Broj: 01-301/2022

Dana: 09. marta 2022. godine

Na osnovu člana 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-12266/2021 od 27. decembra 2021. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-1482/2021-02 od 12. januara 2022. godine; kao i Odluke v.d.direktora ZZJZ Sombor, broj: 01-295/2022 od 08. marta 2022. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor, raspisuje

 O G L A S

za prijem u radni odnos

I

                Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova radnog mesta:

 1. DOKTOR MEDICINE  u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti ……….. 1 izvršilac              

            Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

                Stručna sprema/obrazovanje:

Visoko obrazovanje:

 • na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; ili
 • na osnovnim studijama iz oblasti medicine, u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2021. godine;
 • stručni ispit;
 • licenca;
 • najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine

Zainteresovani kandidati  uz prijavu na oglas, koja treba da sadrži kratku biografiju, adresu, kontakt telefon; kao dokaz o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa,  podnose sledeću dokumentaciju:

 • diploma o završenom medicinskom fakultetu (overena kopija);
 • uverenje o položenom stručnom ispitu (overena kopija);
 • licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore (overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);
 • kopija lične karte

II

                Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje; dakle počev od 11. marta 2022. godine (zadnji dan roka je 18. mart 2022. godine).

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47, Sombor; sa naznakom „ Prijava na oglas  – na broj: 01-295/2022; za poslove radnog mesta: doktor medicine”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethnodno iskustvo u radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost  i sl.), o čemu će biti telefonskim putem obavešteni.

Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos, doneće v.d.direktora Zavoda za javno zdravlje.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje zasnivaju radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

III

                Odluku – oglas objaviti na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda za javno zdravlje Sombor, kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja.

 

v.d.direktora

Zavoda za javno zdravlje Sombor