Svake godine 26. juna obeležava se Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga.

26. jun 2012 Plakat

http://www.batut.org.rs/index.php?content=398

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama- 26. jun 2012. godine

Ažurirano 21.06.2012. godine

Posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogađaju sve društvene slojeve u svim zemljama sveta. U svetu više od  200 miliona ljudi najmanje jednom godišnje uzme neku drogu, od kojih je 25 miliona i zavisnika, a svake godine 200.000 ljudi umre od posledica korišćenja droga.

Korišćenje droga među mladima koji su posebno osetljiva populacija ima brojne kratkoročne i dugoročne posledice, ne samo za pojedinca, već i za celokupno društvo. Zloupotreba droga u adolescenciji, između ostalog, je povezana sa brojnim psihosocijalnim problemima, zloupotrebom tokom života, lošim uspehom u školi, saobraćajnim traumatizmom i drugim problemima.Mladi danas imaju pristup sve većem broju supstanci i vrlo često ih koriste u kombinaciji sa alkoholom, a upotreba više vrsta psihoaktivnih supstanci, uključujući kombinacije sa alkoholom i lekovima,  postaje sve izraženiji obrazac korišćenja u Evropi.

Prevalencija korišćenja droge među mladima je više nego duplo veća u poređenju sa opštom populacijom i čak tri puta veća kada se radi o kanabisu.U Srbiji je 8% šesnaestogodišnjaka tokom života probalo ilegalnu drogu. Najčešće korišćena ilegalna droga je marihuana koju je 7% učenika probalo bar jednom tokom života, a posebno su izražene razlike između mladića (9%) i devojaka (4%). Ova razlika je izražena i kod upotrebe sedativa bez lekarskog recepta koje je prema rezultatima ESPAD istraživanja iz 2011. godine bar jednom tokom života koristilo koristilo 10% devojaka i 5% mladića. Procenat učenika koji su probali ili ilegalnu drogu ili sedative bez lekarskog recepta iznosi 16,5 % i u poređenju sa 2008. godinom nema značajnih razlika.

Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje i živote ljudi, podstiče kriminal i preti održivom razvoju. Zbog toga je potreban balansiran pristup za smanjenje posledica upotrebe droga koji fokusira i smanjenje ponude i smanjenje potražnje. Preduslov za efektivno delovanje društva u borbi protiv droga je koordinacija svih odgovarajućih službi, institucija i organizacija kako na nacionalnom, tako i lokalnom nivou. Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun  Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kako bi upozorila svetsku javnost na sve veći problem zloupotrebe droga i potrebu uključivanja svih aktera na globalnom i lokalnom nivou u rešavanje ovog problema.

Cilj kampanje je da se motivišu ljudi za učešće u svim aktivnostima koje mogu da doprinesu smanjenju zloupotrebe droga. Posebno značajna ciljna grupa su mladi koje treba motivisati za zdrave stilove života. Uspešne preventivne mere uključuju i prepoznaju značajnu ulogu porodice, škole i zajednice u jačanju preventivnih faktora i smanjenju faktora rizika i treba da budu u skladu sa dokazima, ali i specifičnostima sredine u kojoj se sprovode. Zbog toga je i ove godine slogan kampanje “Globalna akcija – zdravo okruženje bez droga”.Svaka zajednica ima jedinstvene probleme i specifičnosti. Zbog toga je posebno važno da aktivnosti budu planirane i implementirane uz uključivanje svih segmenata društva: porodice, škola, zdravstvenih radnika, policije, sudstva itd.

