Na osnovu člana 132-134 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.107/2005) i člana 22 Statuta Zavoda za javno zdravlje Sombor, a shodno Odluci broj 1414/2010 od 15.07.2010. godine; Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Sombor

Raspisuje javni konkurs za imenovanje

DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

na mandatni period od 4 godine

Uslovi za imenovanje:

Za direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor može biti imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:

–          doktor medicine sa završenom specijalizacijom iz delatnosti Zavoda za javno zdravlje Sombor

–          diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

–          da ima najmanje 5 godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite

Uz prijavu koja sadrži pregled kretanja u službi sa biografskim podacima, kandidat je dužan

da priloži sledeće dokaze:

–          overenu fotokopiju diplome

–          potvrdu o dužini radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite

–          overenu fotokopiju o završenoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, ukoliko je kandidat diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista

Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Upravni odbor će izvršiti izbor kandidata najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka

javnog konkursa.

Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti u Službi za pravne poslove Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Prijave se podnose na adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor

25000  Sombor

Vojvođanska br.47

Sa naznakom: „Za konkurs za direktora“