Na osnovu člana  8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 106/2018), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-655/2019 od 25. januara 2019. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-46/2019-02 od 11. februara 2019. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 434/2019 od 18. februara 2019. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

 

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova radnih mesta:

 

 1. SLUŽBENIK ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM Zavoda ………..………..………………. 1 izvršilac

Opis poslova:   

 • priprema Poslovnik o kvalitetu laboratorije, i Poslovnik o kvalitetu Zavoda,
 • odobrava procedure i uputstva za čiju primenu je nadležan,
 • organizuje interne provere sistema upravljanja kvalitetom,
 • imenuje tim za internu proveru sistema upravljanja kvalitetom,
 • nadležan je za upravljanje dokumentima sistema upravljanja kvalitetom,
 • vrši nadzor nad procesom upravljanja zapisima vezanim za sistem upravljanja kvalitetom,
 • prikuplja informacije i predloge za definisanje sistemskih mera,
 • prati i kontroliše sprovođenje korektivnih i preventivnih mera,
 • beleži rezultate sprovedenih korektivnih i prevntivnih i izveštava rukovodsto o efektima,
 • učestvuje u preispitivanju sistema upravljanja kvalitetom i priprema materijale za analizu iz svoje nadležnosti,
 • sprovodi obuku kadrova iz svoje nadležnosti,
 • obezbeđuje sprovođenje politike i ciljeva kvaliteta,
 • vrši nad sprovođenjem sisitema upravljanja kvalitetom,
 • priprema planove kvaliteta kada se za to utvrdi potreba,
 • vrši nadzor nad sprovođenjem utvrđenih korektivnih i preventivnih mera i verifikuje njihovu efikasnost,
 • predlaže planove obuke iz oblasti upravljanja kvalitetom,
 • predlaže mere za unapređenje sistema upravljanja kvalitetom,
 • komunicira sa organizacijama i institucijama izvan Zavoda po pitanjima vezanim za sistem upravljanja kvalitetom

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

Visoko obrazovanje:

 • na osnovnim akademskom studijama u obimu od najmanje 240 EPSB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
 • znanje rada na računaru,
 • završene obuke u skladu sa zahtevima standarda – SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO/IEC 17025:2017,
 • najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima kvaliteta

 

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o visokom obrazovanju;
 • overenu fotokopiju uverenja – sertifikata o znanju rada na računaru;
 • overenu fotokopiju sertifikata o završenim obukama u skladu sa zahtevima standarda;
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda, ugovor o radu i sl. …)
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte.

 

 1. VIŠI SANITARNI TEHNIČAR / SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENJER u Centru za higijenu i humanu ekologiju   ……………………………………………………………………………………………..   1 izvršilac              

Opis poslova:

 • obavlja delatnost iz oblasti higijene uz pomoć doktora specijaliste higijene,
 • sarađuje sa inspekcijskim službama i drugim subjektima u stručnim poslovima iz oblasti higijene,
 • radi poslove iz oblasti komunalne, školske, zaštite životne sredine i higijene ishrane, vrši higijensko-sanitarni nadzor objekata, postavlja aparate, prati rad, meri, očitava rezultate, kontroliše ispravnost, te učestvuje u analizi i praćenju podataka,
 • učestvuje u predlaganju i izvršenju mera sanacije,
 • po potrebi uzorkuje i dostavlja materijal za mikrobiološko i hemijsko ispitivanje,
 • učestvuje u pravljenju planova i izveštaja,
 • učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,
 • u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,
 • sve poslove obavlja u skladu sa zahtevima važećih standarda ISO,

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

            Visoko obrazovanje:

 • na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) – strukovno sanitarno-ekološki inženjer; po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine – viši sanitarni tehničar; po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika;
 • licenca;
 • vozački ispit B kategorije;
 • najmanje šest meseci iskustva u navedenom zvanju

               

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o visokom obrazovanju odgovarajućeg smera;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog radnika;
 • overenu fotokopiju licence ili Rešenja o upisu u komoru,
 • fotokopiju važeće vozačke dozvole za upravljanje vozilom “B” kategorije;;
 • dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knjižice, potvrde, ugovori o radu …)
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte

 

 1. LABORATORIJSKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI u Centru za mikrobiologiju ……….. 1 izvršilac

                               

Opis poslova:

 • uzima i prima materijal po važećim procedurama – uzorke od pacijenata, distribuira ih i izdaje rezultate izvršenih pregleda,
 • preanalitičke faze ispitivanja – uzorkovanje i prijem kliničkog materijala (krv, likvor, rane, sputum feces, bris i dr.) po važećim standardnim procedurama, uvodi materijale u elektronski protokol, stara se o kvalietu uzorka i doprema ga do laboratorije,
 • učestvuje u neposrednoj obradi (primarnoj i sekundarnoj) primljenog materijala , za dijagnostiku bakterijskih , virusnih i parazitarnih infekcija iz primarno sterilnih tečnosti (krv, likvor, punktati, aspirati i dr. ), rana, urina, sputuma, fecesa i drugih kliničkih materijala, primenom standardnih procedura, rad sa živim kulturama bakterija, rad sa toksičnim i kancerogenim reagensima;
 • izvodi preanalitičke i analitičke faze ispitivanja u sanitarnoj mikrobiologiji ( vode, namirnice , predmeti opšte upotrebe, brisevi površina, vazduh, ispitivanje  hiruškog materijala i dr. na sterilnost, biološka kontrola suve i vlažne /pritisak sterilizacije , 
 • stara se o aparatima i potrošnom materijalu,
 • učestvuje u procesu kontrole kvaliteta predviđenim važećim standardima u laboratoriji iz domena laboratorijskog tehničara po pisanim procedurama
 • učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,
 • u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda;
 • vrši sterilizaciju i autoklaviranje ( rad sa apartima pod pritiskom), nošenje nesterilnog biološkog matrijala i upotrebljenih podloga na sterilizaciju, po važećim uputstvima).
 • priprema i razliva hranljive podloge, rastvore, reagense za potrebe Centra za mikrobiologiju, po standardim procedurama i sl. i vrši njihovu sterilizaicju,

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

                Stručna sprema/obrazovanje:

 • srednje obrazovanje: srednja medicinska škola – smer laboratorijski tehničar;
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika;
 • licenca;

 

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o srednjem obrazovanju odgovarajućeg smera;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog radnika;
 • overenu fotokopiju licence ili Rešenja o upisu u komoru;
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte

 

II

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47, Sombor;  sa naznakom „ Prijava na oglas  – sa navođenjem poslova radnog mesta za koje se učestvuje na oglasu“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

 

III

Odluku – oglas objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.

 

Sombor, 19. februar 2019. godine