Број: 01-483/2024

Дана: 17. априла 2024. године

На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019, 58/2020 и 2/2024), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-2450/2024 од 27. марта 2024. године; и дописа Министарства здравља број: 112-01-00275/2024-02 од 05. априла 2024. године; као и Одлуке в.д.директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 01-481/2024 од 16. априла 2024. године; Завод за јавно здравље Сомбор, расписује

 О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Сомбор, за обављање послова радног места:

 1. ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР у Центру за контролу и превенцију болести    …………….………………………………….  1 извршилац

Опис послова:

 • врши унос података са пријавних картица болести,
 • врши статистичку обраду података,
 • обавља рад на терену: контрола вакциналних пунктова са ревизијом вакциналних картона,
 • преузимање потенцијално инфективног материјала по епидемиолошким индикацијама из здравствених установа са подручја ЗБО,
 • учествује у изради Плана вакцинације и изради Плана потребних количина вакцина и имунобиолошких препарата према програму за имунизацију лица одређеног узраста на округу,
 • врши вакцинацију по епидемиолошким индикацијама,о томе води евиденцију, издаје потврде о обављеној имунизацији у Заводу,
 • одговоран је за пријем и дистрибуцију вакцина до вакциналних пунктова и при томе води рачуна о поштовању принципа хладног ланца,
 • израђује извештаје о лабораторијским изолатима,
 • исписује појединачне пријаве о лабораторијски утврђеном узрочнику, односно микробиолошком маркеру присуства узрочника заразних болести на приписаном обрасцу,
 • учествује у евиденцији над путницима у међународном саобраћају,
 • учествује у реализацији противепидемиолошких мера,
 • учествује у обради података Саветовалишта за ДПСТ,
 • учествује у надзору над болничким инфекцијама,
 • учествује у студијама преваленце и инциденце,
 • одговоран је за извештаје о надзору над морбилама, рубелом и дечијом парализом,
 • уноси и обрађује податке у регистрима за АКС, дијабетес и малигне неоплазме,
 • по потреби учествује у вршењу послова ДДД-а ,
 • израђује извештаје из делокруга свог рада,
 • рад на пројектима у којума учествује Завод, из делокруга свога рада,,
 • по потреби обавља и све друге послове у јавном здрављу из делатности Центра у складу са својом стручном спремом и способностима,
 • у обављању својих послова придржава се Кућног реда и Пословног кодекса Завода,
 • све послове обавља у складу са захтевима важећих стандарда ISO,
 • за свој рад одговара Главном техничару и Начелнику Центра.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

 • на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) – струковно санитарно-еколошки инжењер; по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године – виши санитарни техничар; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Додатна знања/испити:

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • возачки испит Б категорије;

Заинтересовани кандидати  уз пријаву на оглас, која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон; као доказ о испуњености услога за заснивање радног односа,  подносе следећу документацију:

 • диплома о високом образовању одговарајућег смера (оверена копија);
 • уверење о положеном стручном испиту (оверена копија);
 • важећа лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара/здравствених техничара (оверена копија);
 • фотокопију важеће возачке дозволе за управљање возилом „Б“ категорије;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су диплома и/или уверење издати на девојачко презиме);
 • фотокопију личне карте

II

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање; дакле почев од 19. априла 2024. године до закључно са 26. априлом 2024. године.

Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47, Сомбор; са назнаком „ Пријава на оглас – на број: 01-451/2024;  за послове радног места: виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатна оспособљеност  и сл.), о чему ће бити телефонским путем обавештени.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в.д.директора Завода за јавно здравље Сомбор.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Сомбор.

III

            Оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији Завода за јавно здравље Сомбор, код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља.

                                                                                                                                          в.д.директора

Завода за јавно здравље Сомбор

прим.мр сци.мед.др Драгослава Чубрило