Број: 1515/2020

Дана: 11. августа 2020. године

На основу члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр.96/2019 ), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-13106/2019 од 26. децембра 2019. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-1583/2019-02 од 14. јанауара 2020. године; као и Одлуке в.д. директора ЗЗЈЗ Сомбор број: 1514/2020 од 10. августа 2020. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор, за обављање послова радног места:

  1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ у Центру за микробиологију ……….. 2 извршиоца

Опис послова:

узима и прима материјал по важећим процедурама – узорке од пацијената, дистрибуира их и издаје резултате извршених прегледа,

преаналитичке фазе испитивања – узорковање и пријем клиничког материјала (крв, ликвор, ране, спутум фецес, брис и др.) по важећим стандардним процедурама, уводи материјале у електронски протокол, стара се о квалиету узорка и допрема га до лабораторије,

учествује у непосредној обради (примарној и секундарној) примљеног материјала , за дијагностику бактеријских , вирусних и паразитарних инфекција из примарно стерилних течности (крв, ликвор, пунктати, аспирати и др. ), рана, урина, спутума, фецеса и других клиничких материјала, применом стандардних процедура,

изводи преаналитичке и аналитичке фазе испитивања у санитарној микробиологији ( воде, намирнице , предмети опште употребе, брисеви површина, ваздух, испитивање хирушког материјала и др. на стерилност, биолошка контрола суве и влажне /притисак стерилизације),

стара се о апаратима и потрошном материјалу,

учествује у процесу контроле квалитета предвиђеним важећим стандардима у лабораторији из домена лабораторијског техничара по писаним процедурама,

учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника,

у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода,

врши стерилизацију и аутоклавирање ( рад са апартима под притиском),

припрема и разлива хранљиве подлоге, растворе, реагенсе за потребе Центра за микробиологију, по стандардим процедурама и сл. и врши њихову стерилизаицју,

рад на пројектима у којума учествује Завод, из делокруга свога рада.

ПОСЛОВИ везани за акредитацију лабораторије Центра за микробиологију:

учествује у имплементацији SRPS ISO стандарда, везаних за Центар за микробиологију, у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра,

спроводи интерну и екстерну контролу квалитета у преаналитичком и аналитичком делу процеса (међулабораторијско поређење), у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра

учествује у одржавању обима акредитације лабораторије, у складу са упутствима које добија од главно техничара Центра. (попуњавање документације),

одговоран је за примењивање процедура и упутстава у складу са захтевима важећих SRPS ISO стандарда,

Именовано особље (лабораторијски техничари), учествују у редовним и надзорним посетама (оцењивањима) АТС (Акредитационо тело Србије), у процесу осведочења аналитичке фазе процеса испитивања акредитоване методе.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема/образовање:

средње образовање: средња медицинска школа – смер лабораторијски техничар;

положен стручни испит за здравственог радника;

важећа лиценца;

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

оверену фотокопију дипломе о средњем образовању одговарајућег смера;

оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за здравственог радника;

оверену фотокопију важеће лиценце или Решења о упису у комору;

пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

фотокопију личне карте

II

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.
Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47, Сомбор; са назнаком „ Пријава на оглас – лабораторијски техничар у дијагностици, на број: 1514/2020“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, просечна оцена у току школовања и сл.).

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в.д.директора Завода за јавно здравље Сомбор.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Сомбор.

III

Оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији Завода за јавно здравље Сомбор, код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министрства здравља.

OGLAS OBJAVLJEN KOD NSZZ dana 12.avgusta 2020. godine