Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-696/2017 od 26. januara 2017. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-129/2017-02 od 30. januara 2017. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 460/2017 od 17.02.2017. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor. za obavljanje poslova

TERENSKI RADNIK u Centru za higijenu i humanu ekologiju …………..………………. 1 izvršilac.

Opis poslova:

–         uzorkuje i dostavlja materijal za mikrobiološko i hemijsko ispitivanje,

–         vodi protokol uzorkovanja materijala i laboratorijskih nalaza,

–         priprema sredstva za rad na terenu,

–         obavlja neposredan nadzor komunalnog objekta u toku procesa uzorkovanja,

–         radi na aparatima za ispitivanje aerozagađenja kao i aparatima za merenje buke, mikroklime, za čiju ispravnost snosi odgovornost,

–         učestvuje u postupcima asanacije vodnih i ostalih objekata,

–         vodi brigu o poverenim mu srestvima rada i odgovara za njih,

–         učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,

–          u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,

–         sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO.

 

Posebni uslovi:

–         rad na terenu

 

II

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

  • IV stepen stručne spreme, SMŠ, srednja tehnološka, srednja hemijska, ili srednja poljoprivredna škola prehrambenog smera;
  • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika;
  • vozački ispit B kategorije

III

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

  • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi odgovarajućeg smera;
  • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
  • fotokopiju važeće vozačke dozvole za upravljanje vozilom “B” kategorije;
  • za zdravstvene radnike: overenu fotokopiju dozvole za rad – licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u komoru
  • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
  • fotokopiju lične karte.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za terenskog radnika“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V

Oglas je objavljen na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

 

 Direktor

Zavoda za javno zdravlje Sombor

dr Srđan Merei