Broj: 1515/2020

Dana: 11. avgusta 2020. godine

Na osnovu člana 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br.96/2019 ), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-13106/2019 od 26. decembra 2019. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-1583/2019-02 od 14. janauara 2020. godine; kao i Odluke v.d. direktora ZZJZ Sombor broj: 1514/2020 od 10. avgusta 2020. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova radnog mesta:

  1. LABORATORIJSKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI u Centru za mikrobiologiju ……….. 2 izvršioca

Opis poslova:

uzima i prima materijal po važećim procedurama – uzorke od pacijenata, distribuira ih i izdaje rezultate izvršenih pregleda,

preanalitičke faze ispitivanja – uzorkovanje i prijem kliničkog materijala (krv, likvor, rane, sputum feces, bris i dr.) po važećim standardnim procedurama, uvodi materijale u elektronski protokol, stara se o kvalietu uzorka i doprema ga do laboratorije,

učestvuje u neposrednoj obradi (primarnoj i sekundarnoj) primljenog materijala , za dijagnostiku bakterijskih , virusnih i parazitarnih infekcija iz primarno sterilnih tečnosti (krv, likvor, punktati, aspirati i dr. ), rana, urina, sputuma, fecesa i drugih kliničkih materijala, primenom standardnih procedura,

izvodi preanalitičke i analitičke faze ispitivanja u sanitarnoj mikrobiologiji ( vode, namirnice , predmeti opšte upotrebe, brisevi površina, vazduh, ispitivanje hiruškog materijala i dr. na sterilnost, biološka kontrola suve i vlažne /pritisak sterilizacije),

stara se o aparatima i potrošnom materijalu,

učestvuje u procesu kontrole kvaliteta predviđenim važećim standardima u laboratoriji iz domena laboratorijskog tehničara po pisanim procedurama,

učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,

u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,

vrši sterilizaciju i autoklaviranje ( rad sa apartima pod pritiskom),

priprema i razliva hranljive podloge, rastvore, reagense za potrebe Centra za mikrobiologiju, po standardim procedurama i sl. i vrši njihovu sterilizaicju,

rad na projektima u kojuma učestvuje Zavod, iz delokruga svoga rada.

POSLOVI vezani za akreditaciju laboratorije Centra za mikrobiologiju:

učestvuje u implementaciji SRPS ISO standarda, vezanih za Centar za mikrobiologiju, u skladu sa uputstvima koje dobija od glavnog tehničara Centra,

sprovodi internu i eksternu kontrolu kvaliteta u preanalitičkom i analitičkom delu procesa (međulaboratorijsko poređenje), u skladu sa uputstvima koje dobija od glavnog tehničara Centra

učestvuje u održavanju obima akreditacije laboratorije, u skladu sa uputstvima koje dobija od glavno tehničara Centra. (popunjavanje dokumentacije),

odgovoran je za primenjivanje procedura i uputstava u skladu sa zahtevima važećih SRPS ISO standarda,

Imenovano osoblje (laboratorijski tehničari), učestvuju u redovnim i nadzornim posetama (ocenjivanjima) ATS (Akreditaciono telo Srbije), u procesu osvedočenja analitičke faze procesa ispitivanja akreditovane metode.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

Stručna sprema/obrazovanje:

srednje obrazovanje: srednja medicinska škola – smer laboratorijski tehničar;

položen stručni ispit za zdravstvenog radnika;

važeća licenca;

Zainteresovani kandidati  uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju:

overenu fotokopiju diplome o srednjem obrazovanju odgovarajućeg smera;

overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog radnika;

overenu fotokopiju važeće licence ili Rešenja o upisu u komoru;

prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom,

fotokopiju lične karte

II

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47, Sombor; sa naznakom „ Prijava na oglas – laboratorijski tehničar u dijagnostici, na broj: 1514/2020“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, prosečna ocena u toku školovanja i sl.).

Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos, doneće v.d.direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

III

Oglas objaviti na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda za javno zdravlje Sombor, kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministrstva zdravlja.

OGLAS OBJAVLJEN KOD NSZZ dana 12.avgusta 2020. godine