Почиње кампања „НЕ МОЖЕШ ДА ЗНАШ ДОК СЕ НЕ ТЕСТИРАШ“

20. јун 2012. године

Министарство здравља Републике Србије у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије, а кроз Пројекат који се финансира из донације Глобалног фонда, најавило је на конференцији за новинаре у Прес центру УНС-а, почетак кампање „ХИВ – Не можеш да знаш док се не тестираш“, којом жели да скрене пажњу јавности на значај превенције, тестирања и раног откривања ХИВ инфекције.

2106

http://www.batut.org.rs/index.php?content=396

Почиње кампања „НЕ МОЖЕШ ДА ЗНАШ ДОК СЕ НЕ ТЕСТИРАШ“

20. јун 2012. године

Министарство здравља Републике Србије у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије, а кроз Пројекат који се финансира из донације Глобалног фонда, најавило је на конференцији за новинаре у Прес центру УНС-а, почетак кампање „ХИВ – Не можеш да знаш док се не тестираш“, којом жели да скрене пажњу јавности на значај превенције, тестирања и раног откривања ХИВ инфекције.

USB HIV FINAL2

Prоf. dr Mаriја Јеvtić, pоmоćniк ministrа zdrаvljа Rеpubliке Srbiје је istакlа znаčај prеvеnciје i rаnоg оtкrivаnjа HIV-а кrоz sаvеtоvаnjе i tеstirаnjе. Оvој tеmi sе pоsvеćuје pоsеbnа каmpаnjа i timе sе slеdе svеtsкi primеri којi su dаli dоbrе rеzultаtе u pоvеćаnju brоја ljudi којi sе tеstirајu nа HIV, аli i učе sе nа којi nаčin sе sа HIV-оm dugо i кvаlitеtnо živi. Tакоđе је nаvеlа dа pоdаci gоvоrе dа svака drugа HIV pozitivnа osobа u Srbiјi tо nе znа, јеr sе niје tеstirаlа, pa možе prеnеti HIV а dа niје svеsnа dа tо čini, а dа tек svака čеtvrtа оsоbа u Srbiјi коristi кondom sа pаrtnеrоm којi niје stаlаn, а коndоm је јеdinа sigurnа zаštitа оd HIV-а i drugih pоlnо prеnоsivih infекciја.

О ciljеvimа каmpаnjе је gоvоrilа dr sci. mеd. Tаnjа Кnеžеvić, dirекtоrка  Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје i nаvеlа dа је tо, prе svеgа, pоvеćаnjе brоја оsоbа које sе sаvеtuјu i tеstirајu nа HIV, као i dа sе rаdi nа јаčаnju svеsti о tоmе dа rаnо оtкrivеnе HIV infекciје оmоgućаvа еfiкаsnо lеčеnjе i dug živоt. Оnа је tакоđе nаglаsilа znаčај  еduкаciје stаnоvništvа i rаzbiјаnjа strаhа оd testiranja коd grаđаnа i istакlа znаčај tеstirаnjа trudnicа. Tакоđе, јеdаn оd ciljеvа којi su nаvеdеni је јаčаnjе svеsti коd grаđаnа о tоmе dа nеmа rizičnih grupа, vеć sаmо rizičnоg pоnаšаnjа јеr svaкi seкsulni кontaкt – uкоliко sе nе коristi коndоm – pоtеnciјаlnо predstavlja riziк za dobijanje HIV-а, izuzеv ако su sекsuаlni pаrnеri pоtvrđеnо tеstоm HIV nеgаtivni.

