Број: 01-1420/2021

Дана: 28. децембра 2021.године

На основу члана 7-11 Правилника о стручном усавршавању здравствених радника и здравствених сарадника Завода за јавно здравље Сомбор, број: 2227/2014 од 30.10.2014. године, а у вези са чланом 174 и 175 став 3 Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС” број: 25/2019); те на основу Плана стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Завода за јавно здравље Сомбор за 2022. годину број: 01-1406/2021 од 23. децембра 2021. године; и Јавног позива за давање сагласности Министарства здравља на одобрене специјализације, објављеног дана 20 децембра 2021. године на сајту Министарства здравља; као и Одлуке директора Завода о расписивању интерног огласа број: 01-1408/2021 од 27. децембра 2021. године; в.д. директора Завода за јавно здравље Сомбор расписује следећи ИНТЕРНИ

О Г Л А С

ЗА УПУЋИВАЊЕ ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ ХИГИЈЕНЕ

(за упис у априлском уписном року 2022. године)

Право учешћа на огласу имају кандидати – доктори медицине који су засновали радни однос на неодређено време са здравственом установом – Заводом за јавно здравље Сомбор; и који су завршили приправнички стаж и положили стручни испит.

Уз пријаву за специјализацију кандидати су дужни приложити следећа документа:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету за звање доктора медицине (уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење, потребно је доставити оверену фотокопију уверења и потрвду факултета да је диплома у фази израде);
  • оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту;
  • мишљење стручног колегијума о квалитету и квантитету резултата рада кандидата организационе јединице из које се кандидат пријављује и огранизационе јединице у коју се кандидат пријављује (Центар за хигијену и хуману екологију ЗЗЈЗ Сомбор);
  • потврду да је кандидат у сталном радном односу;
  • фотокопију пријаве/одјаве М образац;
  • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена

Пријаве са приложеном документацијом достављају се у року од 8 (осам) дана од дана

објављивања Огласа на огласној табли Завода за јавно здравље Сомбор; а закључно са 06. јануаром 2022. године, на следећу адресу:


Завод за јавно здравље Сомбор

пријава на оглас специјализација

Сомбор, Војвођанска 47

или лично код секретарице Завода

в.д. директора

Завода за јавно здравље Сомбор

прим.мр сци.мед.др Драгослава Чубрило