На основу члана 132-134 Закона о здравственој заштити Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 51/2011 и 45/2013) и члана 22 Статута Завода за јавно здравље Сомбор, а сходно Одлуци број 1277/2014 од 01.07.2014. године; Управни одбор Завода за јавно здравље Сомбор

Расписује јавни конкурс за именовање

ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР

на мандатни период од 4 године

Услови за именовање:
За директора Завода за јавно здравље Сомбор може бити именовано лице које поред општих
услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:
– доктор медицине са завршеном специјализацијом из делатности Завода за јавно здравље
Сомбор
– дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента
– да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите

Уз пријаву која садржи преглед кретања у служби са биографским подацима, кандидат је дужан
да приложи следеће доказе:
– оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
– оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту
– потврду о дужини радног стажа у области здравствене заштите
– оверену фотокопију о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, уколико је кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Управни одбор ће извршити избор кандидата најкасније у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса.
Ближе информације о конкурсу се могу добити у Служби за правне послове Завода за јавно
здравље Сомбор.

Пријаве се подносе на адресу:
Завод за јавно здравље Сомбор
25000 Сомбор
Војвођанска бр.47
Са назнаком: „За конкурс за директора“

Објављено 11.07.2014.год.