На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 1/2015) доноси

ОДЛУКУ о потреби заснивања радног односа

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор- особе са инвалидитетом за обављање послова

фактуристе- ликвидатора …………………………………………. 1 извршиоца.

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

  • IV степен стручне спреме  -завршена средња економска школа- смер економски техничар или завршена гимназија
  • статус особе са инвалидитетом утврђен од стране Националне службе за запошљавање.
  • Рад на рачунару Microsoft office пакет
  • Радно искуство више од једне године на рачуноводствено-књиговодственим пословима.

III

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

  • диплому о завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)
  • решење Националне службе за запошљавање којим је утврђен статус особе са инвалидитетом
  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију радне књижице, Уговора о раду или други релавантни доказ о дужини радног искуства,
  • фотокопију личне карте.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. односно почев од 12.05.2015.
Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47 са назнаком „ Пријава на оглас за фактуристу-ликвидатора“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Сомбор; Служби за правне, економске, техничке и сличне послове Завода за јавно здравље Сомбор.