Dirекtоrка HIV prојекtа, mr sci. mеd. Каtаrinа Mitić, је nаvеlа dа su u окviru dvоmеsеčnе  каmpаnjе plаnirаnа i dvа dоgаđаја, јеdаn u Bеоgrаdu i јеdаn u Nоvоm Sаdu. Nа оvim dоgаđајimа ćе grаđаnimа biti оmоgućеnо dа sе sаvеtuјu i tеstirајu nа HIV u mоbilnim mеdicinsкim јеdinicаmа. Оvакаv vid tеstirаnjа ćе biti оrgаnizоvаn i drugim grаdоvimа u Srbiјi tокоm оvоg lеtа, а u sаrаdnji zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе i nеvlаdinih оrgаnizаciја. Tокоm каmаpаnjе ćе biti prоmоvisаn аnimirаni spоt којi  ćе uкаzаivаti nа rаzlоgе zаštо trеbа svако dа sе tеstirа.

О istrаživаnju, znаnju, stаvоvimа i pоnаšаnju grаđаnа Srbiје u vеzi sа HIV infекciјоm, које је rеаlizоvаnо prоšlе gоdinе, gоvоrilа је dr Dаniјеlа Simić, šеf Nаciоnаlnе каncеlаriје zа HIV pri Institutu zа јаvnо zdrаvljе Srbiје i nаvеlа dа rеzultаti uкаzuјu dа grаđаni Srbiје znајu о HIV-u i АIDS-u,  оdnоsnо znајu nаčinе prеnоšеnjа HIV-а, аli dа vеliка vеćinа nе smаtrа dа је pоd riziкоm (61%) štо је i јеdаn оd rаzlоgа štо ćе оvоgоdišnjа каmpаnjа biti usmеrеnа  ка prоmоciјi znаčаја prаvоvrеmеnоg tеstirаnjа nа HIV prаćеnоg sаvеtоvаnjеm, pоštоvаnju ljudsкih prаvа, као i smаnjеnju stigmе i disкriminаciје prеmа оsоbаmа које živе sа HIV-оm.

Prim. dr Spаsа Аnđеlić, zаmеniк dirекtоrа GАК „Nаrоdni Frоnt“ је nаvео nа коnfеrеnciјi dа su trudnicе јеdnа оd ciljnih grupа u  окviru каmpаnjе „Nе mоžеš dа znаš dок sе nе tеstirаš!“. Tокоm оvе каmpаnjе trudnicаmа sе pоručuје dа оnе, dа bi zаštitilе svоје dеtе, štо rаniје u trudnоći trеbа dа sаznајu svој HIV stаtus. HIV sе mоžе prеnеti sа HIV pоzitivnе mајке tокоm trudnоćе, pоrоđаја i dојеnjа. Riziк dа mајка, uкоliко gа imа,  prеnеsе HIV nа svоје dеtе је 40%. Uкоliко tокоm trudnоćе коristi аdекvаtnu tеrаpiјu i pоrоdi sе nа оdgоvаrајući nаčin, оvај sе riziк smаnjuје nа sаmо 2%.
Dr Аnđеlić је nаvео pоdаtке dа sе оd 2004. dо pоlоvinе 2012. gоdinе u GАК „Nаrоdni frоnt“ јаvilа 31 HIV pоzitivnih trudnicа, оd којih је dеsеt njih zаhtеvаlо prекid trudnоćе, а коd 21 pаžljivо је prаćеnа trudnоćа, uz primеnu аntirеtrоvirusnе tеrаpiје i drugih nеоphоdnih lекоvа u tокu cеlе trudnоćе i uspеšnо је zаvršеn pоrоđај. Dо mаја 2012. gоdinе rоđеnа је 21 bеbа оd којih niјеdnа niје bilа HIV pоzitivnа, zаhvаljuјući rаnоm оtкrivаnju HIV stаtusа trudnicе.

http://www.batut.org.rs/download/novosti/Materijal%20za%20novinare.doc

Материјал за новинаре:

Значај саветовања и тестирања на ХИВ

Кампања „Не можеш да знаш док се не тестираш“

Министарство здравља Републике Србије у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије, а кроз Пројекат који се финансира из донације Глобалног фонда, покреће кампању „Не можеш да знаш док се не тестираш“ којом жели да скрене пажњу јавности на значај превенције и раног откривања инфекције узроковане ХИВ-ом.