Participatorni pristup je značajan jer na taj način svaki sektor pored vlasništva ima i odgovornost  za sprovođenje određenog dela aktivnosti. Jedino kroz saradnju svih sektora se može poboljšati situacija u oblasti droga. U okviru obeležavanja kampanje potrebno je intenzivirati sve aktivnosti koje se sprovode i tokom godine, kao što su:

• Informisanje i edukacija članova zajednice, učenika, roditelja i profesionalaca o posledicama zloupotrebe droga i načinima za suzbijanje ovog problema

• Uključivanje škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika, udruženja građana i drugih u aktivnosti koje imaju za cilj da mobilišu što veći broj ljudi da se uključe u borbu protiv zloupotrebe droga

• Podrška i sponzorisanje aktivnosti koje imaju za cilj promociju zdravih stilova života

• Saradnja sa medijima kako bi se plasirao što veći broj tačnih informacija o ovom problemu i merama koje su zasnovane na dokazima koje se mogu sprovoditi i tokom čitave godine.

260611_logo_EN

http://www.izjzv.org.rs/index.php?s=1&m=3&id=594

26. jun, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

26. jun, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama
Generalna skupština UN je 1987. godine Rezolucijom 42/112 proglasila 26. jun kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, sa ciljem sa upozori svetsku javnost na sve veći problem zloupotrebe droga i potrebu uključivanja svih aktera na globalnom i lokalnom nivou u rešavanje ovog problema.

Slogan ovogodišnje kampanje je „Globalna akcija – zdravo okruženje bez droga“, a posebno značajna ciljna grupa su mladi koje treba motivisati za zdrave stilove života. Uspešne preventivne mere uključuju i prepoznaju značajnu ulogu porodice, škole i zajednice u jačanju preventivnih faktora i smanjenju faktora rizika. Svaka zajednica ima jedinstvene probleme i specifičnosti i zbog toga je posebno važno da aktivnosti budu planirane i implementirane uz uključivanje svih segmenata društva: porodice, škole, zdravstvenih radnika, policije, sudstva, itd.

Miltisektorski pristup je značajan jer na taj način svaki sektor ima odgovornost za sprovođenje određenog dela aktivnosti. Jedino kroz saradnju svih sektora se može poboljšati situacija u oblasti droga. U okviru obeležavanja kampanje potrebno je intenzivirati sve aktivnosti koje se sprovode i tokom godine, kao što su:

• Informisanje i edukacija članova zajednice, učenika, roditelja i profesionalaca o posledicama zloupotrebe droga i načinima za suzbijanje ovog problema;

• Uključivanje škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika, udruženja građana i drugih u aktivnosti koje imaju za cilj da mobilišu što veći broj ljudi da se uključe u borbu protiv zloupotrebe droga;

• Podrška i sponzorisanje aktivnosti koje imaju za cilj promociju zdravih stilova života;

• Saradnja sa medijima kako bi se plasirao što veći broj tačnih informacija o ovom problemu i merama koje su zasnovane na dokazima koje se mogu sprovoditi i tokom čitave godine.

Korišćenje droga među mladima koji su posebno osetljiva populacija ima brojne kratkoročne i dugoročne posledice, ne samo za pojedinca, već i za celokupno društvo. Zloupotreba droga u adolescenciji, između ostalog, je povezana sa brojnim psihosocijalnim problemima, zloupotrebom tokom života, lošim uspehom u školi, saobraćajnim traumatizmom i drugim problemima. Mladi danas imaju pristup sve većem broju supstanci i vrlo često ih koriste u kombinaciji sa alkoholom, a upotreba više vrsta psihoaktivnih supstanci, uključujući kombinacije sa alkoholom i lekovima, postaje sve izraženiji obrazac korišćenja u Evropi.

Posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogađaju sve društvene slojeve u svim zemljama sveta. U svetu više od  200 miliona ljudi najmanje jednom godišnje uzme neku drogu, od kojih je 25 miliona i zavisnika, a svake godine 200.000 ljudi umre od posledica korišćenja droga.

