Sećanje na preminule od AIDS-a (side) (International AIDS Candlelight Memorial) je jedna od najstarijah i najvećih mobilizacionih kampanja koja ima za cilj podizanje svesti u vezi sa HIV-om i AIDS-om na globalnom nivou. Koordinator kampanje je Globalni zdravstveni savet (Global Health Council).

Ovogodišnja, 35. kampanja posvećena sećanju na preminule od AIDS-a obeležava se 20. maja u više od stotinu zemalja prigodnim manifestacijama koje imaju za cilj povećanje informisanosti, promovisanje globalne solidarnosti i zajedničkih akcija u oblasti HIV infekcije i AIDS-a, pod sloganom REFLECTING ON OUR PAST, PREPARING FOR OUR FUTURE – SEĆAJUĆI SE NAŠE PROŠLOSTI, PRIPREMAMO SE ZA NAŠU BUDUĆNOSTKoordinatori kampanje su osobe koje žive sa HIV-om kroz Globalnu mrežu osoba koje žive sa HIV-om (Global Network of People Living with HIV – GNP+).

Danas, kada se procenjuje da u svetu više od 37 miliona osoba živi sa HIV-om i dok su milioni ljudskih života izgubljeni (35 miliona osoba je umrlo od AIDS-a od početka epidemije osamdesetih godina prošlog veka, od kojih milion u 2016. godini), kampanja treba da pokrene što više ljudi, zajednica, vlada i donatora da se uključe u cilju okončanja ove epidemije, da se edukuju sadašnje i buduće generacije o HIV infekciji, lečenju, prevenciji i pružanju podrške, kao i da se osnaže osobe koje žive s HIV-om da se bore za svoja prava i da žive bez stigme i diskriminacije, da javno iznesu izazove sa kojima su se susretali, kao i uspehe u cilju edukovanja sadašnjih i budućih generacija o tome šta je sve postignuto, a koji su izazovi još prisutni. Ovaj dan nas sve poziva da delamo zajedno, danas više neko ikada, u cilju održivosti, jačanja i revitalizacije globalnog odgovora na HIV, tako da u budućnosti imamo svet bez stigme i diskriminacije povezane sa HIV-om i sa univerzalnom dostupnošću usluga prevencije, lečenja i podrške svakoj osobi inficiranoj HIV-om uz poštovanje svih ljudskih prava.

U svetu je krajem 2016. godine 19,5 miliona osoba inficiranih HIV-om bilo na antiretrovirusnoj terapiji što je 2,5 puta više nego 2010. godine, odnosno čak 28 puta više nego 2000. godine, ali i dalje to je tek polovina svih osoba inficiranih HIV-om u svetu. U skladu sa najnovijim preporukama SZO svih 37 miliona osoba koje žive sa HIV-om treba da budu na ARV terapiji, odnosno lečenje treba započeti čim se HIV infekcija dijagnostikujenajbolje u ranom stadijumu, da bi efekti terapije bili ne samo dobrobit za osobe inficirane HIV-om, u smislu dugog i kvalitetnog života, već i da bi se redukovao prenos HIV-a na druge osobe.

U cilju eliminacije HIV infekcije kao javnozdravstvenog problema potrebno je da u svakoj zemlji do 2020. godine 90% svih osoba inficiranih HIV-om bude dijagnostikovano, zatim da 90% dijagnostikovanih HIV + osoba bude na lečenju antiretovirusnim lekovima i da 90% osoba na lečenju ima nemerljivu količinu virusa u krvi. Ako bi se dostigli globalni ciljevi moglo bi da se spreči da 21 milion osoba umre od AIDS-a, odnosno da se spreči da se 28 miliona osoba inficira HIV-om do 2030. godine.

