Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-2838/2018 od 27. marta 2018. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-00328/2018-02 od 26. aprila 2018. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 3200/2018 od 17.decembra 2018. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

 za prijem u radni odnos

I

                Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor. za obavljanje poslova radnog mesta: ZDRAVSTVENI SARADNIK – ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI  u Centru za higijenu i humanu ekologiju (Odeljenje hemijsko-toksikološke labortorije)  ………..…………. 1 izvršilac.

                Opis poslova:

 • vrši laboratorijske pretrage, daje stručna mišljenja uz rezultate analiza, na osnovu zakonskih propisa i odgovarajućih podzakonskih akata koji regulišu oblast delatnosti Odeljenja  hemijsko – ekotoksikološke laboratorije,
 • rukuje sa aparatima u laboratoriji koji zahtevaju specijalno znanje i stručnost,
 • prati zakonsku regulativu,
 • sarađuje sa sličnim laboratorijama radi usavršavanja postojećih i uvođenja novih metoda rada,
 • sarađuje sa sličnim laboratorijama radi usavršavanja postojećih i uvođenja novih metoda rada,
 • sarađuje sa svim zainteresovanim službama i organizacijama po svim pitanjima iz delokruga svog rada,
 • sarađuje sa stručnim i naučnim institucijama iz delokruga svog rada,
 • sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO,
 • pridržava se kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,
 • učestvuje na stručnim sastancima gde stiče nova znanja;

II

                Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • visoka stručna sprema – diplomirani fizikohemičar
 • položen stručni ispit za  zdravstvenog saradnika

III

                Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju odgovarajućeg smera – diplomirani fizikohemičar;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte.

IV

                Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47 sa naznakom „ Prijava na oglas za zdravstvenog saradnika – analitičara u ekotoksikološkoj laboratoriji“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

V

                Oglas objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

v.d.direktora

Zavoda za javno zdravlje Sombor

prim.mr sci.med.dr Dragoslava Čubrilo