Na osnovu člana 7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2018. godinu broj: 2719/2017 od 01. decembra 2017. godine; i Javnog poziva za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlja na odobrene specijalizacije, objavljenog dana 16.jula 2018. godine na sajtu Ministarstva zdravlja; kao i Odluke direktora Zavoda o raspisivanju internog oglasa broj: 1855/2018 od 25. jula 2018. godine; direktor Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

O G L A S

ZA UPUĆIVANjE JEDNOG DOKTORA MEDICINE NA
SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE
(za upis u oktobarskom upisnom roku 2018. godine)

 

Pravo učešća na oglasu imaju kandidati – doktori medicine koji koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme sa zdravstvenom ustanovom – Zavodom za javno zdravlje Sombor; i koji su završili pripravnički staž i položili stručni ispit.

Uz prijavu za specijalizaciju kandidati su dužni priložiti sledeća dokumenta:
• overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu za zvanje doktora medicine;
• overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za zvanje doktora medicine;
• mišljenje stručnog kolegijuma o kvalitetu i kvantitetu rezultata rada kandidata organizacione jedinice iz koje se kandidat prijavljuje i ogranizacione jedinice u koju se kandidat prijavljuje (Centar za mikrobiologiju ZZJZ Sombor);
• potvrdu o radnom odnosu;
• fotokopiju prijave/odjave M obrazac;
• ukoliko je došlo do promene prezimena, kandidati su dužni priložiti original ili overenu fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih

Prijave sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana
objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Sombor; a zaključno sa 03. avgustom 2018. godine, na sledeću adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor
– za Pravnu službu
Sombor, Vojvođanska 47

• ili lično kod sekretarice Zavoda

Direktor
Zavoda za javno zdravlje Sombor
dr Srđan Merei