Broj: 01-323/2022

Dana: 15. marta 2022. godine

Na osnovu člana 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020); i Odluke v.d.direktora ZZJZ Sombor, broj: 01-317/2022 od 14. marta 2022. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor, raspisuje

 O G L A S

za prijem u radni odnos

I

            Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na ODREĐENO VREMEradi zamene privremeno odsutne zaposlene do njenog povratka; sa punim radnim vremenom; u Zavodu za javno zdravlje Sombor, za obavljanje poslova radnog mesta:

 1. LABORATORIJSKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI u Centru za mikrobiologiju ……….. 1 izvršilac

                Opis poslova:

 • uzima i prima materijal po važećim procedurama – uzorke od pacijenata, distribuira ih i izdaje rezultate izvršenih pregleda,
 • preanalitičke faze ispitivanja – uzorkovanje i prijem kliničkog materijala (krv, likvor, rane, sputum feces, bris i dr.) po važećim standardnim procedurama, uvodi materijale u elektronski protokol, stara se o kvalietu uzorka i doprema ih do laboratorije,
 • učestvuje u neposrednoj obradi (primarnoj i sekundarnoj) primljenog materijala , za dijagnostiku bakterijskih, virusnih i parazitarnih infekcija iz primarno sterilnih tečnosti (krv, likvor, punktati, aspirati i dr.), rana, urina, sputuma, fecesa i drugih kliničkih materijala, primenom standardnih procedura,
 • izvodi preanalitičke i analitičke faze ispitivanja u sanitarnoj mikrobiologiji ( vode, namirnice , predmeti opšte upotrebe, brisevi površina, vazduh, ispitivanje  hiruškog materijala i dr. na sterilnost, biološka kontrola suve i vlažne /pritisak sterilizacije), 
 • stara se o aparatima i potrošnom materijalu,
 • učestvuje u procesu kontrole kvaliteta predviđenim važećim standardima u laboratoriji iz domena laboratorijskog tehničara po pisanim procedurama,
 • učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i zdravstenih saradnika,
 • u obavljanju svojih poslova pridržava se Kućnog reda i Poslovnog kodeksa Zavoda,
 • vrši sterilizaciju i autoklaviranje ( rad sa apartima pod pritiskom),
 • priprema i razliva hranljive podloge, rastvore, reagense za potrebe Centra za mikrobiologiju, po standardim procedurama i sl. i vrši njihovu sterilizaicju,
 • radi na projektima u kojuma učestvuje Zavod, iz delokruga svoga rada,
 • za svoj rad odgovora Glavnom laborantu i Načelniku Centra.

POSLOVI vezani za akreditaciju laboratorije Centra za mikrobiologiju:

 • učestvuje u implementaciji SRPS ISO standarda, vezanih za Centar za mikrobiologiju, u skladu sa uputstvima koje dobija od glavnog tehničara Centra,
 • sprovodi internu i eksternu kontrolu kvaliteta u preanalitičkom i analitičkom delu procesa (međulaboratorijsko poređenje), u skladu sa uputstvima koje dobija od glavnog tehničara Centra
 • učestvuje u održavanju obima akreditacije laboratorije, u skladu sa uputstvima koje dobija od glavnog tehničara Centra. (popunjavanje dokumentacije),
 • odgovoran je za primenjivanje procedura i uputstava u skladu sa zahtevima važećih SRPS ISO standarda,
 • Imenovano osoblje (laboratorijski tehničari), učestvuju u  redovnim i nadzornim posetama (ocenjivanjima) ATS (Akreditaciono telo Srbije), u procesu osvedočenja analitičke faze procesa ispitivanja akreditovane metode.   

                 Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:       

            Stručna sprema/obrazovanje:

 • srednje obrazovanje: srednja medicinska škola – smer laboratorijski tehničar;
 • položen stručni ispit za zdravstvenog radnika;
 • važeća licenca;

Zainteresovani kandidati  uz prijavu na oglas, koja treba da sadrži kratku biografiju, adresu, kontakt telefon; kao dokaz o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa,  podnose sledeću dokumentaciju:          

 • diploma o završenoj medicinskoj školi, smer laboratorijski tehničar (overena kopija);
 • uverenje o položenom stručnom ispitu (overena kopija);
 • licenca ili rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara/zdravstvenih tehničara (overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime);
 • kopija lične karte

II

            Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje; dakle počev od 16. marta 2022. godine.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Zavod za javno zdravlje Sombor , Vojvođanska 47, Sombor; sa naznakom „ Prijava na oglas  – na broj: 01-317/2022”, za poslove radnog mesta: laboratorijski tehničar u dijagnostici.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethnodno iskustvo u radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost  i sl.), o čemu će biti telefonskim putem obavešteni.

Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos, doneće v.d.direktora Zavoda za javno zdravlje.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje zasnivaju radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Sombor.

III

            Odluku – oglas objaviti na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda za javno zdravlje Sombor, kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja.

 

 

                                                                                                                                          v.d.direktora

Zavoda za javno zdravlje Sombor

prim.mr sci.med.dr Dragoslava Čubrilo