Broj: 1960/2019

Dana: 26. septembra  2019. godine

Na osnovu člana  8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 106/2018), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-5283/2019 od 29. maja 2019. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-710/2019-02 od 03. juna 2019. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 1919/2019 od 18. septembra 2019. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

 za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova radnog mesta:    

 1. LABORATORIJSKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI u Centru za mikrobiologiju ……….. 1 izvršilac

                Opis poslova:

 • uzima i prima materijal po važećim procedurama – uzorke od pacijenata, distribuira ih i izdaje rezultate izvršenih pregleda,
 • preanalitičke faze ispitivanja – uzorkovanje i prijem kliničkog materijala (krv, likvor, rane, sputum feces, bris i dr.) po važećim standardnim procedurama, uvodi materijale u elektronski protokol, stara se o kvalietu uzorka i doprema ga do laboratorije,
 • učestvuje u neposrednoj obradi (primarnoj i sekundarnoj) primljenog materijala , za dijagnostiku bakterijskih , virusnih i parazitarnih infekcija iz primarno sterilnih tečnosti (krv, likvor, punktati, aspirati i dr. ), rana, urina, sputuma, fecesa i drugih kliničkih materijala, primenom standardnih procedura,
 • izvodi preanalitičke i analitičke faze ispitivanja u sanitarnoj mikrobiologiji ( vode, namirnice , predmeti opšte upotrebe, brisevi površina, vazduh, ispitivanje  hiruškog materijala i dr. na sterilnost, biološka kontrola suve i vlažne /pritisak sterilizacije), 
 • stara se o aparatima i potrošnom materijalu,
 • učestvuje u procesu kontrole kvaliteta predviđenim važećim standardima u laboratoriji iz domena laboratorijskog tehničara po pisanim procedurama,
 • učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,
 • u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,
 • vrši sterilizaciju i autoklaviranje ( rad sa apartima pod pritiskom),
 • priprema i razliva hranljive podloge, rastvore, reagense za potrebe Centra za mikrobiologiju, po standardim procedurama i sl. i vrši njihovu sterilizaicju,
 • rad na projektima u kojuma učestvuje Zavod, iz delokruga svoga rada.

POSLOVI vezani za akreditaciju laboratorije Centra za mikrobiologiju:

 • učestvuje u implementaciji SRPS ISO standarda, vezanih za Centar za mikrobiologiju, u skladu sa uputstvima koje dobija od glavnog tehničara Centra,
 • sprovodi internu i eksternu kontrolu kvaliteta u preanalitičkom i analitičkom delu procesa (međulaboratorijsko poređenje), u skladu sa uputstvima koje dobija od glavnog tehničara Centra
 • učestvuje u održavanju obima akreditacije laboratorije, u skladu sa uputstvima koje dobija od glavno tehničara Centra. (popunjavanje dokumentacije),
 • odgovoran je za primenjivanje procedura i uputstava u skladu sa zahtevima važećih SRPS ISO standarda,
 • Imenovano osoblje (laboratorijski tehničari), učestvuju u  redovnim i nadzornim posetama (ocenjivanjima) ATS (Akreditaciono telo Srbije), u procesu osvedočenja analitičke faze procesa ispitivanja akreditovane metode.

            Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

                Stručna sprema/obrazovanje:

 • srednje obrazovanje: srednja medicinska škola – smer laboratorijski tehničar;
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika;
 • važeća licenca;

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju diplome o srednjem obrazovanju odgovarajućeg smera;
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog radnika;
 • overenu fotokopiju važeće licence ili Rešenja o upisu u komoru;
 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,
 • fotokopiju lične karte                           

II

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47, Sombor;  sa naznakom „ Prijava na oglas  – laboratorijski tehničar u dijagnostici“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

III

Odluku – oglas objaviti na web sajtu Ministarstva zdravlja RS, kod Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Sombor i web sajtu Zavoda za javno zdravlje Sombor.