Škole, kancelarije ili druge prostorije ( osim u zdravstvenim ustanovama):

Mogućnost preživljavanja virusa SARS CoV2 u  spoljnjoj sredini varira i zavisi od stepena zagađenosti sekretima ( kapljicama respiratornog sekreta), spoljnje temperature i vlažnosti vazduha.. Zbog mogućnosti da se zadrži satima i danima u spoljnjoj sredini, potencijalno kontaminirane površine treba očistiti i dezinfikovati pre ponovne upotrebe.

Pranje zdravstveno ispravnom toplom vodom i deterdžentima za domaćinstvo i upotreba uobičajenih dezinfekcijskih sredstava  su dovoljni za čišćenje površina. Preporučuje se čišćenje, vlažno pranje, i dezinfekcija prostorija bez prisustva ljudi.  Prostorije koje se čiste neophodno je provetriti prirodnim putem ako to vremenski uslovi dozvoljavaju ili veštački (klima uređaji). Ukoliko postoje uslovi, prostorije treba osunčati (podići roletne, zavese i druge zaštite na prozorima i otvoriti prozore da sunčeva svetlost uđe u prostorije). Površine koje se čiste i dezinfikuju su posebno one koje se često dodiruju:  površine stolova, oprema koja se koristi pri radu, tastature, miš, olovke, telefoni, kablovi, makaze i drugi pisaći probor, kvake i brave na vratima i prozorima, površine stolova u trpezarijama, alati, pribor, prekidači za svetlo, tasteri). Ako su površine vidno prljave, treba ih prethodno očistiti i oprati rastvorom zdravstveno ispravne vode u kojoj je koncentracija rezidualnog hlora kao u vodi za piće (do 0,5 mg/l) sa deterdžentom ili rastvorom sapuna pre dezinfekcije. Za dezinfekciju površina efikasna su sredstva na bazi hlora koja se koriste u domaćinstvu i u kojima je koncentracija aktivnog hlora 0,5%, kao i alkoholni rastvori sa najmanje 70% alkohola i drugi deterdženti i dezinfekciona sredstva koja efikasno deluju na korona viruse. Izbor dezinficijensa zavisi od tipa površine koja se dezinfikuje i njene namene.

Sredstva za pranje namenjena održavanju higijene u domaćinstvu se mogu koristiti ako su pogodni za datu površinu. Izbeljivači u domaćinstvu uključujući varikinu su efikasni protiv korona virusa ukoliko se pravilno upotrebljavaju. Za dezinfekciju se mogu koristiti i druga sredstva koja su odobrena i efikasna protiv COVID19.

Nikada ne mešati sredstva za dezinfekciju različitog hemijskog sastava.

Dezinfekciona sredstva koja preporučuje Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti zasnivaju se na sledećim aktivnim supstancama: Natrijum hipohlorit 0,05-0,5% Etanol 70%;Glutaraldehid 2%;Izopropranol 50%;Povidon Jod 10% (1% joda);Benzalkonijum hlorid 0,05%;Natrijum hlorid 0,23%:Formaldehid 0,7%

Površine u toaletima, kupatilima, WC kabinama, očistiti, oprati i dezinfikovati najmanje jednom dnevno. Za dezinfekciju kontaminiranih površina i materijala, ne treba koristiti bocu s raspršivačima, jer prskanje može dodatno proširiti virus i uzrokovati udisanje štetnih čestica i hemikalija.

Krpe koje se koriste za brisanje različitih površina ne smeju se mešati. Kante sa otpacima se moraju redovno prazniti, minimalno jednom dnevno.

Ako se sprovodi dezinfekcija u zatvorenom prostoru, u kome su prethodno boravile osobe koje su zaražene korona virusima, neophodno je provetriti prostorije otvaranjem vrata i prozora. Ventilacija prostora treba da je duga, optimalno jedan dan pre čišćenja i dezinfekcije i ponovne upotrebe prostora. Prostorije se moraju oprati rastvorom zdravstvenno ispravne dezinfikovane vode i deterdženta ili sapuna, nakon čega sledi dezinfekcija hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom. Pranju i dezinfekciji podležu sve površine i sav pribor koji postoji u prostoriji.

Obavezno se pridržavati uputstava proizvođača za sve proizvode za čišćenje i dezinfekciju (npr. koncentracija, način nanošenja i vreme kontakta itd.). Prostorije i površine koje se očiste i dezinfikuju se mogu ponovo koristiti nakon pola sata od dezinfekcije.

Posteljina, odeća i veš

Sav tekstil (posteljina, peškiri, zavese, prekrivači itd.) treba oprati mehanički (90 °C) i uz dodatak deterdženta za veš. Ako se temperatura vode od 90 °C ne može koristiti zbog karakteristika materijala, prilikom pranja tekstila treba dodati posebne hemikalije (npr. izbeljivač ili pranje veša koji sadrže natrijum-hipoklorit ili proizvode za dekontaminaciju tekstila). Ne tresti prljav veš i izbegavati da kontaminirani materijali dođu u dodir sa kožom i odećom. Očistiti i dezinfikovati kolica i korpe za transport veša prema uputstvu.

