Na osnovu člana 7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2019. godinu broj: 169/2019 od 18. januara 2019. godine; i Javnog poziva za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlja na odobrene specijalizacije, objavljenog dana 21.decembra 2018. godine na sajtu Ministarstva zdravlja; kao i Odluke v.d. direktora Zavoda o raspisivanju internog oglasa broj: 174/2019 od 21. januara 2019. godine; v.d.direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

O G L A S

ZA UPUĆIVANJE JEDNOG ZDRAVSTVENOG SARADNIКA –
– diplomiranog fizikohemičara
NA SPECIJALIZACIJU IZ SANITARNE HEMIJE
(za upis u aprilskom upisnom roku 2019. godine)

Pravo učešća na oglasu imaju kandidati – zdravstveni saradnici (diplomirani fizikohemičari) koji koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme sa zdravstvenom ustanovom – Zavodom za javno zdravlje Sombor; i koji su završili pripravnički staž i položili stručni ispit.

Uz prijavu za specijalizaciju kandidati su dužni priložiti sledeća dokumenta:
– overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu za zvanje diplomiranog fizikohemičara;
– overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu
– mišljenje stručnog kolegijuma o kvalitetu i kvantitetu rezultata rada kandidata organizacione jedinice iz koje se kandidat prijavljuje i ogranizacione jedinice u koju se kandidat prijavljuje (Centar za higijenu i humanu ekologiju ZZJZ Sombor);
– potvrdu o radnom odnosu;
– fotokopiju prijave/odjave M obrazac;
– ukoliko je došlo do promene prezimena, kandidati su dužni priložiti original ili overenu fotokopiju izvoda iz Matične knjige venčanih

Prijave sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana
objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli Zavoda za javno zdravlje Sombor; a zaključno sa 30. januarom 2019. godine, na sledeću adresu:

Zavod za javno zdravlje Sombor
– za Pravnu službu
Sombor, Vojvođanska 47

 ili lično kod sekretarice Zavoda

v.d.direktora
Zavoda za javno zdravlje Sombor
prim.mr sci.med.dr Dragoslava Čubrilo

 

Sombor, 22.januar 2019. godine