Народна изрека каже – боље спречити него лечити. Стручњаци би на ово додали – а ако већ није спречено, важно је да се болест открије што пре и одмах отпочне лечење.

Ово важи за сваку врсту обољења, па и за инфекцију узроковану ХИВ-ом.

Оно што никако не смемо заборавити је чињеница да је данас само добијање ХИВ-а сексуалним путем могуће спречити сталном и правилном употребом кондома при сексуалним односима. А управо је незаштићен сексуални однос један од начина добијања ХИВ-а.

Упркос томе, незнање, заблуде и предрасуде за резултат имају да људи не користе кондом при сваком сексуалном односу са нерегуларним партнерима. Истраживање које је Министарство здравља спровело 2011. године, показује да тек сваки четврти испитаник користи кондом приликом последњег секуалног контакта са нерегуларним партнером. Такође, истраживања у Европи, показују да једна од три особе које су ХИВ позитивне то не зна, док у Србији свака друга ХИВ позитивна особа то не зна, па тако не чине ништа да лечењем значајно продуже сопствени живот, а уједно представљају несвесног преносиоца вируса.

Чињеница да се највећи број заражених ХИВ-ом тестира тек у узнапредовалом стадијуму инфекције, умањује шансе за квалитетнији и дуг живот са ХИВ-ом, а повећава ризик да је инфицирана особа у међувремену била преносилац вируса на друге особе.

Нажалост, мало је и оних који знају да се са ХИВ-ом данас живи и да благовремено откривање инфекције омогућава квалитетно лечење и дуг живот.

У последњој декади број особа које живе са ХИВ-ом је порастао за 17%

Према проценама СЗО и УНАИДС-а у свету око 34 милиона особа живи са ХИВ-ом, а то говори да је број особа које живе са ХИВ-ом, због продужетка живота услед доступне савремене комбиноване антиретровирусне терапије у последњих 10 година, повећан за 17%.

У Србији је висок ниво организованости одговора на ХИВ и АИДС допринео да се епидемија држи под контролом.

Према подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ у Србији је почетком ове године 1.611 особа живело са ХИВ-ом. Током 2011. године новооткривено је 127 особа инфицираних ХИВ-ом. Највећи број регистрованих је у Београду (42,5%), али је ово и град у коме се и највећи број људи тестира.

Међу званично регистрованим ХИВ позитивним особама, од почетка епидемије, свака четврта је жена, а у  старосној структури највише је особа у узрасту 20-39 година, а следи узрасна група од 40-49 година.

У последњих десетак  година, као и 2011. године најчешћи начин преноса ХИВ-а је био незаштићени сексуални однос међу мушкарцима (52%), а одмах потом и незаштићени хетеросексуални однос (29%).

Од 2004. године до половине 2012. године у ГАК Народни фронт се јавила 31 ХИВ позитивнa трудница, од којих је десет њих захтевало прекид трудноће, а код 21 пажљиво је праћена трудноћа уз примену антиретровирусне терапије и других неопходних лекова у току целе трудноће и успешно је завршен порођај. До маја 2012. године рођенa је 21 беба од којих ниједна није била ХИВ позитивна. У истом периоду, у Србији је рођено осморо деце, која су на жалост ХИВ позитивна. Мајке ове деце се нису тестирале на ХИВ, нису знале да су инфициране, нису биле праћене на инфективној клиници и ГАК Народни фронт, тако да нису примале адекватну терапију.

Значај превенције

Саветовање и тестирање изузетно су важни. Рано откривање ХИВ инфекције омогућава правовремено лечење и квалитетан и дуг живот, као и заштиту других и спречавање преношења ХИВ-а са мајке на бебу.

Тестирање није заштита од инфекције узроковане ХИВ-ом, али избегавање ризичног понашања јесте. Погрешно је уверење да постоје ризичне групе људи. Постоји само ризично понашање.

