На основу члана 69. И 72. Закона о јаваним набавкама (“Службени гласник РС” број 116/2008)

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР

Војвођанска 47
С О М Б О Р
E-mail:office@zzjzsombor.org
ПИБ 101842968

Оглашава

Ј А В Н И    П О З И В

За прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке број1/2011 за набавку добара – лабораторијског материјала

Предмет јавне набавке је лабораторијски материјал по партијама:

  • ·Партија 1   – Хранљиве подлоге
  • ·Партија 2   – Хемикалије
  • ·Партија 3   – Лабораторијско стакло
  • ·Партија 3.1  –  Лабораторијска пластика
  • ·Партија 4   – Потрошни лабораторијски материјал
  • ·Партија 5.1  – Тестови за идентифиакцију
  • ·Партија 5.2  – Серолошки тестови
  • ·Партија 5.3 – Серолошки тестови
  • ·Партија 5.4 – Серолошки тестови
  • ·Партија 6 –  Дискови за антибиограме

1.Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку утврђене одредбама чл. 44 и 45 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 116/08) о чему понуђач доставља доказе уз понуду. Сви заинтересовани понуђачи обавезни су да доставе потписане и оверене податке и то: пун назив, седиште и адресу, ПИБ, матични број, да ли су обавезници ПДВ-а.

2.Конкурсна документација се може преузети у року од 20 дана од објављивања јавног позива у “Сл. гласнику РС” сваког радног дана од 8,00-13,оо часова код секретарице Завода за јавно здравље, Сомбор ул. Војвођанска 47 , уз доказ о бесповратној уплати 2.000,00 динара на име трошкова конкурсне документације по паритији на рачун број: 840-379667-04 са назнаком “За конкурсну документацију 1/2011 и број партије за коју конкуришете.

3. Достављање понуда је у року од 30 дана од дана објављивања огласа у “Службеном гласнику РС”, с тим што понуде морају стићи до 11,00 часова тридесетог дана од дана објављивања. Понуде сачинити према упутству наручиоца на преузетом обрасцу понуде, оверене потписом и печатом овлашћеног лица понуђача. Понуђачи , могу доставити једну понуду по једној партији , без алтернативе у запечаћеној коверти  уз назнаку “Понуда за јавни позив 1/2011 ; број партије (за коју се конкурише)  –  не отварати” на адресу “Завод за јавно здравље, Сомбор, улица Војвођанска 47.

На полеђини коверте обавезно назначити назив, седиште и адресу фирме,овлашћено  лице за контакт телефон или факс, због идентификације приликом отварања понуде.

4. Јавно отварање понуда обавиће се 30. дана од објављивања јавног позива у “Сл. гласнику РС” у 12,оо часова у просторијама Завода. Уколико тај рок истиче у дане викенда (сутота или недеља) , понуде ће се отворити у 12,оо часова првог следећег радног дана.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Присутни представници понуђача пре почетка отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуде.

5. Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума, економски најповољније понуде узимајући у обзир критеријуме  који су  саставни део конкурсне документације. Записник  са отварања понуда биће достављен свим понђачима у року од 3 дана од дана отварања понуда, а одлука о избору најповољнијег  понуђача донеће се у року 10 дана од јавног отварања понуда. О донетој одлуци понђачи ће бити обавештени у складу са Законом о јавним набавкама

Сва додатна обавештења и информације могу се добити на број телефона 025/22-888. Особа за контакт: дипл.оецц. Снежана Вишекрунић.

6. Наручилац задржава право да у случају неповољних понуда не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци за поједина добра која су предмет јавне набавке као и право да унутар сваке групе добара који су предмет јавне набавке уговор додели једном или већем броју понуђача који су поднели понуде.

УПУТСТВО – пониђачима за сачињавање понуде по Јавно позиву за набавку Лабораторијског материјала

Критеријуми за оцењивање

Спецификација материјала по партијама