На основу члана 132-134 Закона о здравственој заштити Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.107/2005) и члана 22 Статута Завода за јавно здравље Сомбор, а сходно Одлуци број 1414/2010 од 15.07.2010. године; Управни одбор Завода за јавно здравље Сомбор

Расписује јавни конкурс за именовање

ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР

на мандатни период од 4 године

Услови за именовање:

За директора Завода за јавно здравље Сомбор може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:

–          доктор медицине са завршеном специјализацијом из делатности Завода за јавно здравље Сомбор

–          дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента

–          да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите

Уз пријаву која садржи преглед кретања у служби са биографским подацима, кандидат је дужан

да приложи следеће доказе:

–          оверену фотокопију дипломе

–          потврду о дужини радног стажа у области здравствене заштите

–          оверену фотокопију о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, уколико је кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Управни одбор ће извршити избор кандидата најкасније у року од 30 дана од дана завршетка

јавног конкурса.

Ближе информације о конкурсу се могу добити у Служби за правне послове Завода за јавно здравље Сомбор.

Пријаве се подносе на адресу:

Завод за јавно здравље Сомбор

25000  Сомбор

Војвођанска бр.47

Са назнаком: „За конкурс за директора“