Број: 01-954/2023

Дана: 09. августа 2023. године

На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019 и 58/2020), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-5486/2023 од 28. јуна 2023. године; и дописа Министарства здравља број: 112-02-840/2023-02 од 27. јула 2023. године; као и Одлуке в.д.директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 01-951/2023 од 08. августа 2023. године; Завод за јавно здравље Сомбор, расписује

 О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор, за обављање послова радног места:

 1. ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА у Центру за микробиологију  ………..  1 извршилац

Опис послова:

 • пере лабораторијско посуђе и прибор по упутству главног лаборанта,
 • правилно рукује са посуђем приликом прања,
 • пријављује ломове и одговара за чистоћу опраног посуђа и прибора,
 • преноси опрано и неопрано лабораторијско посуђе,
 • стара се о одржавању и економичном утрошку прибора и средстава за прање лабораторијског посуђа (детерџенти, алкалије, киселине) и води евиденцију о утрошку прибора и материјала,
 • одржава чистоћу праонице посуђа,
 • по потреби пружа помоћ при припреми за обављање поступака потребних за третман инфективног медицинског отпада,
 • чисти радне просторије Центра, санитарне чворове, ходнике и друге и нус просторије Центра,
 • одржава чистоћу радних површина, намештаја, врата, прозора и целокупног инвентара у Центру,
 • врши редовно дезинфекцију хемијским средствима након чишћења и прања инвентара и просторија у Центру према добијеним упутствима,
 • врши месечно генерално чишћење просторија (подова, тепиха, прозора и намештаја),
 • води евиденцију о опраном посуђу и чишћењу просторија лабораторије према важећим упутствима,
 • машински пере рубље, радну одећу, пешкире, чаршафе, завесе и сл. потребне за рад Центра,
 • пегла рубље и стара се о његовом одржавању, крпљењу, пришивању дугмади и слично, као и о благовременој замени рубља за потребе Центра,
 • чисти радне просторије Завода, санитарне чворове, нус просторије, ходнике, терасе, степеништа, одржава чистоћу радних површина, намештаја, врата, прозора и целокупног инвентара у обиму унутрашње расподеле послова,
 • по потреби и по налогу врши свакодневно чишћење тротоара око зграде, дворишта и одржава зелене површине у дворишту,
 • врши месечно генерално чишћење просторија (подова, тепиха, прозора и намештаја),
 • обавештава о кваровима које примети у току рада на апаратима, инсталацијама и намештају,
 • обавља и друге послове у складу са својом стручном спремом и способностима
 • у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода.
 • за свој рад одговара главном лаборанту и Начелнику Центра.

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема/образовање:

Основно образовање:

 • завршена основна школа

Заинтересовани кандидати  уз пријаву на оглас, која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон; као доказ о испуњености услова за заснивање радног односа,  подносе следећу документацију:

 • оверену фотокопију сведочанства о основном образовању – завршеној основној школи;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена);
 • копија личне карте

II

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање; задњи дан рока је 18. август 2023. године.            Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47, Сомбор; са назнаком „ Пријава на оглас  – на број: 01-951/2023;  за послове радног места: перач лабораторијског посуђа”.            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатна оспособљеност  и сл.), о чему ће бити телефонским путем обавештени.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в.д.директора Завода за јавно здравље.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Сомбор.

III

            Оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији Завода за јавно здравље Сомбор, код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља.

в.д.директора

Завода за јавно здравље Сомбор

прим.мр сци.мед.др Драгослава Чубрило