На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 1/2015), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-696/2017 од 26. јануара 2017. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-129/2017-02 од 30. јануара 2017. године; те Одлуке директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 461/2017 од 17.02.2017. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор, за обављање послова

  ЗДРАВСТВЕНИ ТЕХНИЧАР у Центру за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству     …………………………………………..   1 извршилац                   

        

            Опис послова:

–         прикупља, контролише и враћа на исправку приспеле индивидуалне и периодичне извештаје,

–         контролише обухватност приспелог материјала и ургира доставу података са терена,

–         перманентно обрађује део изворног материјала у обиму унутрашње расподеле посла у служби,

–         брине о прикупљању и учествује у обради периодичних извештаја у прописаним роковима и стара се о њиховој правоременој достави надлежним институцијама,

–         приврема потребне статистичке податке из обрађеног изворног материјала, врши табелирање, исказује апсолутне бројеве, пропорције, стопе и индексе, као и графичко приказивање статистичких података,

–         води евиденцију о свом раду,

–         ради и друге послове из делокруга свог рада у складу са својом стручном спремом и способностима,

–         у обављању својих послова придржава се кућног реда и пословног кодекса Завода,

–         све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO,

–         у овом делу за свој рад одговоран је начелнику Центра и Руководиоцу Одељења;

–         учествује у спровођењу едукација становништва у области промоције здравља у Заводу и на терену,

–         учествује у спровођењу и праћењу спровођења програмског здравствено-васпитног рада у здравственим установама, предшколским и школским установама, удружењима грађана, невладиним организацијама и другим институцијама,

–         врши комуникацију са здравственим установама, предшколским и школским установама, удружењима грађана, невладиним организацијама и другим институцијама, ради спровођења  здравствено-васпитног рада у истима,

–         дистрибуира стручни, едукативни материјал и здравствено васпитна средства за здравствене установе, предшколске и школске установе, удружења грађана, невладине организације и друге,

–         учествује у едукацији  едукатора и сарађује са њима у  примени савремених метода здравственог васпитања за развој знања и вештина унапређења здравља посебно вулнерабилних група,

–         учествује у кампањама и обележавању значајних датума из календара здравља,

–         прати, евидентира и сачињава извештаје о предузетим активностима на промоцији здравља,

–         обавља и друге послове из делокруга промоције здравља у складу са својом стручном спремом и способностима,

–         у обављању својих послова придржава се кућног реда и пословног кодекса Завода,

–         све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO;

–         за свој рад одговара Шефу Одсека и Начелнику Центра

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, СМШ, смер – медицинска сестра-техничар;
 • положен стручни испит;
 • дозвола за рад – лиценца;
 • познавање рада на рачунару, искуство у интернет комуникацији;
 • 2 године радног искуства у здравственој заштити

 

III

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи одговарајућег смера;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију дозволе за рад – лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору;
 • фотокопију радне књижице, уговора о раду или други релевантни доказ о дужини и врсти радног искуства;
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.  Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47 са назнаком „ Пријава на оглас за здравственог техничара“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Оглас је објављен на web сајту Министарства здравља РС, код Националне службе за запошљавање-Филијала Сомбор и web сајту Завода за јавно здравље Сомбор.

 

   Директор

Завода за јавно здравље Сомбор

др Срђан Мереи