UPUTSTVO ZA DEZINFEKCIJU OTVORENIH POVRŠINA HLORNIM PREPARATIMA

Čišćenje javnih površina sa velikim prometom ljudi (npr. tržni centri, aerodromi, javni prevoz) trebalo bi da bude u redovnom režimu.  Jedino se preporučuje češće čišćenje, pranje i dezinfekcija često dodirivanih površina (npr. telefona, dugmadi u liftu, VC, kvaka na vratima, gelendera, prekidača, šaltera, unutrašnjih vrata liftova i dr). To se odnosi i na   sve predmete koji su vidno  zaprljani telesnim tečnostima kao i sve potencijalno kontaminirana površine sa kojima je obolela osoba mogla doći  u kontakt . Takođe se preporučuje uklanjanje predmeta koji se ne mogu lako očistiti (npr. novine, časopisi, punjene igračke). Bolja ventilacija (npr. otvaranje prozora kada vremenske prilike dopuštaju) može pomoći u smanjenju verovatnoće prenošenja virusa.  Javne površine gde je obolela osoba samo prošla i provela minimalno vreme, poput hodnika, parkinga, potrebno je rutinski oprati.

Pre početka dezinfekcije otvorenih površina angažovati službe bezbednosti da skloni sve ljude sa prostora koji će biti dezinfikovan. Takođe treba ukloniti sve pokretne objekte i vozila sa otvorenih površina koje će se dezinfikovati.

Pre dezinfekcije neophodno je otvorene površine oprati, odnosno saprati prečišćenom dezinfikovanom vodom koja već sadrži rezidualni hlor u koncentraciji jednakoj kao u vodi za piće (do 0,5 mg/l).

Nakon pranja vodom obaviti dezinfekciju otvorenih površina hlornim preparatom (1% hlorni rastvor natrijum-hipohlorita) u razblaženju prema uputstvu proizvođača, a u skladu sa podacima iz bezbednosnog lista proizvođača i u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu upotrebu hemikalija, zaštitu lica koja rukuju sa sredstvom i upravljanje otpadom. Za dezinfekciju otvorenih površina koristiti 1% rastvor (1 litar preparata razblažiti u 9 litara prečišćene dezinfikovane vode). Prema epidemiološkoj proceni, može se korisiti i rastvor sa većom koncentracijom aktine supstance (do 5% rastvor), uz strogo poštovanje principa rukovanja i zaštite.

Rastvaranje preparata i upotreba rastvora, odnosno ispiranje površina je u nadležnosti ovlašćenih lica koja moraju imati adekvatnu opremu za nanošenje preparata, zaštitnu odeću i obuću, zaštitne maske, zaštitne naočare i drugu neophodnu zaštitu za lice, zaštitne rukavice i adekvatno mesto za odlaganje hemijskog jedinjenja i vozila ili uređaja korišćenih za dezinfekciju površina. Dezinfekcija otvorenih površina se obavlja jednom dnevno, po proceni situacije i prema indikacijama i češće.

Kretanje ljudi i vozila na dezinfikovanim otvorenim površinama dozvoljava se nakon ½ sata.

Mere lične zaštite osoba koje čiste i dezinfikuju prostor

Pre čišćenja i dezinfekcije obavezno stavite ličnu zaštitnu opremu. Obavezno je nošenje radnih mantila dugih rukava i nepropusnih pregača preko njih posebno prilikom pripreme rastvora dezinfekcionog sredstva a i kasnije tokom primene. Ako se čiste površine, predmeti i veš koje je koristila bolesna osoba onda se preporučuje nošenje maski za jednokratnu upotrebu i zaštitnih naočara. Čišćenje i dezinfekcija prostorija i predmeta, obaviti s jednog na drugi kraj, tako da očišćena strana ne bude kontaminirana . Sav otpad koji nastaje tokom čišćenja treba odložiti u plastičnu kesu i  beskontaktnu zatvorenu kantu za smeće;

Rukavice i zaštitnu odeću (npr. plastične pregače) treba koristiti za čišćenje površina ili rukovanje odećom ili posteljinom zaprljanom tečnostima. Nakon upotrebe, rukavice za višekratnu upotrebu treba očistiti sapunom i vodom i dekontaminirati 0,5% rastvorom natrijum-hipohlorita; Ako je maska navlažena ili zaprljana, mora se odmah zameniti novom čistom i suvom maskom;

Nakon čišćenja, pažljivo skinuti zaštitnu opremu  i staviti u dvostruku plastičnu kesu i ostaviti 72 sata pre  pranja, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom; Pranje  ruku se sprovodi tekućom vodom i sapunom u trajanju od minimum 20 sekundi. Nakon čišćenja, ukloniti masku odgovarajućom tehnikom – ne dirati prednji deo, već otkopčati masku i staviti je u plastičnu kesicu, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom; Radnu odeću i korišćene krpe treba mehanički oprati (90 ° C) uz dodatak deterdženta za veš; Oprati ruke sapunom i toplom vodom, presvući se i otuširati se ako za to postoje uslovi.

LITERATURA

  1. Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus: interim guidance. 19.03 2020. Available from: https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
  2. Public Health England. COVID-19: cleaning in non-healthcare settings. 2020. Available from:https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
  3. Goverment of Canada. List of hard-surface disinfectants for use against coronavirus (COVID-19).Available from:https://www.canada.ca/en/health canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html