Светски дан воде обележава се сваке године 22. марта, почевши од 1993. године, на предлог Генералне скупштине Уједињених Нација одржане 1992. године у Рио де Женеиру. Док се декада 2005-2015 обележава се под називом «Вода за Живот».

Значај обезбеђивања довољне количине воде за пиће доступне свима на планети још више је наглашен одлуком Уједињених Нација да период 2005-2015 године прогласи декадом воде под слоганом „ВОДА ЗА ЖИВОТ“ (WATER FOR LIFE).

Светски дан воде се обележава сваке године под различитим слоганом. Ове, 2011. године, тема је: “ВОДА ЗА ГРАДОВЕ. ОДГОВОР НА УРБАНИ ИЗАЗОВ” (“WATER FOR CITIES: RESPONDING TO THE URBAN CHALLENGE”).

Значај водоснабдевања и санитације, као и обезбеђивања здравствене исправности воде за пиће у градовима је од изузетне важности, јер по најновијим подацима Уједињених Нација по први пут у историји човечанства највећи број људске популације, односно преко 3,3 милијарде људи, живи у градовима. Додатни проблем представља чињеница да су градови пренасељени, односно да се број људи у градовима повећава брже од раста инфраструктуре насеља.

Основни циљ обележавања Светског дана воде 2011. године је указивање међународној јавности на проблем интензивног раста популације у градовима праћене интензивном индустријализацијом и последичним климатским променама, што даље проузрокује секундарна загађења воде и ваздуха животне средине.

Овогодишњи лого: „ВОДА ЗА ГРАДОВЕ. ОДГОВОР НА УРБАНИ ИЗАЗОВ” има за циљ да подстакне и активира Владе, организације, друштва и појединце да узму активно учешће у процесима управљања водом у градовима.

Активности које се предлажу су организовање различитих стручних и друштвених скупова, сајмова, школских активности и других облика јавног обележавања, пропраћених свим облицима извештавања како би се проблем водоснабдевања, обезбеђивања здравствене исправности и управљања водом у градовима истакао у свакодневном животу.

Као мерило развијености друштва и степена обезбеђености довољне количине здравствено исправне воде за пиће за становнике урбаних зона, користе се подаци о доступности воде под којима се подразумева број становника који немају довољну количину здравствено исправне воде за пиће, број становника који повремено имају довољну количину здравствено исправне воде за пиће и број становника који стално имају обезбеђену довољну количину воде за пиће. Показатељ доброг развоја система управљања водом у урбаним зонама је и податак о броју становника којима је доступан одговарајући начин диспозиције течног отпада.

На територији АП Војводине доступни су подаци о броју и проценту становника прикључених на централне или локалне водоводе и на број прикључака на канализациони систем. На основу података надлежних завода и института за јавно здравље на територији АП Војводине може се закључити да проценат становништва прикључен на централни водовод у Војводини износи 86%, а по окрузима: 97% у Јужнобачком округу, 95% у Средњебанатском округу, 68% у Сремском округу, 67% у Јужнобанатском округу, 87% у Севернобачком округу, 99% у Северно-банатском округу и 96% у Западнобачком округу.

Према подацима ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, проценат прикључених становника на централну градску канализацију у Општини Нови Сад износи 85%. Санитарна отпадна вода се не пречишћава, већ се директно излива у водопријемник (Дунав и Канал ДТД), док се индустријска отпадна вода пречишћава само у појединим индустријским постројењима пре изливања у водопријемник.

По подацима надлежних завода и института за јавно здравље на територији АП Војводине током 2009. године 2/3 (84%) контролисаних узорака воде је микробиолошки исправно без обзира на степен пречишћености воде и ½ (53%) контролисаних узорака воде за пиће је физичко-хемијски исправно. Основни узроци неисправности у води за пиће на територији АП Војводине су повећан укупан број аеробних мезофилних микроорганизама, повећан укупан број колиформних микроорганизама, налаз термотолетраних микроорганизама, повећана концентрацијrа амонијака, мангана, укупног гвожђа, повећан утрошак калијум-перманганата, повећана концентрација арсена, ортофос

Više na :

http://www.izjzv.org.rs/index.php?s=1&m=3&id=158

http://www.batut.org.rs/index.php?content=218

Ispravnost vode za piće na teritoriji Zapadno-bačkog okruga u 2011. godini

Na sledećim linkovima možete preuzeti postere za obeležavanje svetskog dana voda

Svetski dan voda 2011 A3 format (Srpski)

Ako vam je potreban i ako vam mogućnosti dozvoljavaju ovaj poster je slobodan za dalje umnožavanje.

Linkovi:

http://www.izjzv.org.rs/index.php?s=1&m=3&id=158

http://www.batut.org.rs/index.php?content=218

http://www.unwater.org/worldwaterday/

http://www.unwater.org/

http://www.worldwaterday.org/