На основу члана  8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 106/2018), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-655/2019 од 25. јануара 2019. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-46/2019-02 од 11. фебруара 2019. године; као и Одлуке директора ЗЗЈЗ Сомбор број: 434/2019 од 18. фебруара 2019. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор, за обављање послова радних места:

 

 1. СЛУЖБЕНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ Завода ………..………..………………. 1 извршилац

Опис послова:   

 • припрема Пословник о квалитету лабораторије, и Пословник о квалитету Завода,
 • одобрава процедуре и упутства за чију примену је надлежан,
 • организује интерне провере система управљања квалитетом,
 • именује тим за интерну проверу система управљања квалитетом,
 • надлежан је за управљање документима система управљања квалитетом,
 • врши надзор над процесом управљања записима везаним за систем управљања квалитетом,
 • прикупља информације и предлоге за дефинисање системских мера,
 • прати и контролише спровођење корективних и превентивних мера,
 • бележи резултате спроведених корективних и превнтивних и извештава руководсто о ефектима,
 • учествује у преиспитивању система управљања квалитетом и припрема материјале за анализу из своје надлежности,
 • спроводи обуку кадрова из своје надлежности,
 • обезбеђује спровођење политике и циљева квалитета,
 • врши над спровођењем сиситема управљања квалитетом,
 • припрема планове квалитета када се за то утврди потреба,
 • врши надзор над спровођењем утврђених корективних и превентивних мера и верификује њихову ефикасност,
 • предлаже планове обуке из области управљања квалитетом,
 • предлаже мере за унапређење система управљања квалитетом,
 • комуницира са организацијама и институцијама изван Завода по питањима везаним за систем управљања квалитетом

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Високо образовање:

 • на основним академском студијама у обиму од најмање 240 ЕПСБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • знање рада на рачунару,
 • завршене обуке у складу са захтевима стандарда – SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO/IEC 17025:2017,
 • најмање годину дана радног искуства на пословима квалитета

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • оверену фотокопију дипломе о високом образовању;
 • оверену фотокопију уверења – сертификата о знању рада на рачунару;
 • оверену фотокопију сертификата о завршеним обукама у складу са захтевима стандарда;
 • доказ о радном искуству (потврда, уговор о раду и сл. …)
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте.

 

 1. ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР у Центру за хигијену и хуману екологију   ……………………………………………………………………………………………..   1 извршилац              

Опис послова:

 • обавља делатност из области хигијене уз помоћ доктора специјалисте хигијене,
 • сарађује са инспекцијским службама и другим субјектима у стручним пословима из области хигијене,
 • ради послове из области комуналне, школске, заштите животне средине и хигијене исхране, врши хигијенско-санитарни надзор објеката, поставља апарате, прати рад, мери, очитава резултате, контролише исправност, те учествује у анализи и праћењу података,
 • учествује у предлагању и извршењу мера санације,
 • по потреби узоркује и доставља материјал за микробиолошко и хемијско испитивање,
 • учествује у прављењу планова и извештаја,
 • учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника,
 • у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода,
 • све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO,

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

            Високо образовање:

 • на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) – струковно санитарно-еколошки инжењер; по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године – виши санитарни техничар; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • положен стручни испит за здравственог радника;
 • лиценца;
 • возачки испит Б категорије;
 • најмање шест месеци искуства у наведеном звању

               

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • оверену фотокопију дипломе о високом образовању одговарајућег смера;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за здравственог радника;
 • оверену фотокопију лиценце или Решења о упису у комору,
 • фотокопију важеће возачке дозволе за управљање возилом “Б” категорије;;
 • доказ о радном искуству (копија радне књижице, потврде, уговори о раду …)
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте

 

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ у Центру за микробиологију ……….. 1 извршилац

                               

Опис послова:

 • узима и прима материјал по важећим процедурама – узорке од пацијената, дистрибуира их и издаје резултате извршених прегледа,
 • преаналитичке фазе испитивања – узорковање и пријем клиничког материјала (крв, ликвор, ране, спутум фецес, брис и др.) по важећим стандардним процедурама, уводи материјале у електронски протокол, стара се о квалиету узорка и допрема га до лабораторије,
 • учествује у непосредној обради (примарној и секундарној) примљеног материјала , за дијагностику бактеријских , вирусних и паразитарних инфекција из примарно стерилних течности (крв, ликвор, пунктати, аспирати и др. ), рана, урина, спутума, фецеса и других клиничких материјала, применом стандардних процедура, рад са живим културама бактерија, рад са токсичним и канцерогеним реагенсима;
 • изводи преаналитичке и аналитичке фазе испитивања у санитарној микробиологији ( воде, намирнице , предмети опште употребе, брисеви површина, ваздух, испитивање  хирушког материјала и др. на стерилност, биолошка контрола суве и влажне /притисак стерилизације , 
 • стара се о апаратима и потрошном материјалу,
 • учествује у процесу контроле квалитета предвиђеним важећим стандардима у лабораторији из домена лабораторијског техничара по писаним процедурама
 • учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника,
 • у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода;
 • врши стерилизацију и аутоклавирање ( рад са апартима под притиском), ношење нестерилног биолошког матријала и употребљених подлога на стерилизацију, по важећим упутствима).
 • припрема и разлива хранљиве подлоге, растворе, реагенсе за потребе Центра за микробиологију, по стандардим процедурама и сл. и врши њихову стерилизаицју,

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

                Стручна спрема/образовање:

 • средње образовање: средња медицинска школа – смер лабораторијски техничар;
 • положен стручни испит за здравственог радника;
 • лиценца;

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • оверену фотокопију дипломе о средњем образовању одговарајућег смера;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за здравственог радника;
 • оверену фотокопију лиценце или Решења о упису у комору;
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте

 

II

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.
Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47, Сомбор;  са назнаком „ Пријава на оглас  – са навођењем послова радног места за које се учествује на огласу“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Сомбор.

 

III

Одлуку – оглас објавити на web сајту Министарства здравља РС, код Националне службе за запошљавање-Филијала Сомбор и web сајту Завода за јавно здравље Сомбор.

 

Sombor, 19. februar 2019. godine