Na osnovu člana 69. I 72. Zakona o javanim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 116/2008)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

Vojvođanska 47
S O M B O R
E-mail:office@zzjzsombor.org
PIB 101842968

Oglašava

J A V N I    P O Z I V

Za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke broj1/2011 za nabavku dobara – laboratorijskog materijala

Predmet javne nabavke je laboratorijski materijal po partijama:

  • ·Partija 1   – Hranljive podloge
  • ·Partija 2   – Hemikalije
  • ·Partija 3   – Laboratorijsko staklo
  • ·Partija 3.1  –  Laboratorijska plastika
  • ·Partija 4   – Potrošni laboratorijski materijal
  • ·Partija 5.1  – Testovi za identifiakciju
  • ·Partija 5.2  – Serološki testovi
  • ·Partija 5.3 – Serološki testovi
  • ·Partija 5.4 – Serološki testovi
  • ·Partija 6 –  Diskovi za antibiograme

1.Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove za učešće u postupku utvrđene odredbama čl. 44 i 45 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 116/08) o čemu ponuđač dostavlja dokaze uz ponudu. Svi zainteresovani ponuđači obavezni su da dostave potpisane i overene podatke i to: pun naziv, sedište i adresu, PIB, matični broj, da li su obaveznici PDV-a.

2.Konkursna dokumentacija se može preuzeti u roku od 20 dana od objavljivanja javnog poziva u “Sl. glasniku RS” svakog radnog dana od 8,00-13,oo časova kod sekretarice Zavoda za javno zdravlje, Sombor ul. Vojvođanska 47 , uz dokaz o bespovratnoj uplati 2.000,00 dinara na ime troškova konkursne dokumentacije po paritiji na račun broj: 840-379667-04 sa naznakom “Za konkursnu dokumentaciju 1/2011 i broj partije za koju konkurišete.

3. Dostavljanje ponuda je u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku RS”, s tim što ponude moraju stići do 11,00 časova tridesetog dana od dana objavljivanja. Ponude sačiniti prema uputstvu naručioca na preuzetom obrascu ponude, overene potpisom i pečatom ovlašćenog lica ponuđača. Ponuđači , mogu dostaviti jednu ponudu po jednoj partiji , bez alternative u zapečaćenoj koverti  uz naznaku “Ponuda za javni poziv 1/2011 ; broj partije (za koju se konkuriše)  –  ne otvarati” na adresu “Zavod za javno zdravlje, Sombor, ulica Vojvođanska 47.

Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, sedište i adresu firme,ovlašćeno  lice za kontakt telefon ili faks, zbog identifikacije prilikom otvaranja ponude.

4. Javno otvaranje ponuda obaviće se 30. dana od objavljivanja javnog poziva u “Sl. glasniku RS” u 12,oo časova u prostorijama Zavoda. Ukoliko taj rok ističe u dane vikenda (sutota ili nedelja) , ponude će se otvoriti u 12,oo časova prvog sledećeg radnog dana.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Prisutni predstavnici ponuđača pre početka otvaranja ponuda, moraju komisiji naručioca podneti pismeno ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponude.

5. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude primenom kriterijuma, ekonomski najpovoljnije ponude uzimajući u obzir kriterijume  koji su  sastavni deo konkursne dokumentacije. Zapisnik  sa otvaranja ponuda biće dostavljen svim ponđačima u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda, a odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača doneće se u roku 10 dana od javnog otvaranja ponuda. O donetoj odluci ponđači će biti obavešteni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

Sva dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na broj telefona 025/22-888. Osoba za kontakt: dipl.oecc. Snežana Višekrunić.

6. Naručilac zadržava pravo da u slučaju nepovoljnih ponuda ne donese odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci za pojedina dobra koja su predmet javne nabavke kao i pravo da unutar svake grupe dobara koji su predmet javne nabavke ugovor dodeli jednom ili većem broju ponuđača koji su podneli ponude.

UPUTSTVO – poniđačima za sačinjavanje ponude po Javno pozivu za nabavku Laboratorijskog materijala

Kriterijumi za ocenjivanje

Specifikacija materijala po partijama