Већина људи верује да чињеница да има сталног партнера подразумева сексуалне односе без ризика. Занемарује се чињеница да љубав повезује људе и чини љубавну мрежу разгранатом. Чак и ако сте у животу имали само једног партнера, могуће је да је и он пре вас имао само још једну особу, а та особа још једну и она једну … У том љубавном ланцу, неко је некада и негде могао да има било коју врсту понашања које је собом носило ризик од добијања ХИВ-а. Зато стална и правилна употреба кондома није заштита само од нежељене трудноће, већ је пре свега заштита од преношења ХИВ-а и других полно преносивих инфекција.

Трудницама се поручује да што раније у трудноћи сазнају свој ХИВ статус. ХИВ се може пренети са ХИВ позитивне мајке током трудноће, порођаја и дојења. Ризик да мајка, уколико га има, пренесе ХИВ на своје дете је 40%. Уколико током трудноће користи адекватну терапију и породи се на одговарајући начин, овај се ризик смањује на само 2%.

Истраживања су показала да наши грађани имају висок ниво знања, али га слабо примењују у пракси.

Важно је знати да рано откривање ХИВ-а омогућава благовремено лечење, односно квалитетан и дуг живот.

Током 2011. године регистрована стопа особа тестираних на ХИВ инфекцију и износила је 7,7 особа на 1000 становника (56.086 људи). Ова стопа је највиша током посматраног петогодишњег периода, али је и даље обим тестирања у нашој земљи незадовољавајући.

Србија у борби против ХИВ-а

У одговору на ХИВ, у Србији се у претходним годинaма радилo на више нивоа. Србија је 2010. године успешно завршила петогодишњи период имплементације Националне стратегије за борбу против ХИВ/АИДС-а, а у марту 2011. године усвојена je нова Стратегија о ХИВ инфекцији и АИДС-у за наредни петогодишњи период. У изради ове стратегије учествовали су сви кључни партнери који раде на пољу борбе против ХИВ-а (у области превенције, терапије, неге и подршке), представници државног и невладиног сектора, као и организација особа које живе са ХИВ-ом.

Од 2006. године постоји и посебна Канцеларија, при Институту за јавно здравље Србије, која се бави координацијом и праћењем одговора на ХИВ на националном нивоу. У 22 града у Србији, при институтима/заводима за јавно здравље и заводима за здравствену заштиту студената, грађанима је омогућено да се добровољно, бесплатно и анонимно, тестирају на ХИВ уз адекватно саветовање.

Лечење је доступно свим особама  које живе са ХИВ-ом, и у потпуности је финансирано средствима Репуличког фонда за здравствено осигурање. На позитивној листи  РФЗО-а се налази  14 лекова  за лечење ХИВ инфекције.  Данас се особе које живе са ХИВ-ом у Србији могу, осим у Београду, лечити и у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

Глобални фонд за борбу против сиде, туберкулозе и маларије је у претходних пет година одобрио Републици Србији два петогодишња пројекта у укупном износу од око 20 милиона евра за борбу против ХИВ-а. Први пројекат спроводи Министарство здравља, а други Министарство здравља у сарадњи са невладином организацијом Омладина ЈАЗАС-а. Пројекти ће трајати до јула 2014. године.

ХИВ је и даље табу – време је да га разбијемо за добробит свих

Знањем и позитивним примерима најбоље се бори против страха и предрасуда.

У том смислу веома је важно да се у још већој мери подигне свест становника о значају превенције и тестирања на ХИВ.

Истраживање је показало да уз непостојање свести о стварним ризицима за добијање ХИВ-а, а што пак води непрепознавању сопственог ризичног понашања, најчешћи разлог за то што се неко није тестирао. Поред овога, стигма према особама које живе са ХИВ-ом, тако и према самој болести, представља додатни фактор, због кога се мали број људи одлучује на тестирање на ХИВ.

У борби против стигме и дискриминације особа које живе с ХИВ-ом значајна је улога не само законодавства и институција, већ и медија и заједнице у целини.

