Broj: 01-1420/2021

Dana: 28. decembra 2021.godine

Na osnovu člana 7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 174 i 175 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 25/2019); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2022. godinu broj: 01-1406/2021 od 23. decembra 2021. godine; i Javnog poziva za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlja na odobrene specijalizacije, objavljenog dana 20 decembra 2021. godine na sajtu Ministarstva zdravlja; kao i Odluke direktora Zavoda o raspisivanju internog oglasa broj: 01-1408/2021 od 27. decembra 2021. godine; v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

O G L A S

ZA UPUĆIVANJE JEDNOG DOKTORA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJU IZ HIGIJENE

(za upis u aprilskom upisnom roku 2022. godine)

Pravo učešća na oglasu imaju kandidati – doktori medicine koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme sa zdravstvenom ustanovom – Zavodom za javno zdravlje Sombor; i koji su završili pripravnički staž i položili stručni ispit.

Uz prijavu za specijalizaciju kandidati su dužni priložiti sledeća dokumenta:

  • overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu za zvanje doktora medicine (ukoliko kandidat nije dobio diplomu već ima samo uverenje, potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja i potrvdu fakulteta da je diploma u fazi izrade);
  • overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu;
  • mišljenje stručnog kolegijuma o kvalitetu i kvantitetu rezultata rada kandidata organizacione jedinice iz koje se kandidat prijavljuje i ogranizacione jedinice u koju se kandidat prijavljuje (Centar za higijenu i humanu ekologiju ZZJZ Sombor);
  • potvrdu da je kandidat u stalnom radnom odnosu;
  • fotokopiju prijave/odjave M obrazac;
  • overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene ličnog imena

Prijave sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana

objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Sombor; a zaključno sa 06. januarom 2022. godine, na sledeću adresu:


Zavod za javno zdravlje Sombor

prijava na oglas specijalizacija

Sombor, Vojvođanska 47

ili lično kod sekretarice Zavoda

v.d. direktora

Zavoda za javno zdravlje Sombor

prim.mr sci.med.dr Dragoslava Čubrilo