Broj: 270/10

Dana: 09.02.2010. godine

Direktor Zavoda za javno zdravlje Sombor, na osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor broj 269/10 od 05.02.2010. godine, raspisuje sledeći

O   G   L   A   S

ZA UPUĆIVANJE JEDNOG DOKTORA MEDICINE NA

SPECIJALIZACIJU IZ EPIDEMIOLOGIJE

Pravo učešća na oglasu imaju kandidati – doktori medicine koji na dan zaključenja oglasa imaju najmanje dve godine radnog staža u struci, u zdravstvenoj ustanovi, po položenom stručnom ispitu.

Uz prijavu za specijalizaciju kandidati su dužni priložiti sledeća dokumenta:

–          overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu;

–          overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu;

–          potvrdu o dužini radnog staža u zdravstvenoj ustanovi, u struci, po položenom stručnom ispitu;

–          mišljenje stručnog kolegijuma o kvalitetu i kvantitetu rezultata rada kandidata  organizacione jedinice iz koje se kandidat prijavljuje i ogranizacione jedinice u koju se kandidat prijavljuje (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ Sombor);

–          ukoliko je došlo do promene prezimena, kandidati su dužni priložiti i overenu fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih

Prijave sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana

objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Sombor; a zaključno sa 17.02.2010. godine, na sledeću adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor

– za Pravnu službu

Sombor, Vojvođanska 47