mikrobiologiju, citologiju i biohemiju – epruvetu  za mikrobiologiju nikad ne puniti prvu, ako je uzeta samo 1 epruveta prvo je odneti na mikrobiologiju)!
ST

Zbog hitnosti analize likvor se predaje iz ruke u ruku!

* ST Bilo koja vrsta bakterija i gljiva/48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)

Nalaz se izdaje za 5 dana ukoliko pre toga nije bio pozitivan

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici

Rutinska obrada ne uključuje tuš preparat i preparat po Ziehl-Neelsenu (po potrebi naznačiti na uputnici)

Bioptati, brisevi uzeti u toku obdukcije Sterilna posuda sa navojem (dodati par kapi sterilnog fiziološkog rastvora da tkivo bude vlažno),  Amies transportni bris za aerobe i anaerobe. Dezinfikovati  kožu pre  biopsije
(70% alkohol)
ST ST / 24 sata

dodatni materijal za moguće buduće analize sačuvati na -700C

Bilo koja vrsta bakterija i gljiva/48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici)

Aspirat (bris) duboke rane, apscesa
 1. Aspirat poslati u sterilnoj epruveti ili špricu, ako je moguće.
  Ako je uzorka malo ili se ne može odmah dopremiti  u laboratoriju, zasejati u bočicu za anaerobnu hemokulturu*
 2. Bris je loš uzorak, ali ako se uzima koristiti  anaerobni transportni medijum
Dezinfikovati kožu pre aspiriranja
(70% alkohol).
Aspirirati  duboko u otvorenu  ranu, najbolje s dna ili zida apscesa  ili incidirati komad tkivaTkivo ili tečnost su  bolji uzorci od brisa.
U slučaju male količine aspiriranog materijala, navući u špric malu količinu sterilnog fiziološke rastvora  i uliti  u sterilnu epruvetu ili bočicu za hemokulturu*
ST ST / 24 h

*aspirat u AN bočici za hemokulturu na STdo 36 h

Bilo koja vrsta bakterija i gljiva/48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Pozitivni rezultati se javljaju telefonom (preliminarni i definitivni)

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive (i naznačiti na uputnici)

Kožne promene, površinske rane (celulitis, opekotine) Bris u sterilnoj epruveti

U slučaju odloženog transporta (popodne, noć, vikend),  staviti u  Amies transportni medijum*

Pre  uzimanja brisa područje isprati sterilnim fiziološkim rastvorom-
Obrisati  ivicu prema zdravom tkivu, odstraniti kraste
ST ST / 24 – 48 h*

Ako uzorak nije moguće poslati odmah treba ga slati u Amies transportnom medijumu

S.aureus, BHS-A i gljive /48 (sa AB) -72h i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)se izdaju ako su prisutni u bilo kojoj količini (u slučaju bolničkih materijala preliminarni i definitivni nalaz mogu se javiti telefonom)

Ostale bakterije se izdaju samo ako predstavljaju dominantnu  floru ili zbog rezistencije zahtevaju kontaknu izolaciju pacijenta

Krv za serološke analize Krv u epruveti bez antikoagulansa Pre venepunkcije kožu dezinfikovati 70% alkoholom i nakon toga to mesto više ne palpirati ST + 4º C Detekcija Ag, detekcija /kvantifikacija At / 48-72h (ELISA i ELFA testovi), ASO, CRP, WR, RF – istog dana, THPA, VDRL – 5 radnih dana sa tumačenjem rezulata i eventualnom preporukom  za dodatne konfirmatorne testove u RL

ST = sobna temperatura; AB= antibiogram

Uzorci iz respiratornog trakta

Uzorak Posuda Uzimanje materijala Transport
(odmah po uzimanju)
Čuvanje
(samo ako transport nije moguć odmah)
Očekivani patogeni / Obrtno vreme  izdavanja nalaza
(kultivacija ne uključuje M. tuberculosis)
Aspirat ili bris srednjeg uva Sterilna posuda sa navojem ili sadržaj u špricu  (zatvoriti ga) ili bris u sterilnoj epruveti Uzorak uzeti samo ako uvo curi ili je uradjena  timpanocenteza ST ST / 24 – 48 h* Bilo koja vrsta bakterija i gljiva/ 48 (sa AB) -72 sata i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive (naznačiti na uputnici)