Prevalencija korišćenja droge među mladima je više nego duplo veća u poređenju sa opštom populacijom i čak tri puta veća kada se radi o kanabisu. U Srbiji je 8% šesnaestogodišnjaka tokom života probalo ilegalnu drogu. Najčešće korišćena ilegalna droga je marihuana koju je 7% učenika probalo bar jednom tokom života, a posebno su izražene razlike između mladića (9%) i devojaka (4%). Ova razlika je izražena i kod upotrebe sedativa bez lekarskog recepta koje je prema rezultatima ESPAD istraživanja iz 2011. godine bar jednom tokom života koristilo koristilo 10% devojaka i 5% mladića. Procenat učenika koji su probali ili ilegalnu drogu ili sedative bez lekarskog recepta iznosi 16,5% i u poređenju sa 2008. godinom nema značajnih razlika.

Institut za javno zdravlje Vojvodine i ove godina nastavlja sa aktivnostima prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Nakon izrade edukativnog  filma pod nazivom „Supstancu na distancu“ namenjenog učenicima završnih razreda osnovnih škola i učenicima srednjih škola, koje je Institut pripremio u partnerstvu sa udruženjem građana Chill Out i saradnji sa Komisijom za borbu protiv droga Grada Novog Sada, ove godine će se nastaviti sa edukacijom mladih o posledicama zloupotrebe droga. Sve aktivnosti podržane su od strane Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

160x500_banner_EN

LINKOVI:

http://www.batut.org.rs/index.php?content=398

http://www.izjzv.org.rs/index.php?s=1&m=3&id=594

http://www.unodc.org/drugs/

„MEĐUNARODNI DAN  BORBE PROTIV  ZLOUPOTREBE I NEZAKONITE TRGOVINE DROGAMA“

Utorak, 26. jun 2012. godine

PROGRAM STRUČNE KONFERENCIJE

Institut za javno zdravlje Srbije

Dr Subotića 5, Beograd, Svečana sala, III sprat

10.45 – 11.00   Registracija učesnika (Svečana sala/III sprat)

11.00 – 11.10  Otvaranje skupa i pozdravna reč

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Dr sc. med. Tanja Knežević, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije

11.10 – 11.20   Aktuelni izazovi u prevenciji i lečenju bolesti zavisnosti

Dr Periša Simonović, Ministarstvo zdravlja RS

11.20 – 11.30   Analiza trenutnog stanja u Republici Srbiji u domenu borbe protiv narkotika

Zdravko Stanić,MUP, UK-SBPOK, Odeljenje  za suzbijanje krijumčarenja narkotika

11.30 – 11.40   Aktivnosti na prevenciji zloupotrebe PAS i promociji zdravih stilova života među

mladima u RS

Smiljka Živanović, Odsek za saradnju sa mladima, Sektor za omladinu, Ministarstvo omladine i sporta

11.40 – 11.50   Aktivnosti Ministarstva za rad i socijalnu politiku RS

Milka Kalaba, MRSP

11.50 – 12.00   Aktivnosti Komisije za prevenciju i lečenje bolesti zavisnosti MZ,

Mr sc. med dr  Mira Kovačević, sekretar Komisije

12.00 – 12.10    Lečenje zavisnika od droga

Prim. dr Jasna Daragan Saveljić, direktor Specijalne bolnice  za bolesti zavisnosti, Beograd

12.10 – 12.20    Korišćenje psihoaktivnih supstanci među licima lišenih slobode

Dr  Miodrag Anđelković, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Minstarstvo pravde RS

12.20 – 12.50  Pauza

12.50- 13.00   Registar lečenih zavisnika od droga

Dr Jelena Janković, Institut za javno zdravlje Srbije

13.00 – 13.10  Zajednički program  UNODC i SZO – rezultati i budući planovi

Dr Miloš Stojanović, UNODC

13.10- 13.20   Aktivnosti Centra za kontrolu trovanja u lečenju akutnih trovanja opijatima.

Prof. Jasmina Jović Stošić, Centar za kontrolu trovanja VMA

13.20 – 13.30  Aktivnosti Jedinice za implementaciju projektata iz donacije GFTAM u Srbiji,

Mr sc. med  Katarina Mitić, direktor HIV projekta  Ministarstva zdravlja

13.30 – 13.40  Zemlja živih

predstavnik duhovno rehabilitacionog centra

13.40 -15.00   Koktel