Na osnovu člana 132 i 136 stav 1 tačka 8 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj:107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017) i člana 22 Statuta Zavoda za javno zdravlje Sombor, a shodno Odluci broj: 1852/2018 od 25. jula 2018. godine; Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Sombor

Raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje

DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

na mandatni period od 4 godine

Uslovi za imenovanje:

Za direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor može biti imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:

 • doktor medicine sa završenom specijalizacijom iz delatnosti Zavoda za javno zdravlje;

 • diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta;

 • da ima najmanje 5 godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite

Uz prijavu koja sadrži pregled kretanja u službi sa biografskim podacima, kandidat je dužan

da priloži sledeće dokaze:

 • overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu;

 • overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu;

 • potvrdu o dužini radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite;

 • overenu fotokopiju o završenoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, ukoliko je kandidat diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista;

 • izvod iz matične knjige rođenih;

 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

 • izjavu da ne postoji sukob interesa iz člana 130 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti;

 • dokaz da protiv kandidata nije podignuta optužnica za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije direktora, odnosno da nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije – ne starije od 6 meseci

Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama

Dnevnik“.

Upravni odbor će izvršiti izbor kandidata najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka

javnog konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti u Odeljenju za pravne poslove Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Prijave se podnose na adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor

25000 Sombor

Vojvođanska br.47

Sa naznakom: „Za konkurs za direktora“

Predsednica Upravnog odbor

Zavoda za javno zdravlje Sombor

dipl.ing Jasmina Eremić