Tema Svetskog dana dijabetesa i Svetskog meseca dijabetesa 2018. i 2019. godine je Dijabetes i porodica” i obeležava se sa sloganom Dijabetes utiče na porodicu”.

Aktivnosti ove kampanje u borbi protiv dijabetesa, koju će Internacionalna dijabetes federacija (IDF) sprovoditi naredne dve godine, imaće za cilj:

 • Podizanje svesti o uticaju dijabetesa na porodicu i neophodnosti pružanja podrške takvim porodicama.
 • Promociju uloge porodice u upravljanju dijabetesom, lečenju, prevenciji i edukaciji o dijabetesu.

 

Trenutno preko 425 miliona ljudi živi sa dijabetesom. Većina obolelih ima tip 2 dijabetesa, koji se u velikoj meri može sprečiti kroz redovnu fizičku aktivnost, pravilnu i uravnoteženu ishranu i promociju zdravog životnog okruženja. Porodica igra ključnu ulogu u modifikaciji faktora rizika za tip 2 dijabetesa, na koje možemo uticati i mora joj se obezbediti obrazovanje, resursi i zdravo životno okruženje.

Svaka druga osoba sa tipom 2 dijabetesa ne zna da ima dijabetes. Rana dijagnoza i lečenje su ključni za sprečavanje komplikacija dijabetesa i postizanje boljih ishoda bolesti. Sve porodice su potencijalno pogođene dijabetesom, tako da je svest o znacima, simptomima i faktorima rizika od vitalnog značaja za njegovo ranije otkrivanje.

Dijabetes može predstavljati veliki ekonomski teret za pojedinca i porodicu. U mnogim zemljama, samo troškovi injekcije insulina i dnevnog monitoringa glikemije predstavljaju polovinu prosečnog porodičnog prihoda. Dostupnost neophodnim lekovima za dijabetes, medicinskim pomagalima i sredstvima je van ekonomskog domašaja mnogih. Zbog toga je jedan od prioriteta ove kampanje unapređenje dostupnosti lekova, medicinskih pomagala i dijabetološke zdravstvene zaštite, koji značajno utiču na ishod bolesti.

Približno svakom četvrtom članu porodice su dostupni obrazovni programi za dijabetes. Dokazano je da porodična podrška u dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti ima značajan efekat u unapređenju ishoda bolesti. Zbog toga je važno obezbediti dostupnost edukacije i podrške samokontroli svim osobama obolelim od dijabetesa i njihovim porodicama, kako bi se smanjio psihološki uticaj bolesti koji može da rezultira lošim kvalitetom života.

 

Dijabetes u svetu

 • Svaka 11. odrasla osoba ili 425 miliona ljudi ima dijabetes.
 • Očekuje se da će broj ljudi sa dijabetesom do 2030. godine dostići broj od 522 miliona.
 • Svaka druga osoba sa dijabetesom ne zna da ima šećernu bolest (212 miliona).
 • Tri od četiri osobe sa dijabetesom živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodom
 • Preko milion dece i adolescenata ima tip 1 dijabetesa.
 • Svako šesto novorođenče je bilo izloženo visokom nivou glukoze u krvi tokom trudnoće.
 • Dve trećine osoba sa dijabetesom čini radnoaktivno stanovništvo (327 miliona).
 • Dijabetes je bio uzrok 4 miliona smrtnih ishoda 2017. godine.
 • Dijabetes je 2017. godine bio uzrok troškova u zdravstvu u iznosu najmanje 727 milijardi dolara  što je više od vojnog budžeta odbrane SAD-a i Kine zajedno!

 

Dijabetes u Srbiji

 

 • U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima.
 • Institut za javno zdravlje Srbije procenjuje da oko 710.000 odraslog stanovništva Srbije ima dijabetes.
 • Polovinu obolelih čini radno sposobno stanovništvo.
 • Približno 39% obolelih nije dijagnostikovano i ne zna da ima dijabetes.
 • Dijabetes se često otkriva slučajno, kada je bolest uznapredovala i komplikacije nastupile. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, gotovo 1/3 pacijenata već ima jednu ili više kasnih komplikacija u trenutku postavljanja dijagnoze dijabetesa.

 

Za rano otkrivanje dijabetesa neophodno je učešće porodice:

 • Svaka druga osobe sa dijabetesom ne zna da ima dijabetes. Rana dijagnostika i lečenje su ključni za sprečavanje ili odlaganje nastanka teških komplikacija dijabetesa.
 • Ako se tip 1 dijabetesa ne otkrije na vreme, postoji velika verovatnoća za nastanak teške invalidnosti ili smrti. Upoznajte znake i simptome da bi zaštitili sebe i svoju porodicu.

 

U prevenciji tipa 2 dijabetesa učestvuje i porodica:

 • Mnogi slučajevi tip 2 dijabetesa se mogu sprečiti usvajanjem zdravog stila života. Smanjivanje rizika za nastanak tipa 2 dijabetesa počinje u porodici.
 • Kada se porodica zdravo hrani i zajedno vežba, svi članovi porodice imaju koristi i na taj način međusobno podstiču protektivna ponašanja u prevenciji tipa 2 dijabetesa.
 • Ukoliko neko od članova vaše porodice ima dijabetes, upoznajte se sa rizicima i znacima upozorenja kako bi sprečili nastanak dijabetesa i njegovih komplikacija.
 • Porodice treba da žive u okruženju koje podržava zdrav životni stil i pomaže im u sprečavanju nastanka tipa 2 dijabetesa.

 

O mom dijabetesu brine i moja porodica:

 • Upravljanje dijabetesom zahteva svakodnevnu terapiju, redovno praćenje bolesti, zdrav način života i stalno učenje o bolesti. Podrška porodice je ključna.
 • Svi zdravstveni radnici treba da poseduju znanja i veštine kako bi pomogli pojedincima i njihovim porodicama u upravljanju dijabetesom.
 • Kontinuirano obrazovanje i podrška treba da budu dostupni svim pojedincima i njihovim porodicama kao pomoć u upravljanju dijabetesom.
 • Neophodni lekovi i dijabetološka zdravstvena zaštita moraju biti dostupni svakoj porodici.

Linkovi:

Institut za javno zdravlje Novi Sad

http://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-1046

International Diabetes Federation

https://www.idf.org/e-library/epidemiology-research/54-our-activities/455-world-diabetes-day-2018-19.html