Број:  01-824/2022

Дана: 05. јула 2022.године

На основу члана  7-11 Правилника о стручном усавршавању здравствених радника и здравствених сарадника Завода за јавно здравље Сомбор, број: 2227/2014 од 30.10.2014. године, а у вези са чланом 174 и 175 став 3 Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС” број: 25/2019); те на основу Плана стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Завода за јавно здравље Сомбор за 2022. годину број: 01-1406/2021 од 23. децембра 2021. године; и Јавног позива за давање сагласности Министарства здравља на одобрене специјализације и уже специјализације, објављеног на сајту Министарства здравља; као и Одлуке в.д. директора Завода о расписивању интерног конкурса број: 01-822/2022 од 04. јула 2022. године; в.д. директора Завода за јавно здравље Сомбор расписује следећи ИНТЕРНИ

К  О  Н  К  У  Р  С

 

ЗА УПУЋИВАЊЕ ЈЕДНОГ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ

(за упис у октобарском уписном року 2022. године)

 

          Право учешћа на конкурсу имају кандидати – доктори медицине који  су засновали радни однос на неодређено време са здравственом установом – Заводом за јавно здравље Сомбор; и који су завршили приправнички стаж и положили стручни испит.

            Уз пријаву за специјализацију кандидати су дужни приложити следећа документа:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету за звање доктора медицине (уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење, потребно је доставити оверену фотокопију уверења и потрвду факултета да је диплома у фази израде);
  • оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту;
  • мишљење стручног колегијума о квалитету и квантитету резултата рада кандидата организационе јединице из које се кандидат пријављује и огранизационе јединице у коју се кандидат пријављује (Центар за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сомбор);
  • потврду да је кандидат у сталном радном односу у ЗЗЈЗ Сомбор;
  • фотокопију пријаве/одјаве М образац;
  • оверену фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена

Пријаве са приложеном документацијом достављају се у року од 8 (осам) дана од дана

објављивања Конкурса на огласној табли Завода за јавно здравље Сомбор; а закључно са 14. јулом 2022. године, на следећу адресу:

                                    Завод за јавно здравље Сомбор

                                    –  пријава на конкурс – специјализација епидемиологија

                                    Сомбор, Војвођанска 47                            

                       

  • или лично код техничког секретара Завода

                                                                                                                            в.д. директора

Завода за јавно здравље Сомбор

прим.мр сци.мед.др Драгослава Чубрило