Broj: 01-1069/2021

Dana: 07. septembra  2021. godine

Na osnovu člana  7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br.96/2019 i 58/2020 ), a u vezi sa implementacijom Projekta Kancelarije UNOPS-a za podršku zapošljavanja kadrova u zdravstvenoj ustanovi ZZJZ Sombor  radi uspostavljanja kontrole i suzbijanja virusa COVID-19; kao i Odluke v.d.direktora ZZJZ Sombor, broj: 01-1068/2021 od 06. septembra 2021. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

 za prijem u radni odnos

I

                Radi implementacije Projekta Kancelarije UNOPS-a, za podršku zapošljavanja kadrova  radi uspostavljanja kontrole i suzbijanja viruasa COVID-19; OGLAŠAVA SE potreba za prijem u radni odnos na određeno vreme,  u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti i Centru za mikrobiologiju Zavoda za javno zdravlje Sombor,  na period od 3 (tri) meseca, sa punim radnim vremenom; za obavljanje poslova:

 1. DOKTOR MEDICINE …………………………………………………..  1 izvršilac;
 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR …………………………… 1 izvršilac;
 3. SANITARNI TEHNIČAR ………………………………………….  1 izvršilac;
 4. LABORATORIJSKI TEHNIČAR ………………………………….  2 izvršioca;

Vrsta i stepen stručne spreme:

 

 1. Za poslove  doktora medicine:

                Visoko obrazovanje:

 • na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
 • na osnovnim studijama iz oblasti medicine, u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine
 1. Za poslove  medicinske sestre/tehničara:

                Srednje obrazovanje:

 • srednja medicinska škola; smer medicinska sestra/tehničar
 1. Za poslove  sanitarnog tehničara:

                Visoko ili srednje obrazovanje:

 • na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) – strukovno sanitarno-ekološki inženjer; po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine – viši sanitarni tehničar; po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
 • srednja medicinska škola; smer sanitarni tehničar
 1. Za poslove  laboratorijskog tehničara:

                Srednje obrazovanje:

 • srednja medicinska škola; laboratorijski tehničar

               

II

 

            Uz prijavu na oglas, koja treba da sadrži kratku biografiju, adresu, kontakt telefon; kao dokaz o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa;  kandidati podnose sledeća dokumenta:

 1. Doktor medicine:
 •  diploma o završenom medicinskom fakultetu (overena kopija);
 • uverenje o položenom stručnom ispitu (overena kopija);
 • licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore (overena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);
 • kopija lične karte
 1. Medicinska sestra/tehničar:
 • diploma o završenoj medicinskoj školi, smer medicinska sestra-tehničar (overena kopija);
 • uverenje o položenom stručnom ispitu (overena kopija);
 • licenca ili rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara/zdravstvenih tehničara (overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);
 • kopija lične karte
 1. Sanitarni tehničar:
 • diploma o završenom visokom obrazovanju, smer strukovno sanitarno-ekološki inženjer; ili o završenom srednjem obrazovanju, smer sanitarni tehničar (overena kopija);
 • uverenje o položenom stručnom ispitu (overena kopija);
 • licenca ili rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara/zdravstvenih tehničara (overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);
 • kopija lične karte
 1. Laboratorijski tehničar:
 • diploma o završenoj medicinskoj školi, smer laboratorijski tehničar (overena kopija);
 • uverenje o položenom stručnom ispitu (overena kopija);
 • licenca ili rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara/zdravstvenih tehničara (overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);
 • kopija lične karte

III          

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje (08. – 15. septembar 2021. godine).

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47, Sombor; sa naznakom „ Prijava na oglas – na broj: 01-1068/2021“. sa navođenjem poslova  za koje se prijava podnosi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost,  prosečna ocena u toku školovanja  i sl.), o čemu će biti telefonskim putem obavešteni.

Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos, doneće v.d.direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje zasnivaju radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

Odluku – oglas objaviti na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda za javno zdravlje Sombor, kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministrstva zdravlja.

 

                                                                                                                                           v.d.direktora

Zavoda za javno zdravlje Sombor