Zavod za javno zdravlje Sombor se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika svih portala i aplikacija za koje je on isključivo odgovoran. Ovo se odnosi kako na javne portale i aplikacije, tako i na interne aplikacije koje se koriste za poslovanje i realizaciju usluga korisnika, uz napomenu da Zavod za javno zdravlje Sombor nema kontrolu i nije odgovoran za čuvanje i obradu podataka o ličnosti koje korisnici ostavljaju na veb sajtovima drugih lica.

Zavod za javno zdravlje Sombor može prikupljati podatke o ličnosti korisnika, kao što su ime i prezime, adresa prebivališta, JMBG, broj lične karte, telefonski broj (uključujući mobilni), imejl adresa ili lokacija (IP adresu) samo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi, odnosno stavi na uvid.

Prikupljeni podaci će se koristiti za svrhu pripreme i informisanja korisnika o ponudama, (uz zadržavanje prava korisnika da ukoliko ne žele prijem istih, o tome obaveste Zavod za javno zdravlje Sombor, nakon čega Zavod za javno zdravlje Sombor to više neće činiti) podnošenje reklamacija i slanje odgovora na upite korisnika, u vremenskom periodu koji je potreban za ostvarenje svrhe.

Podaci o ličnosti se obrađuju u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, a isti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe, osim u slučaju kada zakon obavezuje Zavod za javno zdravlje Sombor da ih i dalje čuva.

Korisnik je svestan činjenice da se od Zavod za javno zdravlje Sombor može tražiti da otkrije podatke o ličnostina zahtev državnih organa, a na osnovu zakona.

Zavod za javno zdravlje Sombor ima primenjene tehničke i organizacione mere bezbednosti u skladu sa kojima garantuje bezbednost podataka i neće dozvoliti bilo kakvo slučajno ili nezakonito uništavanje, slučajni gubitak, zloupotrebu, zabranjeno otkrivanje ili pristup i svaki drugi oblik nezakonite obrade.

Ako korisnik smatra da su njegovi podaci prikupljeni od strane Zavod za javno zdravlje Sombor zloupotrebljeni treba da se obrati Zavodu kanalima komunikacije predviđenim za kontakt sa korisnikom. S obzirom da se ovde radi o pristupu portalima predlog je da kontakt budu samo zvanične infomejl adrese (office@zzjzsombor.org).

Sve relevantne informacije o poštovanju anonimnosti i privatnosti korisnika web sajta www.zzjzsombor.org, kao i sve relevantne informacije koje se odnose na korišćenje tzv. kolačića (eng. ‘cookies’) i o razlozima za njihovo korišćenje sadržane su u Opštim uslovima korišćenja web stranica Zavod za javno zdravlje Sombor.

Ovaj dokument se primenjuje od {datum}. godine.