Broj:  01-824/2022

Dana: 05. jula 2022.godine

Na osnovu člana  7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 174 i 175 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 25/2019); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2022. godinu broj: 01-1406/2021 od 23. decembra 2021. godine; i Javnog poziva za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlja na odobrene specijalizacije i uže specijalizacije, objavljenog na sajtu Ministarstva zdravlja; kao i Odluke v.d. direktora Zavoda o raspisivanju internog konkursa broj: 01-822/2022 od 04. jula 2022. godine; v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

K  O  N  K  U  R  S

 

ZA UPUĆIVANJE JEDNOG DOKTORA MEDICINE NA

SPECIJALIZACIJU IZ EPIDEMIOLOGIJE

(za upis u oktobarskom upisnom roku 2022. godine)

 

          Pravo učešća na konkursu imaju kandidati – doktori medicine koji  su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme sa zdravstvenom ustanovom – Zavodom za javno zdravlje Sombor; i koji su završili pripravnički staž i položili stručni ispit.

            Uz prijavu za specijalizaciju kandidati su dužni priložiti sledeća dokumenta:

  • overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu za zvanje doktora medicine (ukoliko kandidat nije dobio diplomu već ima samo uverenje, potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja i potrvdu fakulteta da je diploma u fazi izrade);
  • overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu;
  • mišljenje stručnog kolegijuma o kvalitetu i kvantitetu rezultata rada kandidata organizacione jedinice iz koje se kandidat prijavljuje i ogranizacione jedinice u koju se kandidat prijavljuje (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ Sombor);
  • potvrdu da je kandidat u stalnom radnom odnosu u ZZJZ Sombor;
  • fotokopiju prijave/odjave M obrazac;
  • overenu fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene ličnog imena

Prijave sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana

objavljivanja Konkursa na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Sombor; a zaključno sa 14. julom 2022. godine, na sledeću adresu:

                                    Zavod za javno zdravlje Sombor

                                    –  prijava na konkurs – specijalizacija epidemiologija

                                    Sombor, Vojvođanska 47                            

                       

  • ili lično kod tehničkog sekretara Zavoda

                                                                                                                            v.d. direktora

Zavoda za javno zdravlje Sombor

prim.mr sci.med.dr Dragoslava Čubrilo