Број: 1960/2019

Дана: 26. септембра  2019. године

На основу члана  8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 106/2018), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-5283/2019 од 29. маја 2019. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-710/2019-02 од 03. јуна 2019. године; као и Одлуке директора ЗЗЈЗ Сомбор број: 1919/2019 од 18. септембра 2019. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор, за обављање послова радног места:    

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ у Центру за микробиологију ……….. 1 извршилац

                Опис послова:

 • узима и прима материјал по важећим процедурама – узорке од пацијената, дистрибуира их и издаје резултате извршених прегледа,
 • преаналитичке фазе испитивања – узорковање и пријем клиничког материјала (крв, ликвор, ране, спутум фецес, брис и др.) по важећим стандардним процедурама, уводи материјале у електронски протокол, стара се о квалиету узорка и допрема га до лабораторије,
 • учествује у непосредној обради (примарној и секундарној) примљеног материјала , за дијагностику бактеријских , вирусних и паразитарних инфекција из примарно стерилних течности (крв, ликвор, пунктати, аспирати и др. ), рана, урина, спутума, фецеса и других клиничких материјала, применом стандардних процедура,
 • изводи преаналитичке и аналитичке фазе испитивања у санитарној микробиологији ( воде, намирнице , предмети опште употребе, брисеви површина, ваздух, испитивање  хирушког материјала и др. на стерилност, биолошка контрола суве и влажне /притисак стерилизације), 
 • стара се о апаратима и потрошном материјалу,
 • учествује у процесу контроле квалитета предвиђеним важећим стандардима у лабораторији из домена лабораторијског техничара по писаним процедурама,
 • учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника,
 • у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода,
 • врши стерилизацију и аутоклавирање ( рад са апартима под притиском),
 • припрема и разлива хранљиве подлоге, растворе, реагенсе за потребе Центра за микробиологију, по стандардим процедурама и сл. и врши њихову стерилизаицју,
 • рад на пројектима у којума учествује Завод, из делокруга свога рада.

ПОСЛОВИ везани за акредитацију лабораторије Центра за микробиологију:

 • учествује у имплементацији SRPS ISO стандарда, везаних за Центар за микробиологију, у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра,
 • спроводи интерну и екстерну контролу квалитета у преаналитичком и аналитичком делу процеса (међулабораторијско поређење), у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра
 • учествује у одржавању обима акредитације лабораторије, у складу са упутствима које добија од главно техничара Центра. (попуњавање документације),
 • одговоран је за примењивање процедура и упутстава у складу са захтевима важећих SRPS ISO стандарда,
 • Именовано особље (лабораторијски техничари), учествују у  редовним и надзорним посетама (оцењивањима) АТС (Акредитационо тело Србије), у процесу осведочења аналитичке фазе процеса испитивања акредитоване методе.

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

                Стручна спрема/образовање:

 • средње образовање: средња медицинска школа – смер лабораторијски техничар;
 • положен стручни испит за здравственог радника;
 • важећа лиценца;

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • оверену фотокопију дипломе о средњем образовању одговарајућег смера;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за здравственог радника;
 • оверену фотокопију важеће лиценце или Решења о упису у комору;
 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте                           

II

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.
Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47, Сомбор;  са назнаком „ Пријава на оглас  – лабораторијски техничар у дијагностици“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Сомбор.

III

Одлуку – оглас објавити на web сајту Министарства здравља РС, код Националне службе за запошљавање-Филијала Сомбор и web сајту Завода за јавно здравље Сомбор.