Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-696/2017 od 26. januara 2017. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-129/2017-02 od 30. januara 2017. godine; te Odluke direktora ZZJZ Sombor, broj: 461/2017 od 17.02.2017. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova

  ZDRAVSTVENI TEHNIČAR u Centru za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu     …………………………………………..   1 izvršilac                   

        

            Opis poslova:

–         prikuplja, kontroliše i vraća na ispravku prispele individualne i periodične izveštaje,

–         kontroliše obuhvatnost prispelog materijala i urgira dostavu podataka sa terena,

–         permanentno obrađuje deo izvornog materijala u obimu unutrašnje raspodele posla u službi,

–         brine o prikupljanju i učestvuje u obradi periodičnih izveštaja u propisanim rokovima i stara se o njihovoj pravoremenoj dostavi nadležnim institucijama,

–         privrema potrebne statističke podatke iz obrađenog izvornog materijala, vrši tabeliranje, iskazuje apsolutne brojeve, proporcije, stope i indekse, kao i grafičko prikazivanje statističkih podataka,

–         vodi evidenciju o svom radu,

–         radi i druge poslove iz delokruga svog rada u skladu sa svojom stručnom spremom i sposobnostima,

–         u obavljanju svojih poslova pridržava se kućnog reda i poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO,

–         u ovom delu za svoj rad odgovoran je načelniku Centra i Rukovodiocu Odeljenja;

–         učestvuje u sprovođenju edukacija stanovništva u oblasti promocije zdravlja u Zavodu i na terenu,

–         učestvuje u sprovođenju i praćenju sprovođenja programskog zdravstveno-vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim ustanovama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama i drugim institucijama,

–         vrši komunikaciju sa zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim ustanovama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, radi sprovođenja  zdravstveno-vaspitnog rada u istima,

–         distribuira stručni, edukativni materijal i zdravstveno vaspitna sredstva za zdravstvene ustanove, predškolske i školske ustanove, udruženja građana, nevladine organizacije i druge,

–         učestvuje u edukaciji  edukatora i sarađuje sa njima u  primeni savremenih metoda zdravstvenog vaspitanja za razvoj znanja i veština unapređenja zdravlja posebno vulnerabilnih grupa,

–         učestvuje u kampanjama i obeležavanju značajnih datuma iz kalendara zdravlja,

–         prati, evidentira i sačinjava izveštaje o preduzetim aktivnostima na promociji zdravlja,

–         obavlja i druge poslove iz delokruga promocije zdravlja u skladu sa svojom stručnom spremom i sposobnostima,

–         u obavljanju svojih poslova pridržava se kućnog reda i poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO;

–         za svoj rad odgovara Šefu Odseka i Načelniku Centra

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

  • IV stepen stručne spreme, SMŠ, smer – medicinska sestra-tehničar;
  • položen stručni ispit;
  • dozvola za rad – licenca;
  • poznavanje rada na računaru, iskustvo u internet komunikaciji;
  • 2 godine radnog iskustva u zdravstvenoj zaštiti

 

III

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

  • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi odgovarajućeg smera;
  • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
  • overenu fotokopiju dozvole za rad – licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u komoru;
  • fotokopiju radne knjižice, ugovora o radu ili drugi relevantni dokaz o dužini i vrsti radnog iskustva;
  • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
  • fotokopiju lične karte.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.  Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za zdravstvenog tehničara“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Oglas je objavljen na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

 

   Direktor

Zavoda za javno zdravlje Sombor

dr Srđan Merei