Број: 01-301/2022

Дана: 09. марта 2022. године

На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019 и 58/2020), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-12266/2021 од 27. децембра 2021. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-1482/2021-02 од 12. јануара 2022. године; као и Одлуке в.д.директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 01-295/2022 од 08. марта 2022. године; Завод за јавно здравље Сомбор, расписује

 О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор, за обављање послова радног места:

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  у Центру за контролу и превенцију болести ……….. 1 извршилац              

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

                Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; или
 • на основним студијама из области медицине, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2021. године;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Заинтересовани кандидати  уз пријаву на оглас, која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон; као доказ о испуњености услова за заснивање радног односа,  подносе следећу документацију:

 • диплома о завршеном медицинском факултету (оверена копија);
 • уверење о положеном стручном испиту (оверена копија);
 • лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе (оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);
 • копија личне карте

II

                Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање; дакле почев од 11. марта 2022. године (задњи дан рока је 18. март 2022. године).

Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47, Сомбор; са назнаком „ Пријава на оглас  – на број: 01-295/2022; за послове радног места: доктор медицине”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претхнодно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност  и сл.), о чему ће бити телефонским путем обавештени.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в.д.директора Завода за јавно здравље.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснивају радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Сомбор.

III

                Одлуку – оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији Завода за јавно здравље Сомбор, код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља.

 

в.д.директора

Завода за јавно здравље Сомбор