Број: 01-1053/2023

Дана: 08. септембра 2023. године

На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019 и 58/2020); и Одлуке в.д.директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 01-1049/2023 од 07. септембра 2023. године; Завод за јавно здравље Сомбор, расписује

 О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос  на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  због објективних разлога – повећан обим послова; у трајању до 6 (шест) месеци, са пуним радним временом; у Заводу за јавно здравље Сомбор, за обављање послова радног места:

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ у Центру за микробиологију ……….. 1 извршилац

                Опис послова:

 • узима и прима материјал по важећим процедурама – узорке од пацијената, дистрибуира их и издаје резултате извршених прегледа,
 • преаналитичке фазе испитивања – узорковање и пријем клиничког материјала (крв, ликвор, ране, спутум фецес, брис и др.)  по важећим стандардним процедурама, уводи материјале у електронски протокол, стара се о квалиету узорка и допрема их до лабораторије,
 • учествује у непосредној обради (примарној и секундарној) примљеног материјала , за дијагностику бактеријских, вирусних и паразитарних инфекција из примарно стерилних течности (крв, ликвор, пунктати, аспирати и др.), рана, урина, спутума, фецеса и других клиничких материјала,  применом стандардних процедура,
 • изводи  преаналитичке и аналитичке фазе испитивања у санитарној микробиологији ( воде, намирнице , предмети опште употребе, брисеви површина, ваздух, испитивање  хирушког материјала и др. на стерилност, биолошка контрола суве и влажне /притисак стерилизације), 
 • стара се о апаратима и потрошном материјалу,
 • учествује у процесу контроле квалитета предвиђеним важећим стандардима у лабораторији из домена лабораторијског техничара по писаним процедурама,
 • учествује у континуираној едукацији здравствених радника и здравстених сарадника,
 • у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода,
 • врши стерилизацију и аутоклавирање ( рад са апартима под притиском),
 • припрема и разлива хранљиве подлоге, растворе, реагенсе за потребе Центра за микробиологију, по стандардим процедурама и сл. и врши њихову стерилизаицју,
 • ради на пројектима у којума учествује Завод, из делокруга свога рада,
 • за свој рад одговора Главном лаборанту и Начелнику Центра.

ПОСЛОВИ везани за акредитацију лабораторије Центра за микробиологију:

 • учествује у  имплементацији SRPS ISO стандарда, везаних за Центар за микробиологију, у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра,
 • спроводи интерну и екстерну контролу квалитета у преаналитичком и аналитичком делу процеса  (међулабораторијско поређење), у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра
 • учествује у одржавању обима акредитације лабораторије, у складу са упутствима које добија од главног техничара Центра. (попуњавање документације),
 • одговоран је за примењивање процедура и упутстава у складу са захтевима важећих  SRPS ISO стандарда,
 • Именовано особље (лабораторијски техничари), учествују у  редовним и надзорним посетама (оцењивањима) АТС (Акредитационо тело Србије), у процесу осведочења аналитичке фазе процеса испитивања акредитоване методе.   

                 Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:           

            Стручна спрема/образовање:

 • средње образовање: средња медицинска школа – смер лабораторијски техничар;
 • положен стручни испит за здравственог радника;
 • важећа лиценца;

Заинтересовани кандидати  уз пријаву на оглас, која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон; као доказ о испуњености услова за заснивање радног односа,  подносе следећу документацију:

 • диплома о завршеној медицинској школи, смер лабораторијски техничар (оверена копија);
 • уверење о положеном стручном испиту (оверена копија);
 • лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара/здравствених техничара (оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);
 • копија личне карте

II

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање; дакле почев од 12. септембра 2023. године до закључно са 19. септембром 2023. године.

Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47, Сомбор; са назнаком „ Пријава на оглас  – на број: 01-1049/2023”, за послове радног места: лабораторијски техничар у дијагностици.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претхнодно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност  и сл.), о чему ће бити телефонским путем обавештени.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в.д.директора Завода за јавно здравље.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснивају радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Сомбор.

III

            Одлуку – оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији Завода за јавно здравље Сомбор, код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља.

                                                                                                                                          в.д.директора

Завода за јавно здравље Сомбор

прим.мр сци.мед.др Драгослава Чубрило