Кампања „Не можеш да знаш док се не тестираш“ ће посветити пажњу и борби против стигме и дискриминације према особама које живе са ХИВ-ом. Стигма и дискриминација показују се као велике препреке у спровођењу превентивних активности, а једна од последица је смањен број особа које се одлучују на тестирање на ХИВ.

На разбијању заблуда, предрасуда и дискриминације у вези са ХИВ-ом треба да радимо сви заједно.

————————————————————————————————————–

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ

Шта је ХИВ, а шта СИДА (АИДС)?

АИДС је крајњи, узнапредовали стадијум инфекције узроковане ХИВ-ом. Настаје услед оштећења одбрамбене моћи организма коју проузрокује ХИВ. АИДС/сида су скраћенице настале слагањем почетних слова пуног назива болести на енглеском (Acquired Immunodeficiency Syndrome) или француском језику (Syndrome de l’immunodéficience Acquise), а у преводу на српски значе: синдром стеченог губитка имунитета.

ХИВ је скраћеница од вирус хумане имунодефицијенције. ХИВ припада породици  спорих вируса (лентивируси), који напада и постепено уништава имуни систем људи.

Овим вирусом могу се заразити само људи и он се преноси искључиво међу људима. ХИВ се не преноси са људи на животиње или биљке и обрнуто, нити путем предмета, храном, водом, ваздухом, односно уобичајеним социјалним контактима међу људима. Пренос вируса дешава се само контактом оштећене коже или служокоже са зараженим телесним течностима (крвљу, гениталним секретима) или путем мајчиног млека.

Како се преноси ХИВ?

ХИВ се преноси на три  главна начина:

• Сексуланим односом без заштите – без употребе кондома (вагинални, анални или орални секс).

• Са инфициране мајке на дете (у току трудноће, у току порођаја, дојењем).

• Преко заражене крви, најчешће разменом игала и шприцева и другог прибора за инјектирање дроге.

•  Важно је тестирати се што пре, јер у случају да се утврди постојање ХИВ инфекције, пре ће се започети одговарајућа терапија и тиме значајно продужити живот, а могуће је предузети мере да се заштите и други.

Шта је потребно знати о тестирању на ХИВ

• Тестирање на ХИВ је једноставно и не одузима много времена, а резултати се добијају релативно брзо.

•  Тестирање у специјалним возилима, које се организује у тзв. караванима тестирања омогућава добијање резултата, у року од 10-20 минута.

•  Тестирање на ХИВ је поверљиво, анонимно и бесплатно, а није потребна здравствена књижица, односно упут од лекара.

• Једино тестирањем на ХИВ се може утврдити да ли је особа инфицирана ХИВ-ом, ниједан други  начин то не омогућује.

• Неопходно је да протекне до два месеца од ризичног контакта да би се могло тестирањем утврдити да је нека особа инфицирана ХИВ-ом (позитиван тест на специфична антитела на ХИВ). Пре истека овог времена, може се десити да резултати теста на ХИВ буду негативни, иако је особа заражена. Пре истека наведеног временског периода, заражена особа може пренети вирус иако резултати теста показују да је ХИВ негативна.

Kampanja2012flajerPoster_GeneralKampanja2012LifletTrudnicaSpojeniKampanja2012posterTrudnice

Banner_Final

LINKOVI:

http://www.batut.org.rs/index.php?content=396

http://www.zdravlje.gov.rs/showelement.php?id=4556

http://www.hivpodrska.org.rs/

SPOT:

http://www.youtube.com/watch?v=oq2N2PenAjQ&feature=player_embedded

http://www.hivpodrska.org.rs/video/SPOTHIV-NeMozesDaZnasSokSeNeTestiras.zip

http://www.youtube.com/watch?v=1wfb5sc5nX0&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=EeGWVLDJsTo&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=cfT5IWLIYjQ&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=2z1tS-s73AE&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=IQnzZqcmETk&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=eA_P_nLDAgE&feature=youtu.be

http://www.hivpodrska.org.rs/page/index/13/story/136