Zakazivanje za testiranje se vrši isključivo putem telefona 025/416-505, svakim radnim danom od 07:00 – 09:00 časova

Zaključkom Vlade, dana 06.07.2020. godine cena testiranja stranih državljana je promenjena na 120 evra (dinarska protivrednost prema srednjem kursu NBS) ova cena se neće primenjivati za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u RS kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava, kao i članove njihovih porodica (navedene kategorije će i dalje plaćati 6.000 dinara).
Kada su u pitanju serološka testiranja istih kategorija stranih državljana će umesto dosadašnjih 1.200 dinara plaćati 25 evra (dinarska protivrednost prema srednjem kursu NBS).

Testiranje RT-PCR metodom radi ispitivanja prisustva virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev građana

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu RT-PRC  testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS CoV2

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

Kvalitativno određivanje IgM i/ili IgG antitela na virus SARS -CoV2 brzim imunoenzimskim testom

( skraćeno: brzi test na SARS-CoV2)

Cena testa iznosi: 1200, 00 dinara

Uplatu izvršiti na sledeći račun/doneti dokaz o uplati

ZA FIZIČKA LICA

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovanja, mesto prebivališta

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2 brzi imunoenzimski test

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290 bezgotovinski

IZNOS: 1.200,00

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA) : JMBG UPLATIOCA

ZA STUDENTE (oslobođeni plaćanja) : Potvrda sa fakulteta ili kopija indeksa gde je vidljiva overa semestra.