Bris spoljašnjeg uva Bris u sterilnoj epruveti Pre uzimanja brisa odstraniti kraste fiziološkom rastvorom; bris rotirati u spoljnom ušnom kanalu ST ST / 24 – 48 h* Bilo koja vrsta bakterija i gljiva /48-(sa AB) – 72 sata i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

OSIM:
Saprofitne bakterije kože se ne izdaju

Bris konjunktive oka, bris kapka, kanalikularni gnoj Bris u sterilnoj epruveti Prvim sterilnim štapićem odstraniti sluz, a drugim uzeti bris pazeći da se ne dotakne koža ST ST / 24 – 48 h* Bilo koja vrsta bakterija i gljiva/ 48-72 h (AB) i duže p.p (identifikacija gljiva, antimikogram)

OSIM:
Saprofitne bakterije kože se ne izdaju

Analiza ne uključuje Chl. trachomatis/
(vidi: upustvo za Ch.trachomatis PCR,  molekularna dijagnostika) / 5 radnih dana

Bris ždrela

*Bris usne duplje

Bris u sterilnoj epruveti Sterilnim štapićem treba obrisati tonzile (lukove ždrela) i zadnji zid  farinksa, pazeći pritom da se ne dotakne jezik ili bukalna sluznica ST ST / 24 – 48 h* BHS – A, C, G/ 48 h sa AB

*+kvasnice/ 48 -72 sata i duže p.p (identifikacija gljiva)

Ako se traži neki drugi uzročnik treba naznačiti na uputnici, npr. N.gonorrhoae

Bris nosa / aspirat nazofarinksa Bris u sterilnoj epruveti Tankim sterilnim štapićem lagano ući u nazofarinks prateći smer nosnog hodnika, lagano rotirati štapić ST ST / 24 – 48 h* S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis, BHS -A, C, G /48 h sa AB

Ako se traže neki drugi uzročnici (N. meningitidis) treba naznačiti na uputnici

Bris nazofarinksa nije kvalitetan uzorak (nedovoljno specifičan i nedovoljno osetljiv) za otkrivanje uzročnika upale srednjeg uva ili sinusa

Bris / aspirat nazofarinksa na Bordetella pertusis
+ serum za serološke analize*
Bris u sterilnoj epruveti

Krv, serum

Tankim sterilnim štapićem lagano ući u nazofarinks prateći smer nosnog hodnika, lagano rotirati štapić ST

Krv, serum +40C
Što hitnije dostaviti u Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (NAJAVITI SLANJE)

Prema uputstvima Centra za prevenciju i konztolu bolesti ZZJZ Sombor

Krv, serum +40C / 24 sata

Bordetella pertusis (detekcija nukleinske kiseline)
+
detekcija At(analize se rade u IZJZ Vojvodine)
Bris nosa na Staphylococcus aureus ili  MRSA Bris u sterilnoj epruveti Sterilni štapić navlažiti u sterilnom fiziološkom rastvoru, 5 puta čvrsto rotirati štapić brišući unutrašnji  kožni nabor prvo jedne, a potom istim štapićem i drugog nozdrve (do 1-2 cm dubine) ST ST / 24 – 48 h* Staphylococcus aureus,
MRSA/ 48-72 h sa ABNa uputnici naznačiti da li se traži detekcija stafilokoknog kliconoštva ili se radi o rani unutar nosnog hodnika
Sputum:

 1. ekspektorirani
 2. indukovani
Sterilna posuda sa poklopcem
 1. Pre davanja sputuma pacijent treba isprati („grgoriti“) usta vodom zatim  izvesti  „duboki“ iskašljaj
 2. iskašljavanje se indukuje  inhalacijom 3-10% sterilnog fiziološkog rastvora
ST
 1. +40C / 24 sata  ekspektorirani
 2. ST / 24 sata indukovani
S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis, BHS-A, S.aureus enterobakterije*, Ps.aeruginosa, Burkohlderia cepacia i dr.(cistična fibroza)/ 48 -72 h sa AB

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive osim Candida spp. (naznačiti na uputnici)

Ako se traže neki drugi uzročnici   treba naznačiti na uputnici

Kvalitetnim uzorkom se smatra onaj iskašljaj u kojem ima puno (>25 u vidnom polju) polimorfonukleara i malo (<10 u vidnom polju) epitelnih ćelija Velik broj epitelnih ćelija ukazuje da se radi o ispljuvku, a ne iskašljaju

