Број: 270/10

Дана: 09.02.2010. године

Директор Завода за јавно здравље Сомбор, на основу Одлуке Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор број 269/10 од 05.02.2010. године, расписује следећи

О   Г   Л   А   С

ЗА УПУЋИВАЊЕ ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ

Право учешћа на огласу имају кандидати – доктори медицине који на дан закључења огласа имају најмање две године радног стажа у струци, у здравственој установи, по положеном стручном испиту.

Уз пријаву за специјализацију кандидати су дужни приложити следећа документа:

–          оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;

–          оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту;

–          потврду о дужини радног стажа у здравственој установи, у струци, по положеном стручном испиту;

–          мишљење стручног колегијума о квалитету и квантитету резултата рада кандидата  организационе јединице из које се кандидат пријављује и огранизационе јединице у коју се кандидат пријављује (Центар за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сомбор);

–          уколико је дошло до промене презимена, кандидати су дужни приложити и оверену фотокопију извода из Матичне књиге венчаних

Пријаве са приложеном документацијом достављају се у року од 8 (осам) дана од дана

објављивања Огласа на огласној табли Завода за јавно здравље Сомбор; а закључно са 17.02.2010. године, на следећу адресу:

Завод за јавно здравље Сомбор

– за Правну службу

Сомбор, Војвођанска 47