Svake godine 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.

Tema Svetskog dana bez duvana 2018. godine je „Duvan i bolesti srca i krvnih sudova”. Kampanja se obeležava pod sloganom „Duvan slama srca”.

Kampanja treba da ukaže na:

 • povezanost između duvana i bolesti srca i krvnih sudova, uključujući i moždani udar, koje su vodeći uzrok smrti na svetu;
 • moguće akcije i mere koje bi ključni činioci – država i javnost, trebalo da preduzmu da bi se smanjio rizik od nastanka srčanih bolesti nastalih zbog upotrebe duvana.

Ovogodišnja tema Svetskog dana bez duvana 2018. je u skladu sa globalnim inicijativama i okolnostima čiji je cilj delovanje na epidemiju duvana i njen uticaj na javno zdravlje, posebno na umiranje i patnju miliona ljudi na svetu.

Kako duvan ugrožava zdravlje srca i krvnih sudova ljudi u svetu?

Duvan je značajan faktor rizika za nastanak koronarne bolesti, moždanog udara i bolesti perifernih krvnih sudova.

Uprkos tome što je poznat uticaj duvana na srce i što postoji više načina da se smanji posledično umiranje i obolevanje, znanje stanovništva o tome da je duvan jedan od vodećih uzroka kardiovaskulatnih bolesti je nedovoljno.

Činjenice o duvanu i kardiovaskularnim bolestima

Zbog kardiovaskularnih bolesti (KVB) umire više ljudi nego od bilo koje druge bolesti u svetu, a 12% smrtnih slučajeva izazvanih kardivaskularnim bolestima nastaje zbog upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu. Duvan je drugi vodeći faktor rizika za kardiovaskularne bolesti, odmah iza povišenog krvnog pritiska. Globalna epidemija duvana usmrti preko sedam miliona ljudi svake godine, a od toga skoro 900.000 nepušača umre zbog izloženosti duvanskom dimu. U svetu ima više od jedne milijarde pušača, od toga skoro 80% živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Ciljevi kampanje Svetskog dana bez duvana 2018. godine

Svetski dan bez duvana 2018. godine ima za cilj da:

 • ukaže na vezu između korišćenja duvanskih proizvoda i srčanih i drugih kardiovaskularnih bolesti;
 • poveća svest u širim slojevima stanovništva o uticaju upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu na kardiovaskularni sistem;
 • pruži mogućnost da se javnost, država i drugi obavežu da će zaštiti ljude od upotrebe duvanskih proizvoda;
 • stimuliše države da jačaju primenu dokazano efikasnih mera kontrole duvana MROWER koje potiču iz Okvirne konvencije o kontroli duvana.

Mere kontrole duvana – MROWER

 Mere Svetske zdravstvene organizacije nazvane MROWER u skladu su sa Okvirnom konvencijom o kontroli duvana i države bi trebalo da ih primene da bi se smanjila upotreba duvana i da bi se stanovništvo zaštitilo od nezaraznih hroničnih bolesti. Mere MROWER su sledeće:

 • Praćenje (Monitor)  Praćenje učestalosti upotrebe duvana i politike prevencije;
 • Zaštita (Protect) – Zaštita ljudi od izloženosti duvanskom dimu obezbeđivanjem zatvorenog javnog i radnog prostora i javnog prevoza potpuno bez duvanskog dima;
 • Pružanje pomoći (Offer)  Pružanje pomoći pri odvikavanju od pušenja (pokriveno zdravstvenim osiguranjem, široka podrška stanovništvu, uključujući i kratak savet zdravstvenih radnika i besplatno telefonsko odvikavanje od pušenja na celoj teritoriji države);
 • Upozoravanje (Warn) – Upozoravanje na opasnosti od duvana obezbeđivanjem jednoobraznih/standardizovanih pakovanja i/ili velikih slikovnih zdravstvenih upozorenja na svim pakovanjima duvanskih proizvoda i sprovođenje efikasnih medijskih kampanja protiv upotrebe duvana koje informišu stanovništvo o štetnostima upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu;
 • Primena (Enforce) – Primena sveobuhvatne zabrane reklamiranja i promocije duvanskih proizvoda i sponzorstva duvanske industrije; i
 • Povećanje (Raise) – Povećanje poreza na duvanske proizvode koji na taj način nisu tako lako dostupni.

POSTER
Inserted by url2image extension

Preporučeni linkovi: