Broj: 01-302/2022

Dana: 09. marta 2022. godine

Na osnovu člana 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-726/2022 od 31. januara 2022. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-12/2022-02 od 02. februara 2022. godine; kao i Odluke v.d.direktora ZZJZ Sombor, broj: 01-296/2022 od 08. marta 2022. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova radnog mesta:

  1. SPREMAČ/SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE u Službi za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove ……….. 1 izvršilac

Opis poslova:

mašinski pere rublje, radnu odeću, peškire, čaršafe, zavese i sl.,

stara se o pravilnom rukovanju i održavanju mašine za pranje rublja,

pegla rublje i stara se o njegovom održavanju, krpljenju, prišivanju dugmadi i slično, kao i o blagovremenoj zameni rublja,

čisti radne prostorije Zavoda, sanitarne čvorove, nus prostorije, hodnike, terase, stepeništa, održava čistoću radnih površina, nameštaja, vrata, prozora i celokupnog inventara u obimu unutrašnje raspodele poslova,

po potrebi i po nalogu vrši čišćenje trotoara oko zgrade, dvorišta i održava zelene površine u dvorištu;

vrši mesečno generalno čišćenje prostorija (podova, tepiha, prozora i nameštaja),

obaveštava o kvarovima koje primeti u toku rada na aparatima, instalacijama i nameštaju,

brine o održavanju i ekonomičnom utrošku sredstava za održavanje čistoće i pribora i vodi evidenciju o utrošku istih,

obavlja i druge poslove iz domena svog rada u skladu sa svojom stručnom spremom i sposobnostima,

u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda;

za svoj rad odgovoran je Odgovornom tehničaru i Rukovodiocu organizacione jedinice

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

Stručna sprema/obrazovanje:

Osnovno obrazovanje:

završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati  uz prijavu na oglas, koja treba da sadrži kratku biografiju, adresu, kontakt telefon; kao dokaz o ispunjenosti usloga za zasnivanje radnog odnosa, podnose sledeću dokumentaciju:

overenu fotokopiju svedočanstva o osnovnom obrazovanju – završenoj osnovnoj školi;

izvod iz matične knjige rođenih;

izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je došlo do promene prezimena);

kopija lične karte

II

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje; dakle počev od 11. marta 2022. godine (zadnji dan roka je 18. mart 2022. godine).

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47, Sombor; sa naznakom „ Prijava na oglas – na broj: 01-296/2022; za poslove radnog mesta: spremač/spremačica”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethnodno iskustvo u radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost i sl.), o čemu će biti telefonskim putem obavešteni.

Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos, doneće v.d.direktora Zavoda za javno zdravlje.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje zasnivaju radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

III

Odluku – oglas objaviti na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda za javno zdravlje Sombor, kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja.

v.d.direktora

Zavoda za javno zdravlje Sombor

prim.mr sci.med.dr Dragoslava Čubrilo