Број: 1744/14

Дана: 15.09.2014.године

На основу члана 184 Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС” број 107/2005, 79/2009, др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 др.закон и 93/2014), те на основу Одлуке Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор – Плана стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Завода за јавно здравље Сомбор за 2014. годину; број 942/2014-Т-5 од 27.02.2014. године, директор Завода за јавно здравље Сомбор расписује следећи ИНТЕРНИ

О Г Л А С
ЗА УПУЋИВАЊЕ ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ
(за упис у октобарском уписном року 2014. године)

Право учешћа на огласу имају кандидати – доктори медицине који који су засновали радни однос на неодређено време са здравственом установом – Заводом за јавно здравље Сомбор; и који су завршили приправнички стаж и положили стручни испит. Уз пријаву за специјализацију кандидати су дужни приложити следећа документа:
– оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
– оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту;
– мишљење стручног колегијума о квалитету и квантитету резултата рада кандидата

организационе јединице из које се кандидат пријављује и огранизационе јединице у коју се кандидат пријављује (Центар за микробиологију ЗЗЈЗ Сомбор);

– уколико је дошло до промене презимена, кандидати су дужни приложити и оверену фотокопију извода из Матичне књиге венчаних

Пријаве са приложеном документацијом достављају се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на огласној табли Завода за јавно здравље Сомбор; а закључно са 22.09.2014. године, на следећу адресу:

Завод за јавно здравље Сомбор
– за Правну службу
Сомбор, Војвођанска 47
– или лично код секретарице Завода

Директор
Завода за јавно здравље Сомбор
др Срђан Мереи

Објављено 15.09.2014.год.