U zapadnoj Evropi polovina novodijagnostikovanih osoba inficiranih HIV-om je dijagnostikovana u kasnom stadijumu HIV infekcije, slično kao i u našoj zemlji. Kasno postavljena dijagnoza HIV infekcije je povezana sa povećanim rizikom od obolevanja i umiranja, slabijim odgovorom na terapiju, povećanim troškovima zdravstvene zaštite i povećanim rizikom za dalje prenošenje. Kasno dijagnostikovana HIV infekcija znači da osoba ima 11 puta veću verovatnoću da umre unutar godinu dana od testiranja nego ako je testirana nakon prve izloženosti HIV-u.

Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije je početkom novembra 2017. godine iniciralo izradu predloga Strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji, za perid 2018–2025, sa pratećim srednjoročnim Akcionim planom, 2018–2021. koja je završena i treba da bude usvojena od strane Vlade Republike Srbije. U strateškom dokumentu akcenat je stavljen na prevenciju i povećanje obima testiranja na HIV u zdravstvenim ustanovama i u zajednici u cilju ranog dijagnostikovanja inficiranih osoba, lečenje i podršku osoba koje žive sa HIV-om, zaštitu ljudskih prava i eliminaciju stigme i diskriminacije prema osobama infciranim HIV-om i populacijama u većem riziku, uspostavljanje standarda kvaliteta u programima prevencije i parnjačke podrške i obezbeđivanje strateških informacija za akciju.

U borbi protiv stigme i diskriminacije osoba koje žive s HIV-om značajna je uloga ne samo aktuelne politike, zakonodavstva i institucija, već i zajednice u celini. Stigma i diskriminacija prema osobama koje žive sa HIV-om u Srbiji i njihovi uzroci i posledice prožimaju sve nivoe/strukture društva. Stigma i diskriminacija su glavna prepreka u sprovođenju preventivnih aktivnosti, a jedna od posledica je mali broj osoba koje se odlučuju na testiranje na HIV.

U našoj zemlji se ovaj memorijal (International AIDS Candlelight Memorial) obeležava 15. put pod sloganom „SEĆAJUĆI SE NAŠE PROŠLOSTI, PRIPREMAMO SE ZA NAŠU BUDUĆNOST u nekoliko gradova organizovanjem prigodnih aktivnosti koje su usmerene ka promociji zdravih stilova života i informisanju o dostupnim uslugama na lokalu, prepoznavanju i smanjenju rizičnog ponašanja, promociji značaja pravovremenog testiranja na HIV praćenog savetovanjem kod osoba koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, kao i stvaranju neosuđujućeg okruženja za osobe inficirane HIV-om, odnosno poštovanju ljudskih prava osoba inficiranih HIV-om na rad, obrazovanje i lečenje.

U okviru ovogodišnjeg obeležavanja Sećanja na preminule od AIDS-a planirane su ulične manifestacije sa tradicionalnim paljenjem sveća na crvenoj traci u znak pomena na preminule od AIDS-a, promocija i pružanje usluge savetovanja i testiranja na HIV, edukativne radionice, tribine, konferencije za novinare, podela informativno-edukativnog materijala, tradicionalni moleban koji će održati Beogradu u prostorijama Čovekoljublja, Dobrotvornfondacije Srpske pravoslavne crkve.

U organizaciji Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om, Asocijacije Duga i ambasade Francuske uz podršku Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u nedelju, 20. maja u vremenu od 16 do 19 časova, u prostorijama Francuskog instituta (Zmaj Jovina 11, Beograd) biće realizovana aktivnost pod nazivom „Živa biblioteka”, savetovanje i testiranje na HIV, kao i okrugli sto na temu „Živeti sa HIV-om u Srbiji” uz predstavljanje dva dokumentarna filma na temu HIV/AIDS u Srbiji. Istog dana na Akademskom platou u Beogradu u mobilnoj medicinskoj jedinici, od 19 do 21 čas, svi zainteresovani građani će moći da se besplatno posavetuju i testiraju na HIV i da dobiju odgovarajuće informacije i edukativni materijal.

Aktuelna epidemiološka situacija u vezi sa HIV infekcijom u Republici Srbiji krajem 2017. godine –preuzmite