Broj: 1744/14

Dana: 15.09.2014.godine

Na osnovu člana 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj 107/2005, 79/2009, dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 dr.zakon i 93/2014), te na osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor – Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2014. godinu; broj 942/2014-T-5 od 27.02.2014. godine, direktor Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

O G L A S
ZA UPUĆIVANJE JEDNOG DOKTORA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE
(za upis u oktobarskom upisnom roku 2014. godine)

Pravo učešća na oglasu imaju kandidati – doktori medicine koji koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme sa zdravstvenom ustanovom – Zavodom za javno zdravlje Sombor; i koji su završili pripravnički staž i položili stručni ispit. Uz prijavu za specijalizaciju kandidati su dužni priložiti sledeća dokumenta:
– overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu;
– overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu;
– mišljenje stručnog kolegijuma o kvalitetu i kvantitetu rezultata rada kandidata

organizacione jedinice iz koje se kandidat prijavljuje i ogranizacione jedinice u koju se kandidat prijavljuje (Centar za mikrobiologiju ZZJZ Sombor);

– ukoliko je došlo do promene prezimena, kandidati su dužni priložiti i overenu fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih

Prijave sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Sombor; a zaključno sa 22.09.2014. godine, na sledeću adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor
– za Pravnu službu
Sombor, Vojvođanska 47
– ili lično kod sekretarice Zavoda

Direktor
Zavoda za javno zdravlje Sombor
dr Srđan Merei

Objavljeno 15.09.2014.god.