Broj: 1518/2020

Dana: 12. avgusta 2020. godine

Na osnovu člana 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br.96/2019 ), a u vezi sa implementacijom Projekta Kancelarije UNOPS-a za podršku zapošljavanja kadrova u zdravstvenoj ustanovi ZZJZ Sombor radi uspostavljanja kontrole i suzbijanja virusa COVID-19; kao i Odluke v.d.direktora ZZJZ Sombor, broj: 1516/2020 od 11. avgustva 2020. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Radi implementacije Projekta Kancelarije UNOPS-a, za podršku zapošljavanja kadrova radi uspostavljanja kontrole i suzbijanja viruasa COVID-19; OGLAŠAVA SE potreba za prijem u radni odnos na određeno vreme, u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti i Centru za mikrobiologiju Zavoda za javno zdravlje Sombor, na period od šest meseci, sa punim radnim vremenom; za obavljanje poslova:

DOKTOR MEDICINE ………………………………………………….. 2 izvršioca;

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR …………………………… 1 izvršilac;

SANITARNI TEHNIČAR …………………………………………. 1 izvršilac;

LABORATORIJSKI TEHNIČAR …………………………………. 3 izvršioca;

BIOLOG/MOLEKULARNI BIOLOG ……………………………. 1 izvršilac;

Vrsta i stepen stručne spreme:

  1. Za poslove doktora medicine:

Visoko obrazovanje:

na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

na osnovnim studijama iz oblasti medicine, u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

  1. Za poslove medicinske sestre/tehničara:

Srednje obrazovanje:

srednja medicinska škola; smer medicinska sestra/tehničar

  1. Za poslove sanitarnog tehničara:

Visoko ili srednje obrazovanje:

na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) – strukovno sanitarno-ekološki inženjer; po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine – viši sanitarni tehničar; po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

srednja medicinska škola; smer sanitarni tehničar

  1. Za poslove laboratorijskog tehničara:

Srednje obrazovanje:

srednja medicinska škola; laboratorijski tehničar

  1. Za poslove biolog/molekularni biolog:

Visoko obrazovanje:

na studijama drugog stepena (master akademske studije) – master biolog; po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; diplomirani molekularni biolog i fiziolog; po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

II

Uz prijavu na oglas, koja treba da sadrži kratku biografiju, adresu, kontakt telefon; kao dokaz o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa; kandidati podnose sledeća dokumenta:

  1. Doktor medicine:

diploma o završenom medicinskom fakultetu (overena kopija);

uverenje o položenom stručnom ispitu (overena kopija);

licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore (overena fotokopija);

izvod iz matične knjige rođenih;

izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);

kopija lične karte

  1. Medicinska sestra/tehničar:

diploma o završenoj medicinskoj školi, smer medicinska sestra-tehničar (overena kopija);

uverenje o položenom stručnom ispitu (overena kopija);

licenca ili rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara/zdravstvenih tehničara (overena kopija);

izvod iz matične knjige rođenih;

izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);

kopija lične karte

  1. Sanitarni tehničar:

diploma o završenom visokom obrazovanju, smer strukovno sanitarno-ekološki inženjer; ili o završenom srednjem obrazovanju, smer sanitarni tehničar (overena kopija);

uverenje o položenom stručnom ispitu (overena kopija);

licenca ili rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara/zdravstvenih tehničara (overena kopija);

izvod iz matične knjige rođenih;

izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);

kopija lične karte

  1. Laboratorijski tehničar:

diploma o završenoj medicinskoj školi, smer laboratorijski tehničar (overena kopija);

uverenje o položenom stručnom ispitu (overena kopija);

licenca ili rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara/zdravstvenih tehničara (overena kopija);

izvod iz matične knjige rođenih;

izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);

kopija lične karte

  1. Biolog/molekularni biolog:

diploma o završenom fakultetu (overena kopija);

izvod iz matične knjige rođenih;

izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);

kopija lične karte

III

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47, Sombor; sa naznakom „ Prijava na oglas – na broj: 1516/2020“. sa navođenjem poslova za koje se prijava podnosi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, prosečna ocena u toku školovanja i sl.), o čemu će biti telefonskim putem obavešteni.

Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos, doneće v.d.direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje zasnivaju radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

Odluku – oglas objaviti na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda za javno zdravlje Sombor, kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministrstva zdravlja.

OGLAS OBJAVLJEN KOD NSZZ dana 12.avgusta 2020. godine