На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 1/2015), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-696/2017 од 26. јануара 2017. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-129/2017-02 од 30. јануара 2017. године; као и Одлуке директора ЗЗЈЗ Сомбор број: 460/2017 од 17.02.2017. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор. за обављање послова

ТЕРЕНСКИ РАДНИК у Центру за хигијену и хуману екологију …………..………………. 1 извршилац.

Опис послова:

–         узоркује и доставља материјал за микробиолошко и хемијско испитивање,

–         води протокол узорковања материјала и лабораторијских налаза,

–         припрема средства за рад на терену,

–         обавља непосредан надзор комуналног објекта у току процеса узорковања,

–         ради на апаратима за испитивање аерозагађења као и апаратима за мерење буке, микроклиме, за чију исправност сноси одговорност,

–         учествује у поступцима асанације водних и осталих објеката,

–         води бригу о повереним му срествима рада и одговара за њих,

–         учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника,

–          у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода,

–         све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO.

 

Посебни услови:

–         рад на терену

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

  • IV степен стручне спреме, СМШ, средња технолошка, средња хемијска, или средња пољопривредна школа прехрамбеног смера;
  • положен стручни испит за здравственог радника, односно здравственог сарадника;
  • возачки испит Б категорије

III

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи одговарајућег смера;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • фотокопију важеће возачке дозволе за управљање возилом “Б” категорије;
  • за здравствене раднике: оверену фотокопију дозволе за рад – лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору
  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију личне карте.

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47 са назнаком „ Пријава на оглас за теренског радника“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Оглас је објављен на web сајту Министарства здравља РС, код Националне службе за запошљавање-Филијала Сомбор и web сајту Завода за јавно здравље Сомбор.

 

 Директор

Завода за јавно здравље Сомбор

др Срђан Мереи