Bronhoalveolarna lavaža (BAL)
Endotrahealni aspirat*detekcija AAR bacila – laboratorija za TBC na grudnom odeljenju
Sterilna posuda sa poklopcem, od 15ml BAL se uzima tokom bronhoskopije

Endotrahealni aspirat se uzima preko sterilnog katetera

ST +40 C / 24 sata Bilo koja vrsta bakterija i gljiva (kvantitativno  kao CFU)/ 48-72 h sa AB

Fiziološka flora gornjih respiratornih puteva  se ne izdaje

Mali broj bakterija kvantitativnom metodom ukazuje na verovatnu kontaminaciju – interpretacija zavisi i od vrste nađene bakterije

Telefonski dogovoriti dužu inkubaciju kod sumnje na gljive osim Candida spp. (naznačiti na uputnici)

ST = sobna temperatura; AB = antibiogram

* – Ako uzorak nije moguće poslati odmah treba ga slati u Amies transportnom mediju

Uzorci iz gastrointestinalnog trakta

Uzorak Posuda Uzimanje materijala Transport
(odmah po uzimanju)
Čuvanje
(samo ako transport nije moguć odmah)
Očekivani patogeni / Obrtno vreme  izdavanja nalaza
(kultivacija ne uključuje M. tuberculosis)
Stolica Čista, nepropusna posuda sa poklopcem Dovoljno je kašičicom  čepa uzeti oko 1-2 g prolivaste  stolice ili grumen veličine lešnika  u slučaju formirane stolice ST +40C / 24 sata Rutinska obrada uključuje salmonele, šigele, jersinijui kampilobakter, (krvave, vodene stolice obrađuju se i na O157; H7)/ 72 h*
Bris rektuma

(Bris ili uzorak iz pelene manje osetljivi od stolice)

Bris u sterilnoj Uzeti bris do dubine od 2,5cm od analnog sfinktera ( feces mora biti vidljiv na brisu zbog detekcije dijarealnih patogena) ST ST / 24h
Ako uzorak nije moguće poslati odmah treba ga slati u transportnom mediju
Shigellla spp, Salmonella spp./72 h*
Perianalni otisak Otisak selotejpom na predmetnom staklu Ne prati analnu regiju noć pred uzimanje otiska ST ST / 24h Jaja Enterobius vermicularis/24 h
Stolica na kvasnice Čista, nepropusna posuda Dovoljno je kašičicom čepa uzeti  oko 1-2 g prolivaste stolice ili grumen veličine lešnika u slučaju formirane stolice. ST +40C / 24 sata Kvasnice / 72h i duže p.p

Obratiti pažnju da li je pacijent pre toga uzimao probiotik na bazi Saccharomyces spp. – kvasnica, (lažno pozitivan nalaz)

Stolica na parazite i  protozoe Čista, nepropusna posuda Dovoljno je kašičicom čepa uzeti  oko 1-2 g prolivaste stolice ili grumen veličine lešnika u slučaju formirane stolice. ST +40C / 24 sata Patogene protozoe, larve (Strongyloides stercoralis) i jaja parazita/istog dana
C. difficile dokaz toksina A&B /ili
(zavisno od testa)
+  dokaz toksina A&B i GDH Ag
Čista, nepropusna suva posuda >5 ml Dovoljno je kašičicom čepa uzeti  oko 1-2 g prolivaste  stolice stolice (ili sterilnom Pasterovom pipetom), min 1 mL.

Testiranje formirane ili tvrde stolice nije preporučljivo (pacijent bi trebao imati ≥5 tečnih ili mekih stolica na dan), ili da stolica odgovara  Bristol Stool Chart tip 5-7

≤1h ST !!! 1- 24h +40C
>24 h -200Coprez- brz gubitak aktivnosti citotoksina!!!
(lažno negativan rezultat)
Toksigeni  soj C. difficile /istog dana

U dečijem uzrastu česta je kolonizacija toksigenim sojevima

GDH – produkuju toksigeni i netoksigeni sojevi!

ST = sobna temperatura; AB= antibiogram

* – AB se radi za izolate Salmonella spp. iz primarno sterilnih tečnosti ili u specifičnim slučajevima