Број: 1518/2020

Дана: 12. августа 2020. године

На основу члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр.96/2019 ), а у вези са имплементацијом Пројекта Канцеларије УНОПС-а за подршку запошљавања кадрова у здравственој установи ЗЗЈЗ Сомбор ради успостављања контроле и сузбијања вируса COVID-19; као и Одлуке в.д.директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 1516/2020 од 11. августва 2020. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

Ради имплементације Пројекта Канцеларије УНОПС-а, за подршку запошљавања кадрова ради успостављања контроле и сузбијања вируаса COVID-19; ОГЛАШАВА СЕ потреба за пријем у радни однос на одређено време, у Центру за контролу и превенцију болести и Центру за микробиологију Завода за јавно здравље Сомбор, на период од шест месеци, са пуним радним временом; за обављање послова:

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ………………………………………………….. 2 извршиоца;

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР …………………………… 1 извршилац;

САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР …………………………………………. 1 извршилац;

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР …………………………………. 3 извршиоца;

БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ ……………………………. 1 извршилац;

Врста и степен стручне спреме:

  1. За послове доктора медицине:

Високо образовање:

на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

на основним студијама из области медицине, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

  1. За послове медицинске сестре/техничара:

Средње образовање:

средња медицинска школа; смер медицинска сестра/техничар

  1. За послове санитарног техничара:

Високо или средње образовање:

на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) – струковно санитарно-еколошки инжењер; по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

на основним студијама у трајању од најмање две године – виши санитарни техничар; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

средња медицинска школа; смер санитарни техничар

  1. За послове лабораторијског техничара:

Средње образовање:

средња медицинска школа; лабораторијски техничар

  1. За послове биолог/молекуларни биолог:

Високо образовање:

на студијама другог степена (мастер академске студије) – мастер биолог; по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

на основним студијама у трајању од најмање четири године; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

II

Уз пријаву на оглас, која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон; као доказ о испуњености услова за заснивање радног односа; кандидати подносе следећа документа:

  1. Доктор медицине:

диплома о завршеном медицинском факултету (оверена копија);

уверење о положеном стручном испиту (оверена копија);

лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе (оверена фотокопија);

извод из матичне књиге рођених;

извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

копија личне карте

  1. Медицинска сестра/техничар:

диплома о завршеној медицинској школи, смер медицинска сестра-техничар (оверена копија);

уверење о положеном стручном испиту (оверена копија);

лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара/здравствених техничара (оверена копија);

извод из матичне књиге рођених;

извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

копија личне карте

  1. Санитарни техничар:

диплома о завршеном високом образовању, смер струковно санитарно-еколошки инжењер; или о завршеном средњем образовању, смер санитарни техничар (оверена копија);

уверење о положеном стручном испиту (оверена копија);

лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара/здравствених техничара (оверена копија);

извод из матичне књиге рођених;

извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

копија личне карте

  1. Лабораторијски техничар:

диплома о завршеној медицинској школи, смер лабораторијски техничар (оверена копија);

уверење о положеном стручном испиту (оверена копија);

лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара/здравствених техничара (оверена копија);

извод из матичне књиге рођених;

извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

копија личне карте

  1. Биолог/молекуларни биолог:

диплома о завршеном факултету (оверена копија);

извод из матичне књиге рођених;

извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

копија личне карте

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47, Сомбор; са назнаком „ Пријава на оглас – на број: 1516/2020“. са навођењем послова за које се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, просечна оцена у току школовања и сл.), о чему ће бити телефонским путем обавештени.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в.д.директора Завода за јавно здравље Сомбор.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснивају радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Сомбор.

Одлуку – оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији Завода за јавно здравље Сомбор, код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министрства здравља.

OGLAS OBJAVLJEN KOD NSZZ dana 12.avgusta 2020. godine