На основу члана 132 и 136 став 1 тачка 8 Закона о здравственој заштити Републике Србије („Службени гласник РС“ број: 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 и 113/2017) и члана 22 Статута Завода за јавно здравље Сомбор, а сходно Одлуци број: 1852/2018 од 25. јула 2018. године; Управни одбор Завода за јавно здравље Сомбор

Расписује јавни конкурс за избор и именовање

ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР

на мандатни период од 4 године

Услови за именовање:

За директора Завода за јавно здравље Сомбор може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:

 • доктор медицине са завршеном специјализацијом из делатности Завода за јавно здравље;

 • дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;

 • да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите

Уз пријаву која садржи преглед кретања у служби са биографским подацима, кандидат је дужан

да приложи следеће доказе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;

 • оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту;

 • потврду о дужини радног стажа у области здравствене заштите;

 • оверену фотокопију о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, уколико је кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста;

 • извод из матичне књиге рођених;

 • уверење о држављанству Републике Србије;

 • изјаву да не постоји сукоб интереса из члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити;

 • доказ да против кандидата није подигнута оптужница за дело које га чини недостојним за обављање функције директора, односно да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање те функције – не старије од 6 месеци

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама

Дневник“.

Управни одбор ће извршити избор кандидата најкасније у року од 30 дана од дана завршетка

јавног конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ближе информације о конкурсу се могу добити у Одељењу за правне послове Завода за јавно здравље Сомбор.

Пријаве се подносе на адресу:

Завод за јавно здравље Сомбор

25000 Сомбор

Војвођанска бр.47

Са назнаком: „За конкурс за директора“

Председница Управног одбор

Завода за јавно здравље Сомбор

дипл.инг Јасмина Еремић